ŚMIERĆ  OFIARNICZA  NA  GOLGOCIE  -  Jezus Chrystus
          -  Narodziny i dzieciństwo
          -  Początek działalności
          -  W toku pełnej działalności
          -  Późniejszy okres nauczania
           - Śmierć ofiarnicza
          -  Zmartwychwstanie  -  Przejście - Łuk. 22:7
  -  Dałem wam przykład
                                      - Jan13:1-17
  -  Dwie pamiątki Wielkanocy
                                      - Mar. 14:12-25
  -  Sfera modlitwy - Jan 15:7
  -  Umarli oczekują
                 zmartwychwstania - Jan 14:3
  -  Innego Pocieszyciela da wam
                                      - Jan 14:15-27
  -  "Pocieszyciela da wam"
                                      - Jan 14:12-27
  -  Obietnica Ducha Świętego
                                      - Jan 16:7-15
  -  Kto ma przykazania moje i
                                  zachowuje je, ten jest,
                                  który mię miłuje
                                      - Jan 14:21
  -  Abyście nie weszli w pokuszenie
                                      - Marek 14:38
  -  "To czyńcie na pamiątkę moją"
                                      - Łuk. 22: 19
  -  Czujcie a módlcie się
                                      - Mat. 26:41
  -  Z wołaniem wielkim i ze łzami
                                      - Mat. 26:36-50
  -  Jezus zdradzony i opuszczony
                                      - Jan 18:1-14
  -  35 proroctw mesjańskich
                   wypełnionych w jednym dniu
                                      - Mat. 26:56
  -  Potępiliście sprawiedliwego
                                      - Mat. 26:57-68  -  "Żadnej winy nie znajduję w tym
                        człowieku" - Łuk. 23:13-26
  -  Królestwo moje nie jest z tego
                           świata - Jan 18:33,36
  -  "W nim żadnej winy nie znajduję"
                                      - Jan 19:4
  -  Nie miałbyś żadnego autorytetu
                      nademna, być nie był
                      dozwolony z góry" - Jan 19:11  -  Ubity od Boga i utrapiony
                                      - Marek 15:22-37
  -  Najważniejsza lekcja historii
                                       - Jan. 19:17-30
  -  "Ojcze, w ręce Twoje polecam
                           ducha Mego" - Łuk. 23:46
  -  Wypełnienie się okupowej ofiary
                              Jezusa - Łuk. 23:26-53


 

 

    Redakcja nie twierdzi, że podany tutaj czas i kolejność wydarzeń jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń, ale wierzymy, że to co podajemy, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa.

 

------------------------------------------------------------

------ OSTATNIA WIECZERZA JEZUSA ------

- Jezus przygotowuje się do obchodzenia Paschy
                                 (14 Nisan 4159 rok po upadku Adam - 2/3 kwietnia 33 rok n.e.)
                                                        - Łuk. 22:7; Marek 14:12-16;
            - Piotr i Jan udają się do Wieczernika by przygotować wieczerzę
                                                        - Łuk. 22:8-13; Mat. 26:18,19;
            - Jezus z Apostołami zasiedli do Wieczerzy - Mat. 26:20;
            - spór o wyższość pomiędzy Apostołami - Łuk. 22:24-30;
            - Jezus omywa nogi uczniom dając im stosowną lekcję - Jan 13:4-20;
            - obchodzą żydowską Paschę
                                                        - Łuk. 22:15,16; 22:21-23; Marek 14:18-21;
                                                             Mat. 26:21-25;
            - Judasz opuszcza wieczerzę - Jan 13:21-28; Łuk. 22:31-34;
            - Jezus ustanawia Ostatnią Wieczerzę - Mat. 26:26-29; Łuk. 22:19,20;
            - mowy Jezusa - Jan 14-16;
            - modlitwa arcykapłańska Jezusa - Jan 17;
            - Jezus z Apostołami opuszczają Wieczernik - Łuk. 22:35-39;
                                                             Marek 14:26-31.

------------------------------------------------------------

------ GETSEMANNE ------

- Jezus z uczniami udaje się na Górę Oliwną - Jan 18:1;
            - szczyt doświadczeń Jezusa nowego stworzenia w Getsemanne
                                                        - Mat. 26:36-46; Łuk. 22:40-46;
            - przyjście Judasza ze zgrają i pojmanie Jezusa
                                                        - Jan 18:2-11; Mat. 26:47-56; Łuk. 22:47-53.

------------------------------------------------------------

------ NOCNE PRZESŁUCHANIA ------

- pojmany Jezus prowadzony do Kajfasza - Jan 18:12-14;
            - Piotr i Jan podążają za swoim Mistrzem - Mat. 26:57,58; Jan 18:15,16;
            - pierwsze zaparcie się Piotra - Jan 18:17,18;
            - nocne przesłuchanie Jezusa przez arcykapłana Annasza - Jan 18:19-24;
            - drugie zaparcie się Piotra - Jan 18:25;
            - nocne przesłuchanie Jezusa przez arcykapłana Kajfasza przy
                         Sanhendrynie - Mat. 26:59-66; Marek 14:53-65;
            - trzecie zaparcie się Piotra - Łuk. 22:59-62; Jan 18:26,27;
            - Jezus w podziemiach pałacu jest policzkowany, bity i opluwany
                         przez sług arcykapłana - Łuk. 22:63-65; Mat. 26:67,68;
            - ranne przesłuchanie Jezusa przez Sanhendryn i wydanie wyroku śmierci
                                                        - Mat. 27:1,2; Łuk. 22:66-71.

------------------------------------------------------------

------ W RĘKACH POGAN ------

- arcykapłani oskarżają Jezusa przed Piłatem, który odsyła ich do Heroda
                                                        - Jan 18:28-32; Łuk. 23:1-7;
            - Herod wzgardza i wyśmiewa Jezusa - Łuk. 23:8-12;
            - Jezus ponownie staje przed Piłatem
                                                        - Jan 18:33-40; Mat. 27:15-26; Łuk. 23:13-25;
    Dobre wyznanie naszego Pana Jezusa Chrystusa, uczynione przed Piłatem, utrzymujące, że On i Jego wierni byli wyłącznie głosem Boskiego Objawienia.
            - Piłat skazuje Jezusa na śmierć - Marek 15:11-15;
            - rzymscy żołnierze znieważają Jezusa, koronują cierniem i biczują
                                                        - Marek 15:16-19; Jan 19:1-3;
            - Piłat wydaje ostateczny wyrok śmierci na Jezusa - Jan 19:4-16.

------------------------------------------------------------

------ UKRZYŻOWANIE ------

- droga z twierdzy Antonina na Golgotę - Jan 19:17; Mat. 27:31-33;
                                                             Łuk. 23:26-32;
            - krzyżowanie Jezusa i dzielenie szat, Jezus wypowiada pierwsze zdanie na
                        krzyżu - Łuk. 23:33,34; Mat. 27:34-38; Marek 15:23-28;
                                                             Jan 19:18-24;
            - łotr urąga Jezusowi i drugie zdanie Jazusa wypowiedziane na krzyżu
                                                        - Łuk. 23:35-43;
            - Jezus zostaje wyszydzony na krzyżu - Mat. 27:39-44; Marek 15:29-32;
            - Jezus wypowiada trzecie zdanie na krzyżu, do matki - Jan 19:25-27;
            - Judea pogrąża się na trzy godziny w ciemnościach
                                                        - Mat. 27:45; Marek 15:33;
            - Jezus wypowiada czwarte zdanie na krzyżu - Jan 19:28,29;
            - piąte zdanie Jezusa wypowiedziane na krzyżu - Mat. 27:46,47;
            - szóste zdanie Jezusa na krzyżu - Łuk. 23:46;
            - siódme zdanie Jezusa na krzyżu i śmierć
                                                        - Jan 19:30; Mat. 27:50-56; Łuk. 23:47-49.
    3 kwietnia 33r. (14 Nissan) nastąpił koniec misji naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa.

------------------------------------------------------------

------ POCHOWANIE ------

- rzymscy żołnierze przebijają włócznią bok zmarłego Jezusa - Jan 19:31-37;
            - Józef z Arymatei wyprasza u Piłata wydanie ciała zmarłego Jezusa
                                                        - Jan 19:38; Mat. 27:57,58; Marek 15:42-45;
            - Józef z Nikodemem chowają ciało Jezusa w grobie
                                                        - Jan 19:39-42; Mat. 27:59,60; Łuk. 23:53-56.

- wystawienie straży żołnierzy rzymskich przed grobem Jezusa - Mat. 27:62-66.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

            -  Zmartwychwstanie

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2005 by Gedeon