" BRAMY  PIEKIELNE  NIE  PRZEMOGĄ "
- Mat. 16:18
"Na tej opoce zbuduję kościół mój,
a bramy piekielne nie przemogą go" 

W STAROŻYTNYCH czasach miasta były otoczone murami, a ich bramy były bardzo ważne. Ze względu na bezpieczeństwo były one zamknięte w nocy i o innych porach. Bramy te musiały być wystarczająco mocne, aby zamknięte mogły utrzymać nieprzyjaciół na zewnątrz, a także nie dopuścić do wyjścia mieszkańców. Gdy były otwarte służyły do wchodzenia lub wychodzenia z miasta.
    Wielu było zakłopotanych tym, co nasz Pan Jezus chciał powiedzieć przez te dwa wyrażenia zawarte w naszym tekście. W kontekście On zapytał Swoich Apostołów: "A wy kim mię być powiadacie"? Na co Piotr odpowiedział: "Tyś jest Chrystus, on Syn Boga żywego". A wtedy nasz Pan oświadczył: "żeś ty jest Piotr [petros - kamień]; a na tej opoce [petra - masa opoki - na tym epokowym wyznaniu, na tej fundamentalnej prawdzie, którą Piotr przed chwilą wyznał, a mianowicie, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga żywego] zbuduję kościół mój [jako żywe kamienie - 1 Piotra 2:5], a bramy piekielne [w języku greckim - hades] nie przemogą go".
    Szatan za pośrednictwem wytworzonych przez ludzi wierzeń ciemnych wieków wprowadził w błąd wielu szczerych chrześcijan w celu uwierzenia, iż Bóg zarządził, aby miliardy niezbawionych zmarłych były beznadziejnie i okrutnie męczone poprzez nieskończone wieki wieczności. Szatan jest wielkim przeciwnikiem Boga i bluźniercą Jego świętego charakteru, starającym się przedstawić Go jako okrutnego i szatańskiego. "Szatan sam przemienia się w Anioła światłości". A jego wykonawcy (słudzy), czy to świadomie lub nieświadomie "przemieniają się, jakoby byli sługami sprawiedliwości" (2 Kor. 11:14,15).
    Przez przekręcanie ustępów Pisma Świętego, przez traktowanie przypowieści, zwrotów retorycznych i niejasnych wyrażeń, jak gdyby miały być zrozumiane literalnie, przez ukrycie różnicy pomiędzy znaczeniami słów Gehenna i Hades (oba te wyrażenia są przetłumaczone na "piekło") i przez niewłaściwe stosowanie wielu ustępów Pisma Świętego, Szatan i jego słudzy doprowadzili wielu do wierzenia, że piekło oznacza miejsce świadomych mąk dla wszystkich niezbawionych zmarłych, w czasie pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem. Twierdzą oni także, iż przytłaczająca większość ludzkości, miliardy niezbawionych z martwych, po wzbudzeniu z martwych zostaną wrzuceni żywcem do jeziora ognia (które oni również nazywają piekłem), gdzie będą wiecznie męczeni.
    Bóg przepowiedział, że "ciemności [nieświadomość] okryją ziemię, a zaćmienie narody" (Izaj. 60:2) - z pewnością to nastąpiło, jednak cieszymy się widząc, że w obecnym czasie większego oświecenia wielu otwiera swoje oczy na prawdę Słowa Bożego jako przeciwstawną licznymi oszustwom przeciwnika.
    Jeżeli piekło jest miejscem wiecznych mąk, jak to wielu mniema, to w takim razie nasz Pan wypowiedział niedorzeczność, gdyż bramy piekła nie mogą się otworzyć, aby wypuścić kogokolwiek, jeśli jego męki są wieczne. Ponadto byłoby absurdem sądzić, że Kościół mógłby być posłany do piekła wiecznych mąk. Co do wejścia przez bramy piekła, w przeciwieństwie do wyjścia, to sądzenie, że Kościół będzie pukał do bram piekła mąk z żądaniem, aby się otworzyły i pozwoliły wejść Kościołowi jest również absurdem. A zatem powiedzenie, że bramy takiego piekła nie przezwyciężą Kościoła jest rzeczywiście absurdem.

PIEKŁO BIBLIJNE

Co więc było tym poselstwem zapewnienia i pociechy udzielonym tutaj przez naszego Pana Swoim uczniom? Co było tym piekłem, którego bramy nie miały przezwyciężyć Jego Kościoła? On nie mówił o piekle wiecznych mąk, o takim jakie zostało przyjęte ze źródeł pogańskich podczas ciemnych wieków, lecz o piekle (hades) biblijnym, którym jest stan ukryty albo niewidzialny, to znaczy, stan nieświadomości w stanie śmierci, stan niepamięci.
    Jezus zapewnił Swoich uczniów, że jako członkowie Jego Kościoła (będą uczestnikami Ducha Świętego, "bogami [elohim - mocarzami]" i "synami Najwyższego"), chociaż mają "jako i inni ludzie pomrzeć, a jako jeden z książąt upaść [umrzeć nie tak jak książę Adam pod potępieniem, lecz tak jak książę Jezus, wraz z Nim w śmierci ofiarniczej - Ps. 82:6,7]" i wejść do Hadesu, tak jak On wszedł (Dz. Ap. 2:27), to jednak "bramy hadesu [piekła - stanu śmierci] nie przemogą go [Jego Kościoła zbudowanego na tej wielkiej fundamentalnej prawdzie, którą Piotr przed chwilą wypowiedział]".
    W przypadku Jezusa, chociaż On - Jego dusza - wszedł do Hadesu, stanu nieświadomości w stanie śmierci, bramy Hadesu nie mogły Go przezwyciężyć, to jest, nie mogły zapobiec Jego zmartwychwstaniu - "jakoż było to niepodobne, aby od niej [śmierci] miał być zatrzymany" (Dz. Ap. 2:24).
    Wobec tego Jezus obiecał członkom Kościoła, tym 144.000, że nie pozwoli, aby ich wejście do Hadesu, nieświadomości w stanie śmierci, było ich końcem. Lecz przeciwnie, oni, podobnie jak On Sam, mieli zatryumfować w zwycięstwie nad Hadesem. On im przyobiecał wspaniałe zwycięstwo jakie miało nastąpić, gdy w brzasku Tysiącletniego dnia wzbudzi ich z martwych jako Swój Kościół, Swoje Ciało, bo gdyby nie było zmartwychwstania, to jak zostało wyrażone przez Apostoła Pawła: "Zatem i ci poginęli, którzy zasnęli w Chrystusie" (1 Kor. 15:16-20; Kol. 3:4; Obj. 20:4,6).
    Jezus także nie pozwoli bramom piekła (stanowi śmierci) zwyciężyć Wielki Lud, wielką liczbę Chrześcijan spłodzonych z Ducha Świętego, którzy omieszkali stać się Maluczkim Stadkiem, Małżonką Chrystusa (Obj. 7:9-17; Ps. 45:15,16).
    Bramy piekła nie zwyciężą też Starożytnych Godnych (tych, którzy byli wierni Bogu przed otwarciem wysokiego powołania, ofertą Boskiej natury dla Kościoła - Ps. 45:17; Łuk. 13:28; Dz. Ap. 7:5; Żyd. 11:35-40; Obj. 11:18) i Młodocianych Godnych (powołanych teraz przy końcu Wieku Ewangelii po zamknięciu wysokiego powołania do Maluczkiego Stadka).
    Młodociani Godni są czwartą klasą wybrańców Bożych, ,,młodzieńcami" lub młodocianymi z Joela 2:28, naczyniami glinianymi z 2 Tym. 2:20, którzy także są wybranymi "dziećmi Abrahama" przeznaczonymi do pomocy w błogosławieniu "wszystkich narodów ziemi" (1 Moj. 12:3: Gal. 3:7-9), ponieważ oni również "zasnęli w Jezusie" w stanie śmierci (1 Tes. 4:14) i będą mieli udział w "zmartwychwstaniu sprawiedliwych" (Łuk. 14:14; Dz. Ap. 24:15).
Ostatecznie wszyscy, którzy zasnęli w śmierci adamowej, "wszyscy, co są w grobach" wyjdą (Jan 5:28,29). "Albowiem jako w Adamie wszyscy umierają, tak i w Chrystusie wszyscy ożywieni będą" - "przy zmartwychwstaniu w on ostateczny dzień" (1 Kor. 15:22; Jan 11:24). W międzyczasie wszyscy są rzeczywiście umarłymi, nieświadomymi w śnie śmierci, ponieważ "umarli o niczym nie wiedzą" (Kaz. Sal. 9:5,10; Ijob 14:21; Ps. 6:6; 31:18; 115:17; 146:4).
    Dzięki Bogu, że nasi umiłowani, "którzy śpią [w stanie adamowej śmierci] w prochu ziemi, ocucą się" i zostaną poddani próbie sądu w celu udowodnienia, czy zasługują na życie wieczne lub na wieczne odcięcie we wtórej śmierci (Izaj. 26:19; Dan. 12:2; Mat. 25:34-46; Obj. 20:12)! Bo "śmierć i piekło [hades - niepamięć, nieświadomość snu śmierci]" wydadzą tych umarłych, którzy w nich się znajdują. A śmierć i piekło będą "wrzucone w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć" (Obj. 20:13,14; 21:8). Niezawodnie, pomimo przekleństwa śmierci adamowej "Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują; ale wszystkich niezbożnych wytraci" (Ps. 145:20; Ezech. 18:4,20; Rzym. 6:23).
    Jakie cudowne zapewnienie i pocieszenie w tym tekście daje nasz Pan Swemu Kościołowi, a przy sposobności i reszcie wybrańców oraz wszystkim innym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań (Jan 15:10-12;3:14-17; Dz. Ap. 3:19-23; 1 Jana 2:2)!
    Gdybyśmy nasz tekst rozważali oddzielnie, to definicja piekła z ciemnych wieków - jako miejsca wiecznych tortur - mogłaby być odpowiednia. Ale jeżeli rozważamy go w harmonii z Boskim wspaniałym charakterem doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy, w harmonii z rozumem, w harmonii z kontekstem, w harmonii z innymi ustępami Pisma Świętego przytaczającymi słowa sheol (w Starym Testamencie) i hades (w Nowym Testamencie) oraz w harmonii z Boskim planem zbawienia danym za pośrednictwem Jego świętego Słowa, to przekonywające, uspakajające, piękne i wspaniałe są słowa pocieszenia naszego Pana w tym tekście !
    Nasz Pan Jezus na podstawie prawa kupna otrzymał "klucze piekła i śmierci" (Obj. 1:18). Bóg Go pomazał, "aby zwiastował pojmanym wyzwolenie [w stanie śmierci wszyscy są niewolnikami], a więźniom otworzenie ciemnicy [wielkiego więzienia śmierci]" (Izaj. 61:1). Wkrótce Królestwo Boże, o które wciąż się modlimy, będzie zaprowadzone w celu błogosławienia całej ludzkości. Wówczas bramy piekła będą odemknięte i szeroko otwarte przez Chrystusa a wszyscy zmarli w Adamie wyjdą z niego (Jan 5:28,29).
    Po porównaniu Izraela z Sodomą i Samarią i po oświadczeniu, że najbardziej godnym potępienia jest Izrael (Ezech. 16:48-54), Bóg mówi: "Przywrócęli zaż więźniów ich, to jest, więźniów Sodomy i córek jej, i więźniów Samarii i córek jej: tedyć też przywiodę pojmanych więźniów twoich w pośrodku ich". W wierszu 55 jest to nazwane "wróceniem się do pierwszego stanu swego" - odrestaurowaniem, "restytucją" (Dz. Ap. 3:21). Wówczas Jezus "pociągnie wszystkich" do Siebie (Jan 12:32). Wtedy w imieniu Jezusa wszelkie kolano będzie się skłaniało i każdy język będzie "wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca" (Filip. 2:8-11). Wówczas "odkupieni Pańscy nawrócą się [powrócą z piekła i ze śmierci adamowej oraz ze wszystkich jej skutków] i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich; radość i wesele otrzymają a żałość i smutek uciecze" (Izaj. 35:10; Obj. 21:1-5;22:1-3). Alleluja! Co za wspaniała perspektywa wkrótce się spełni!

- artykuł zaczerpnięty z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" `77(75)

Na poczatek
  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2005 by Gedeon