POCZĄTEK  DZIAŁALNOŚCI  CHRYSTUSA  -  Jezus Chrystus
          -  Narodziny i dzieciństwo
               - Początek działalności
          -  W toku pełnej działalności
          -  Późniejszy okres nauczania
          -  Śmierć ofiarnicza
          -  Zmartwychwstanie


  -  Przygotowania do Królestwa
                                          - Mar. 1:1-11
  -  Życie Słowem Bożym - Mat. 4:4
  -  Ilustracja swawolnych grzechów
                                          - Mat. 4:7


  -  Pójdźcie za mną - Mat. 4:19
  -  Dobry lekarz - Marek 1:21-34
  -  Leczy ich choroby
                                          - Marek 1:29-45
  -  On niemoce nasze wziął na się i
                        boleści nasze własne nosił
                                          - Mat. 8:17
  -  Nawet wiatry i fale są Jemu
                         posłuszne - Mat. 8:26,27


  -  Przywrócenie do życia córki Jaira
                                          - Marek 5:21-43
  -  Tylko wierz - Marek 5:36
  -  Rzeczy nieodzowne do udziału w
                               królestwie - Jan 3:1-16
  -  Zaraza grzechu i jej jedyne
                               uleczenie - Jan 3:14,15
  -  Wąż miedziany i jego antytyp
                                          - Jan 3:14,15
  -  Najpiękniejszy tekst Biblii
                                          - Jan 3:16
  -  Właściwe i niewłaściwe czczenie
                                          - Jan 4:24
  -  Jezus Panem Sabatu
                                          - Marek 2:23-3:6 

 

    Redakcja nie twierdzi, że podany tutaj czas i kolejność wydarzeń jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń, ale wierzymy, że to co podajemy, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa.------------------------------------------------------------

------ WYSTĄPIENIE JANA CHRZCICIELA ------

- początek działalności Jana Chrzciciela - Łuk. 3:1-6; Mat. 3:1-6;
             W kwietniu 29 roku Jan Chrzciciel rozpoczął swoją misję. Miał on wtedy ukończone 30 lat życia.
            - Jan przemawia do faryzeuszów i saduceuszów - Mat. 3:7-10; Łuk. 3:7-14;
            - Jan daje świadectwo o Mesjaszu
                                              - Łuk. 3:15-18; Jan 1:15-18; Marek 1:7,8;
                                                   Mat. 3:11,12;
            - żydowscy kapłani dopytują się Jana Chrzciciela, kim jest - Jan 1:19-28.

------------------------------------------------------------

------ CHRZEST JEZUSA ------

- chrzest Jezusa w rzece Jordan
    W październiku 29 roku odbył się chrzest naszego Pana Jezusa w rzece Jordan. To moment spłodzenia z Ducha i początek Jego misji. Październik 29 roku był równocześnie początkiem żęcia Żniwa Wieku Żydowskiego.
                    (miejsce zwane Betabara, wiek: 30 rok życia) - Mat. 3:13-17;
                                                   Łuk. 3:21-23;
            - Jan Chrzciciel daje świadectwo o Jezusie - Jan 1:29-34.

    - Jezus udaje się na pustynię,gdzie przebywa przez 40 dni i jest tam kuszony
                                              - Marek 1:12,13; Łuk. 4:1-13; Mat. 4:11.

------------------------------------------------------------

------ POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI JEZUSA CHRYSTUSA ------

- Chrystus spotyka swoich przyszłych uczniów - Jan 1:35-51.
    W okresie od października 29 roku do kwietnia 36 roku odbyło się pierwsze powołanie Żniwa Wieku Żydowskiego. Jezus i Apostołowie powoływali tylko samych Izraelczyków.

    - Chrystus udaje się znad Jordanu do Galilei - Łuk. 4:14,15;
            - Jezus Chrystus przybywa do Nazaretu - Łuk. 4:16-30;
            - Jezus czyni pierwszy znak w Kanie Galilejskiej - Jan 2:1-12;
            - powołanie uczniów nad Jeziorem Galilejskim
                                              - Mat. 4:18-22; Marek 1:16-20; Łuk. 5:4-11.

    - Jezus udaje się z Nazaretu do Kafarnaum - Mat. 4:13-17; Łuk. 4:31,32;
                                                   Marek 1:21,22;
            - uzdrowienie opętanego w synagodze w Kafarnaum
                                              - Łuk. 4:33-37; Marek 1:23-28;
            - wizyta w domu Piotra i uzdrowienie jego teściowej i innych chorych
                                              - Marek 1:29-34; Mat. 8:14-17; Łuk. 4:38-41.

    - rano Jezus opuszcza Kafarnaum i naucza w Galilei - Łuk. 4:42-44;
                                                   Marek 1:35-39;
            - uzdrowienie trędowatego - Marek 1:40-45; Mat. 8:1-4; Łuk. 5:12-16.

    - Jezus postanawia odpłynąć na drugą stronę jeziora i rozmawia z uczonymi w
                             Piśmie
                                              - Mat. 8:18-22;
            - podczas przeprawy przez jezioro Jezus ucisza burzę
                                              - Mat. 8:23-27; Marek 4:35-41; Łuk. 8:22-25;
            - po drugiej stronie jeziora, wyrzucenie demonów z opętanego w stado
                              świń
                                              - Łuk. 8:26-39; Marek 5:1-20; Mat. 8:28-34.

    - Jezus powraca do Kafarnaum - Mat. 9:1;
            - uzdrowienie paralityka - Mat. 9:2-8; Marek 2:1-12; Łuk. 5:17-26;
            - powołanie celnika Mateusza na swojego ucznia
                                              - Łuk. 5:27-29; Marek 2:13-15; Mat. 9:9,10;
            - mowa Jezusa do faryzeuszów o celnikach i grzesznikach
                                              - Mat. 9:11-13; Marek 2:16,17; Łuk. 5:30-32;
            - mowa Jezusa do uczniów Jana Chrzciciela i faryzeuszów o postach
                                              - Łuk. 5:33-39; Marek 2:18-22; Mat. 9:14-17;
            - uzdrowienie kobiety z krwotokiem i wskrzeszenie córki Jaira
                             (przełożonego synagogi) - Mat. 9:18-26; Marek 5:21-43;
                                                   Łuk. 8:40-56;
            - uzdrowienie dwóch niewidomych - Mat. 9:27-31;
            - uzdrowienie opętanego niemowy i oskarżenie faryzeuszów - Mat. 9:32-38.

------------------------------------------------------------

------ PODRÓŻ CHRYSTUSA DO JEROZOLIMY ------

- Jezus obchodzi Paschę w Jerozolimie - Jan 2:13;
            - Jezus oczyszcza Świątynię z przekupniów - Jan 2:14-22;
            - działalność Jezusa w Jerozolimie - Jan 2:23-25;
            - rozmowa Jezusa z Nikodemem (faryzeusz) - Jan 3:1-21;

    - Jezus opuszcza Jerozolimę i udaje się nad rzekę Jordan,
                             w okolice działalności Jana Chrzciciela - Jan 3:22-24;
            - Jan Chrzciciel daje świadectwo o Mesjaszu - Jan 3:25-36;

    - Jezus odchodzi do Galilei i idzie przez Samarię - Jan 4:1-4;
            - spotkanie Jezusa z Samarytanką u studni w Sychar - Jan 4:5-26;
            - Jezus przemawia do swoich uczniów - Jan 4:27-38;
            - Samarytanie przyjmują słowa Jezusa Chrystusa - Jan 4:39-42;
            - po uwięzieniu Jana Chrzciciela, Chrystus usuwa się do Galilei
                                                                   - Mat. 4:12; Marek 1:14,15.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

            -  W toku pełnej działalności

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2005 by Gedeon