35  PROROCTW  MESJAŃSKICH  WYPEŁNIONYCH  W  JEDNYM  DNIU
- Mat. 26:56
"Aleć się to wszystko stało,
aby się wypełniły Pisma prorockie"


 

W Piśmie Świętym, danym przez Jehowę za pośrednictwem Jego hebrajskich proroków, dostrzegamy 35 szczególnych proroctw odnoszących się do cierpień i śmierci Mesjasza. Wszystkie te proroctwa wypełniły się w Jezusie z Nazaretu podczas 24 godzin 14 dnia pierwszego miesiąca (14 Abib, albo inaczej Nisan, od godziny 6 po południu do 6 po południu dnia następnego) - 2 Moj. 12:2,3,6; Estery 3:7. Przytoczymy te proroctwa, a ich wypełnienie zaznaczymy kursywa.
    Zapraszamy naszych czytelników do poszukania w Piśmie Świętym zacytowanych wersetów oraz ich wypełnień, aby wiara wasza "nie gruntowała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej" (1 Kor. 2:5). "Lecz Bóg, co przez usta wszystkich proroków swoich przepowiedział, iż Chrystus jego cierpieć miał, to tak ziścił" (Dzieje Ap. 3:18). "Ale te są napisane, abyście wy wierzyli, że Jezus jest Chrystus, Syn Boży, a żebyście wierząc żywot mieli w imieniu jego" (Jan 20:31).

O MESJASZU PROROKOWANO, ŻE:

(1) Miał być zdradzony przez przyjaciela: Psalm 41:10; 55:13-15. Zobacz: Mat. 26:47-50; Jan 13:18.

(2) Miał być sprzedany za 30 srebrników: Zachariasz 11:12. Zobacz: Mat. 26:14,15.

(3) Uzyskane pieniądze miały być rzucone garncarzowi: (a) srebrniki, (b) 30 sztuk, (c) porzucone, (d) w domu Pańskim: Zachariasz 11:13. Zobacz: Mat. 27:3-10.

(4) Miał wołać do Boga i być wysłuchany przez Niego: Psalm 22:25. Zobacz: Luk. 22:41-44; Żyd. 5:7.

(5) Jego uczniowie mieli Go opuścić: Zachariasz 13:7. Zobacz: Mat. 26:31,56; Marek 14:27.

(6) Miał zostać oskarżony przez fałszywych świadków: Psalm 27:12; 35:11; 109:2. Zobacz: Mat. 26:59,60.

(7) Miał być bity laską w policzek: Micheasz 4:14. Zobacz: Mat. 26:67 (lub trzciną czy rózgami); Marek 15:19; Luk. 22:63,64.

(8) Miał być ubiczowany: Izajasz 50:6; 53:5. Zobacz: Mat. 27:26; Jan 19:1.

(9) Mieli pluć na Niego: Izajasz 50:6. Zobacz: Mat. 26:67; 27:30; Marek 15:19.

(10) Jego oblicze miało być zeszpecone: Izajasz 52:14. Zobacz: Mat. 26:67; 27:29,30; Marek 15:17-19; Luk. 22:64.

(11) Miał milczeć przed swoimi oskarżycielami: Izajasz 53:7. Zobacz: Mat. 27:12-14; Marek 15:3-5; 1 Piotra 2:23.

(12) Miał być wzgardzony i odrzucony przez lud: Psalm 22:7; Izajasz 53:3. Zobacz: Marek 9:12; 15:17-20.

(13) Miał być zraniony i posiniaczony: Izajasz 53:5. Zobacz: Mat. 27:26,29,30; Marek 15:15,17,19.

(14) Jego ręce i stopy miały być przebite: Psalm 22:17. Zobacz: Luk. 23:33; Jan 20:25-27.

(15) Miał być policzony z przestępcami (złodziejami): Izajasz 53:12. Zobacz: Mat. 27:38; Marek 15:27,28; Luk. 22:37; Jan 19:18.

(16) Miał się modlić za swoich prześladowców: Izajasz 53:12; Psalm 109:4. Zobacz: Luk. 23:34.

(17) Lud miał pogardliwie potrząsać głowami na Jego widok: Psalm 22:8; 109:25. Zobacz: Mat. 27:39.

(18) Lud miał się z Niego naigrawać: Psalm 22:9. Zobacz: Mat. 27:41-44; Luk. 23:35-37.

(19) Lud miał na Jego widok się dziwić: Psalm 22:18; Izajasz 52:14. Zobacz: Luk. 23:35.

(20) Jego szaty miały być rozdzielone, a o suknię miały być rzucone losy: Psalm 22:19. Zobacz: Mat. 27:35; Marek 15:24; Luk. 23:34; Jan 19:23,24.

(21) W południe ciemność miała zakryć ziemię: Amos 8:9. Zobacz: Mat. 27:45; Marek 15:33; Luk. 23:44.

(22) Miał zawołać: "Boże mój! Boże mój! czemuś mnie opuścił?": Psalm 22:2. Zobacz: Mat. 27:46; Marek 15:34.

(23) Miał mieć pragnienie: Psalm 22:16; 69:4,22. Zobacz: Jan 19:28.

(24) Mieli Jemu podać do picia ocet i żółć: Psalm 69:22. Zobacz: Mat. 27:34,48; Marek 15:23,36; Luk. 23:36; Jan 19:29.

(25) Miał "wylać na śmierć" swoje ludzkie życie: Izajasz 53:12. Zobacz: Jan 10:17,18.

(26) Jego ludzkie życie miało stać się ofiarą za grzech: Izajasz 53:10-12. Zobacz: Mat. 26:27,28; Jan 6:51; 10:11,15,16; 1 Kor. 15:3; Żyd. 2:9; 7:27; 9:26-28.

(27) Miał powierzyć swojego ducha w Boże ręce - swoje prawo do życia jako człowiek: Psalm 31:6. Zobacz: Luk. 23:46.

(28) Miał być zabity, "nie za własne grzechy", w środku 70 symbolicznego tygodnia, mianowicie w okresie Paschy, jako antytypiczny, będący bez skazy, Baranek Paschalny: Daniel 9:26,27; 2 Moj. 12:5; Izajasz 53:7,9. Zobacz: Jan 1:29; 1 Kor. 5:7; 2 Kor. 5:21; Żyd. 4:15; 7:26; 9:14; 1 Piotra 1:18,19; 2:22.

(29) Jego przyjaciele mieli stać z dala od Niego: Psalm 38:12; 88:9,19. Zobacz: Mat. 27:55,56; Marek 15:40,41; Luk. 23:49.

(30) Jego kości (chociaż oddzielone i możliwe do policzenia z powodu dotkliwych cierpień krzyżowania - Psalm 22:15,18) nie miały być złamane: Psalm 34:21; 2 Moj. 12:46. Zobacz: Jan 19:31-36.

(31) Miał być przebity: Zachariasz 12:10. Zobacz: Jan 19:34-37; Obj. 1:7.

(32) Miał doznać porażenia serca, które pod żarem gorączki stopiłoby się jak wosk pod wpływem ognia: Psalm 22:15,16. Zobacz: Jan 19:34.

(33) Miał być pochowany w grobowcu bogatego człowieka: Izajasz 53:9. Zobacz: Mat. 27:57-60; Marek 15:42-46; Luk. 23:50-53; Jan 19:38-42.

(34) Miał dostarczyć tego, czego nie mógł dać nikt z upadłego rodu Adamowego, mianowicie, okup, wymaganą równowartość, doskonałe ludzkie życie, aby odkupić, zapłacić za doskonałe ludzkie życie, które Adam oraz wszyscy z jego rodu, znajdujący się w jego biodrach, utracili przez grzech Adama: Psalm 49:8; 5 Moj. 19:21; Ijob 33:24; Przypowieści Sal. 11:1; Izajasz 53:4-6,10-12. Zobacz: Mat. 20:28; Jan 6:51; 1 Kor. 15:3; 1 Tym. 2:6; 1 Piotra 2:24.

(35) Jego ofiarnicza śmierć miała być dobrowolna, a On z radością miał czynić wolę Bożą: Psalm 40:7-9. Zobacz: Żyd. 10:1-14; 12:2; Jan 4:25,26,34; 6:51; 10:17,18; 14:31; 15:11; 17:4,13.

W świetle Pisma Świętego, rozumu i faktów, tych 35 szczególnych proroctw wypełnionych w ciągu jednego dnia, przedstawionych powyżej, nie pozostawia cienia wątpliwości co do tego, że Jezus z Nazaretu jest prawdziwym Mesjaszem. Inne Mesjańskie proroctwa, jak np. odnoszące się do Jego zmartwychwstania dnia trzeciego, wypełniły się w Nim a nie w kimś innym.
    Ponieważ 35 powyższych proroctw, dotyczących cierpień oraz śmierci Mesjasza, wypełniło się tak realistycznie w Jezusie podczas Jego pierwszego adwentu, a nie w kimś innym, możemy być pewni, że wypełnienie wielu innych proroctw natchnionych przez Boga, a dotyczących chwalebnego panowania Mesjasza, które wkrótce ma nadejść w celu błogosławienia "wszystkich rodzin ziemi", jest tak samo pewne. Cóż za wspaniała perspektywa roztacza się w Słowie Bożym, szczególnie dla wierzących Żydów i wierzących pogan! "... nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych" (1 Tym. 4:10).

- artykuł zaczerpnięty z miesięcznika religijnego "Sztandar Biblijny" nr 97.


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2005 by Gedeon