------  OKRES  LAODYCEJSKI  ------  -  Historia Kościoła
           33-69 okres Efezki
           69- 318 okres Smyrneński
           318-799 okres Pergamski
           799-1309 okres Tiatyrski
           1309-1479 okres Sardeski
           1479-1874 okres
                                                 Filadelfijski
   - 1874-1954 okres Laodycejski
           1955-2000 dalsze dzieje
              Russell
              Johnson
1874 - 1954 r.     (Obj.3:14-22)

Okres Laodycejski - "Laodycea" znaczy "sprawiedliwość dla ludu". Był to ostatni okres kościoła nominalnego i trwał przez 80 lat. Okres Laodycejski miał 2 członków gwiezdnych.
"Anioł" Obj.3:14, czyli członkowie gwiezdni okresu Laodycejskiego :
    (1). Russell (1852-1916); (2). Johnson (1873-1950).
    W okresie Laodycejskim miłość wielu osłabła, zwłaszcza w nominalnym kościele. W okresie Parousji rozpoczęły się agitacje za sprawiedliwością dla ludu. Laodycea znaczy sprawiedliwość, czyli sprawiedliwość dla ludu w wołaniu o ulgę od złego. Nastąpiło wyjawianie złoczyniących w Kościele, rządach, arystokracji i kapitalizmie, karanie błądzących przez wyjawienie ich błędów. Odebrane zostało kościołowi nominalnemu prawo przemawiania w Imieniu Boga i odebrano mu wszelkie przywileje władania i używania jej, a następnie zupełnie oddano go pod wpływ Szatana.

 

Okres Parousji 1874-1914

Słowo "Parousja" oznacza "obecność". Czyli jest to obecność naszego Pana Jezusa Chrystusa w Jego Wtórym Przyjściu. W sposób szczególny jest to okres czasu, w którym odbywa się żęcie Żniwa Wieku Ewangelii, podczas którego świat jest nieświadomy Wtórej Obecności Jezusa. Prawda jako światło zwraca uwagę ludu Pańskiego na Jego Wtórą Obecność, Prawda jako pokarm zgromadza go razem. Prawda jako sierp zżyna pszenicę i kąkol. Prawda jest pierwszym środkiem, którego nasz Pan w pierwszym okresie Swojego Wtórego Przyjścia użył, aby objawić Swoją Parousję i wykonać pracę żęcia Żniwa. Stąd Prawda jest zdecydowanie znakiem Jego Parousji czyli czasu żęcia.
    1874-1914 - Okres Parousji. Okres agitacji o sprawiedliwość dla ludu i wołanie o ulgę od złego. Wyjawienie złoczyńców w kościele, rządach, arystokracji i kapitaliźmie. Wyjawianie ich błędów było jednocześnie karaniem błądzicieli. Nastąpiło odebranie władzy mówczego narzędzia od nominalnego kościoła. Nominalny kościół został pozbawiony przywilejów, władzy i został oddany całkowicie szatańskim wpływom. Parousja to okres czasu, w którym Pan objawia prawdziwemu Kościołowi Swoją obecność wtórego przyjścia w Jego prawdziwych stosunkach. Rozpoczęło się burzenie kościelnictwa w odstępczym katolicyzmie i odstępczym protestantyzmie, który został skrępowany przez sekciarskie błędy.

            1874r. - POWRÓT NASZEGO PANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Główne cele powrotu naszego Pana:
  1). zgromadzenie i wyswobodzenie Maluczkiego Stadka. Zbiera On przez Słowo Prawdy Oblubienicę, która jest Mu zaręczoną. Ta uczta Prawdy, tj. "pokarmu na czasie", jest jej pożegnalnym bankietem przed zaślubinami. Potem przychodzi jej wyzwolenie w Pierwszym Zmartwychwstaniu, przez które zmienia ona naturę ludzką w naturę boską, do mocy, chwały, nieskazitelności i nieśmiertelności;
  2). oczyszczenie i wyzwolenie Wielkiego Grona. Wielkie Grono przez częściowe samolubstwo, światowość, grzech i błąd, klasa ta omieszkała przysposobić się do godności Oblubienicy Chrystusowej. W celu oczyszczenia tej klasy w okresie Epifanii są oni prowadzeni przez ciężkie doświadczenia "wielkiego ucisku", przez które uczą się oni poznawać głupotę ich ubiegłego życia i oczyszczają się z samolubstwa, światowości, grzechu i błądu. Po tym przyjdzie ich wyzwolenie, gdy dokona się zmiana ich natury z ludzkiej na duchową, i będą druchnami Oblubienicy Barankowej;
  3). rozwinięcie klasy Młodociano Godnych. Po zamknięciu Wysokiego Powołania, nadal jest znaczna liczba tych, którzy okazują tego samego ducha oddania się Bogu jak Starożytni Godni i to wśród wielce podobnych warunków. Poświęcają się oni, lecz nie mają szans na spłodzenie z Ducha, lecz Pan daje im nowe ludzkie serce aby mogli miłować Prawdę i sprawiedliwość i służyć Mu. Umierają oni dla świata, a żyją dla Boga, czuwają i modlą się, studiują, głoszą i praktykują Słowo Boże, cierpią z powodu wierności temu Słowu. Wezmą w nagrodę za to udział wraz ze Starożytnymi Godnymi udział w "lepszym zmartwychwstaniu" jako doskonałe ludzkie istoty i będą książętami po całej ziemi. Podczas Tysiąclecia będą natchnieni przez Boga i będą mieli widzenia Jego Planu rozwijającego się w tym czasie. Z końcem Tysiąclecia zostaną ze Starożytnymi Godnymi uczynieni istotami duchowymi za swoją wierność;
  4). obalenie Imperium Szatana. Szatan zostanie obalony przez wielki czas ucisku, który zacznie się wojną światową w jej fazach kolejno po sobie następujących, po której nastąpi światowa rewolucja, która osiągnie swój szczyt w anarchii;
  5). ustanowienie Królestwa Bożego na ziemi. Na ruinach Imperium Szatana, na ruinach jego królestw, zostanie ustanowione Królestwo sprawiedliwości i pokoju. Będzie to monarchia absolutna. Władzę duchową będzie sprawował Jezus i Maluczkie Stadko jako Jego Oblubienica. Pomocnikami ich będzie Wielkie Grono. Ich reprezentantami na ziemi będą Starożytni Godni i Młodociani Godni, których pomocnikami będą niby-wybrańcy;
  6). dopomaganie w sposobnościach restytucyjnych. Wszyscy ludzie, włączając w to także wzbudzonych umarłych, będą mieli sposobność uzyskania pełnego wyzwolenia od skutków grzechu. Każdy będzie miał sposobność powrotu do pierwotnej doskonałości. Wszyscy, którzy będą posłuszni rozsądnym wymogom tysiącletniego Królestwa Chrystusowego uzyskają wszystkie te błogosławieństwa, a w nagrodę za uzyskanie doskonałej natury ludzkiej prawo życia wiecznego;
  7). doświadczenie i nagrodzenie klasy nie-wybranej. Pan wypróbuje rodzaj ludzki, czy będzie godny czy niegodny życia wiecznego. Wierni restytucjoniści otrzymają życie wieczne, natomiast źli otrzymają wieczne zniszczenie.
    Drugie Przyjście Chrystusa i Jego przybycie do prawdziwego Kościoła. W 1875r. zaczął czyścić pozaobrazową świątynię przez wypędzenie pewnych niezadowolonych adwentystów z pośród wiernych. Od 1878r. zaczął jeszcze więcej oczyszczać pozaobrazową świątynię przez pierwsze z sześciu przesiewań.

1874r. - Brat Russell wyrozumiewa, że wtóre przyjście naszego Pana ma być niewidzialne. Russell napisał więcej niż którykolwiek z wodzów ludu Bożego, odbył około miliona mil podróży, wykładał przeciętnie pięć razy w tygodniu, prowadził 2-godzinne teologiczne seminarium podczas obiadu, miał nadzór nad pisaniem kilku milionów listów, sam napisał około 400 tysięcy listów, zarządzał wielkim przedsiębiorstwami, nadzorował około 300 mówców oraz tysiąc kolporterów i ochotników, którzy rozdali 50 milionów gazetek, wydał sześć tomów, które sprzedano w ilość ponad 12 milionów oraz inne dzieła wydane w ilości 2 milionów egzemplarzy. Jego kazania ogłaszało około 200 gazet i pism tematycznych, wydał Fotodramę i kierował jej wyświetlaniem w setkach miast w Ameryce, Europie, Australii i Południowej Afryce. Był pastorem 12 tysięcy zborów.
    12 IX 1874r. - Początek Dnia Tysiąclecia, który się kończy w 2874r. Minęło 6000 lat od upadku Adama, a siódme tysiąclecie zaczęło się żniwem, jako okresem przejściowym pomiędzy Tysiącleciem a Wiekiem Ewangelii. Początek żęcia i zbierania kłosów. Początek żęcia, czyli odłączania ludu Pańskiego od miejsca w którym urośli, czyli od kościoła nominalnego.
    X 1874-VI 1881 - Pierwsze Wezwanie Żniwa Wieku Ewangelii. Jesienią 1874r. br.Russell poznaje prawdę, że Jezus w Swoim zmartwychwstaniu stał się duchową istotą, i dlatego w Swoim Wtórym Przyjściu nie przyjdzie w ciele lecz jako istota duchowa, niewidzialna dla ludzkiego naturalnego wzroku. Umieścił te myśli w gazetce pt."Cel i sposób Powrotu naszego Pana", którą rozpowszechnił w ilości 50 tysięcy sztuk. Russell prowadzi liczne dysputy z nauczycielami nominalnego kościoła i okazuje się bieglejszy niż owi uczeni i prorocy Babilonu. W 1877r. br.Barbour ogłosił książkę pt. "Trzy światy". X 1876-I 1879 wydawany miesięcznik "Herald of the Morning" przez br. Russella, Barboura i Pattona. W 1879r. ukazała się "Strażnica" głosząc poselstwo Żniwa. Ruszyła praca pielgrzymska. Wielu poznawało Prawdę i gromadziło się w znacznej liczbie wypadków w klasy. Wielu żniwiarzy machało sierpem Prawdy, ścięli wiele łodyg pszenicy i zgromadzili je w snopy. Wierny lud Boży głosił o okupie, celu, sposobie i czasie powrotu naszego Pana, wyborze Kościoła, restytucji i przyszłej próbie dla świata, obaleniu królestwa Szatana. Przy tej okazji zbijali oni błędy o samopojednaniu się z Bogiem, o ludzkim powrocie naszego Pana ażeby zniszczyć świat, zbawić tylko świętobliwych i potępić bezbożnych, zbili przeznaczenie, wieczne męki, przytomność umarłych, itd.
  Mówili Szatanowi słowa Boże: "Puść lud mój". W ten sposób oznajmiono Szatanowi, że Bóg ceni Swój lud, jako Swój najstarszy i główny na ziemi. Jezus żąda od Szatana uwolnienia Jego ludu z królestwa i niewoli Szatana, ażeby mógł Jemu służyć. W przypadku odmowy, Jezus zagroził Szatanowi zabiciem jego pierworodnych, czyli rzymską hierarchię, która, jako antychryst od dawna składała się wyłącznie z odpadniętych nowych stworzeń, potępionych na wtórą śmierć.

Szatan w odpowiedzi użył ludzkich narzędzi mówczych, szczególnie kleru, a także polityków i arystokratów, żeby wyrazili oni poglądy zaprzeczające głoszonym teraz naukom. 1). Zaprzeczali oni, że przymioty Boskie są takie, aby trzeba by zmieniać poglądy i postępowanie na takie, jakie było głoszone i pragnione przez Wiernych. 2). Odmówili poznania Jehowy, jako Boga doskonałej mądrości, sprawiedliwości, miłości i mocy. 3). Odmówili uwolnienia ludu Bożego od błędów, opresji i gwałtu, w których on był trzymany. Do tego przeszkadzali oni ludowi Bożemu ile tylko mogli to czynić. Szatan i jego słudzy w klerze, państwie i wśród bogaczy, z bojaźnią obserwowali ducha wolności od grzechu, błędu, samolubstwa, światowości i śmierci, głoszonego po całym świecie i przyjmowanego przez wielu. Szatan przypuszczał, że lud chce uwolnienia od przekleństwa, tylko w pragnieniu odczucia ulgi od ich ciężarów. Szatan postanowił wielce zwiększyć ciężary ludu. Dokonał on tego przez zręczne manipulowanie reformatorami w polityce, przemyśle i finansach. Zaczął od ciemiężenia ludzi uważaniem jedynie złota, jako podstawę wartości obiegowych pieniędzy, szczególnie w Ameryce i powiększył ten ucisk przez wprowadzenie reform Aktu Blanda-Allisona w 1878r. i Kupiecki Akt Shermana w 1890r. Następnie zmusił narody dłużne Brytanii do spłacania długu na zasadzie liczenia pieniędzy według wartości złota, a kupowania towarów według wartości srebra. W wyniku tego upadło rolnictwo i gospodarka w krajach rządzących się wartością srebra. Ucisk pogłębiła wojna rosyjsko-turecka (1877-1878), sojusze europejskie i zapory celne w Europie i Ameryce. Reformatorzy tylko pogorszali ucisk ludu. Prohibicja w Ameryce spowodowała wzrost przestępczości. Podobnie było z republikanizmem, socjalizmem, komunizmem, anarchizmem i syndykalizmem. W świecie religijnym dokonały się przesiewania. Reformatorzy otrzymali rozkaz to czynić przez okoliczności, które Szatan sprawił w ich życiu, w kilku sposobach: 1). przez celowe nakłonienie ich, żeby głosili to, co dla konserwatystów zdawało się radykalnym i bardzo samolubnym, a potem przez odzywanie się do ich własnego interesu, tak że konserwatyści uniscestwili ich wysiłki reformacyjne; 2). przez sprawienie, żeby oni mniej lub więcej kompromisowali ich zasady reformacyjne i praktyki dla praktycznej konieczności, a to tylko przymnożyło ucisku ludowi; 3). przez przyniesienie mniejszych lub większych korzyści dla niektórych, z powodu czego zaniechali swojej agitacji reformacyjnej; 4). przez stawianie ich w takiej pozycji, aby przez samolubne pobudki poróżnili się jedni z drugimi; 5). przez danie im nieco powodzenia, gdy było potrzeba to uczynić; 6). szczególnie przez ciągłe sugestie wewnętrzne i zewnętrzne, odzywające się do ich pragnień, aby oni poszli w tym kierunku, w którym on chciał aby się udali. W ten sposób ciemiężcy i urzędnicy, odmawiali słuchania nauk Parousji i Epifanii o uwolnieniu ludu Bożego spod władzy i opresji Szatana. Rozpoczął się wielki pęd do zła w państwie, kościele nominalnym, rodzinie, finansach, przemyśle, handlu, społeczeństwie, kryminaliźmie, transporcie, rolnictwie, pracy, radykaliźmie, oświacie, militaryzmie, itd. Wzmagało się wielce samolubstwo, mówiące głośniej niż słowa.

1874r. - Austro-Węgry uznają konkordat z Rzymem za niebyły i wracają do kontynuacji polityki świeckiej.
  1874r. - Wojsko pobija rewolucję w Hiszpanii.
  1875r. - USA mają 120 tysięcy km. linii kolejowych.
  1875r. - Rozwiązanie w Niemczech zakonów i kongregacji, wstrzymanie pensji biskupom i księżom nie uznającym nowych praw. Wtrącenie niektórych biskupów do więzienia.

1876r. - Brat Russell i Barbour wyrozumiewają różne prawdy odnoszące się do wtórego przyjścia naszego Pana i przygotowania są czynione do pracy żniwiarskiej. Napisanie pierwszej części broszurki "Trzy Światy".

1876r. - Rozwiązanie I Międzynarodówki.
  1876r. - Do USA dołącza stan Kolorado.

wiosna 1877r. - Broszura "Trzy Światy" jest ukończona. Rozlega się okrzyk "Otóż Oblubieniec". Posłannictwo to ogłasza brat Russell, jako główne dzieło oddzielenie Kościoła od Babilonu. Jest w ten sposób wykonana pierwsza publiczna praca w Parousji, i trwa ona do wiosny 1878r.

1877-1878 - Wojna turecko-rosyjska. Rosjanie forsują Dunaj i dążą do opanowania Bałkanów. Bułgaria uzyskuje niepodległość. Serbia i Czarnogóra poszerzają swoje granice. Rosja uzyskuje Armenię i południową Besarabię. Przeciw nadmiernym zyskom Rosji wystąpiła znów Wielka Brytania, grożąc wojną, której wybuchowi zapobiegły Niemcy, zwołując latem 1878r. w Berlinie kongres dla kompromisowego rozwiązania problemów.
  1877r. - Strajk kolejarzy w 17 stanach USA.

IV 1878-VI 1881 - Pierwsze przesianie Żniwa Wieku Ewangelii. Niektórym sprzykrzyła się Prawda i zaczęli ją odrzucać. (1 Kor.10:6; 4 Moj.11:4-35) Br.Barbour zrzekł się Okupu. Wiele ludu poszło za nim. W duchowieństwie wielu zaprzeczało ofiarnej śmierci naszego Pana i uważało Go jedynie za przykład, a nie jako Odkupiciela. Tak zarażali się warunkowo usprawiedliwieni. Zaprzeczali oni Okupowi i przyswajali sobie doktryny Ewolucji i Spirytyzmu. W pierwszym przesianiu nauką która zabijała była zasada, że nie ma Okupu. Głoszono nauki zaprzeczające okupowi.
  1878r. - Wydanie książki pt. "Cel i sposób powrotu naszego Pana".

1878r. - W Niemczech uchwalono wyjątkowe ustawy skierowane przeciw ruchowi socjalistycznemu. Do 1890r. uwięziono 1500 ludzi, a 900 wydalono z kraju.
  1878-1882 - W Niemczech w obliczu wzrastającej pozycji obozu katolickiego, zniesiono niemal wszystkie ustawy skierowane przeciw kościołowi katolickiemu.

IV 1878r. - Wyrzucenie Babilonu i obudzenie śpiących świętych. (Pierwsze zmartwychwstanie). Bóg odrzucił nominalny kościół, a przyjął Swój prawdziwy lud za Swoje wyłączne mówcze narzędzie na początku Parousji, do pracy dobrego studiowania i rozbierania Słowa Bożego.
  IV 1878-X 1880 - Bóg zachęca naszego Pana, żeby zaczął jeszcze jeden publiczny wysiłek w kierunku proszenia szatana, aby on wypuścił lud Boży z niewoli błędu. grzechu i samolubstwa. W tym okresie z powodu niesprzyjających warunków praca ta była słaba i miała małe powodzenie.
  16 IV 1878-6 XII 1919 - "Godzina pokuszenia" (Obj.3:10), przeznaczona do wypróbowania nowych stworzeń, mianowicie aby zadecydowała, kto miał być w Maluczkim Stadku, w Wielkim Gronie lub w klasie wtórej śmierci.

1878r. - Śmierć papieża Piusa IX. Uważał się on za więżnia Watykanu. Zabraniał katolikom brania udziału w życiu politycznym we Włoszech. Domagał się interwencji Francji na swą korzyść, co z kolei skierowało rząd włoski do zawarcia trójprzymierza z Niemcami i Austro-Węgrami przeciw Francji i Rosji.
  1878-1903 - Panowanie papieża Leona XIII. Doprowadził do zakończenia konfliktów Watykanu z rządami Europy. Zagorzały przeciwnik ruchu robotniczego, aprobował ustrój kapitalistyczny. Papież Leon XIII nazwał się: "Lew z pokolenia Judy" - tytuł, który należy się jedynie Chrystusowi.

1878r. - Po klęsce Turcji w wojnie z Rosją, niepodległość uzyskują Serbia i Rumunia.

1879r. - Brat Russell wyrozumiewa dwie ofiary za grzech i dwa zbawienia pokazane w figurach Przybytku. Początek wydawania "Watch Tower" ("Strażnica").

1879r. - Uznanie filozofii i teologii Tomasza z Akwinionu za oficjalną doktrynę katolicką.
  1879r. - Biblia znalazła się w spisie ksiąg zakazanych (Index librorum prohibitorum) z 25.01.1879r., zatwierdzonym przez papieża Leona XIII, o ile tłumaczona była na język ojczysty. Świeccy mogli ją czytać tylko za specjalnym przyzwoleniem biskupa.

1879r. - Uniwersytet Londyński jako pierwszy zezwala na studia kobietom.
  1880-1914 - Francja podwaja produkcję przemysłową. Wydobycie węgla wzrasta do 42 milionów ton, wytop stali do 5 milionów ton, produkcja samochodów do 45 tysięcy.
  1880r. - Niemiec Werner Siemens buduje pierwszy tramwaj elektryczny.

1880r. - Brat Russell pisze pierwszy raz w "Strażnicy" o dwóch ofiarach i o dwóch zbawieniach.
  X 1880-X 1881 - Bóg daje rozkazanie naszemu Panu, aby podjąć publiczną pracę z szatanem i prywatną pracę z ludem Bożym, ażeby uwolnić go z niewoli. "On wierny sługa" zajął się przygotowywaniem dwóch broszur: "Pokarm dla myślących chrześcijan", czyli dlaczego zło było dozwolone?, i "Cienie Przybytku".
  VI 1881-X 1884 - Drugie Wezwanie Żniwa Wieku Ewangelii. Br. Russell wyrozumiewa Prawdę o Przybytku, co się stało na wiosnę 1881r. Pan zrobił br. Russella "onym Sługą". Używano także "Strażnicę", książkę "Cel i sposób przyjścia naszego Pana" i służby pielgrzymskiej. Wydano książkę pt. "Pokarm dla myślących Chrześcijan", i drugą pt."Cienie Przybytku". Dużą pracę wykonywali kolporterzy. Kilka tysięcy osób przyszło do Prawdy.
  1881r. - Br. Russell założył Stowarzyszenie pod nazwą "Zion`s W.T.T.S.", ale później zmienił nazwę na W.T.B.&T.S. (Watch Tower Bible and Tract Society).
  1881r. - Wychodzą "Pokarm dla myślących Chrześcijan" i "Cienie Przybytku".
  jesień 1881r. - Rozpowszechnianie tych pism, a zwłaszcza tej pierwszej było jednym z najważniejszych zarysów całego żniwa. Nasz Pan zaczyna posługiwać się władzą większą niż szatana. Kościół powiedział publicznie szatanowi, już nie w formie prośby pokornie przedstawionej i spolegającej na jego kaprysie, lecz w formie żądania popartego Boską mocą, ażeby uwolnił lud Boży z opresji i tyranii przekleństwa. Kościół przedstawił dowody, że oni są Boskimi posłańcami. Przedstawili Prawdę o dozwoleniu zła, które przyszło od szatana i jest mu podobne. Zło jest dozwolone w celu wykształcenia rodzaju ludzkiego przez doświadczenie odnośnie wielkości grzechu i okropnych skutków jego, i ażeby przeciwne doświadczenie z dobrem nauczyło przeciwnej lekcji co do sprawiedliwości. Te oba doświadczenia mają być dozwolone w celu odwrócenia ludzkości od grzechu, a zwrócenia jej w stronę sprawiedliwości. Zło dozwolone w Kościele było w celu: 1). ofiarniczym; 2). zniszczenia wad; 3). wyrobienia dobrych zalet. Ta praca była wykonywana publicznie, natomiast prywatnie rozpowszechniane były "Cienie Przybytku".
  X 1881r. - Od tej pory nominalny kościół nie jest już używany przez Boga jako ustne mówcze narzędzie Boskie. Dotyczy to katolickiego i protestanckich sekt. Podczas żniwa wszystkie sekty zostały wyrzucone z ust Boskich i żadna nowa prawda nie była znaleziona w nich. Reformacja dała prawdy, które niszczyły wiele papieskich nauk i władzy, w ten sposób dzieląc chrześcijaństwo narodowo i religijnie. Został w ten sposób osłabiony ciemiężyciel ludu Bożego. Ruch żniwa przygotował lud wolny od wszystkich twierdzeń sekciarskich dla Pańskich celów. Zostały dane wszystkie potrzebne prawdy aby kompletnie pobić błędy ciemiężycieli. Lud Boży stał poza kościołami gotowy walczyć dla sprawy Pańskiej.
  X 1881r. - Koniec ogólnego powołania Wieku Ewangelii. Pełna liczba powołanych została uzupełniona po raz pierwszy, jednakże niektórzy z nich utracili jeszcze swe korony i była potrzeba dodatkowych wezwań, aby uzupełnić liczbę 144 000 wybranych.
  1881r. - Początek formowania nowej klasy poświęconego ludu Bożego - Młodociano Godnych.

1881r. - Pierwsza elektrownia wodna w Anglii (hrabstwo Surrey).

X 1881-X 1884 - Drugie przesianie Żniwa Wieku Ewangelii. (1 Kor.10:7; 2Moj.30:1-31). W 1882r. br. Paton, Adams, Jones i inni niedowiarczo odrzucili plan Boży i podsunęli teorię o samozadośćuczynieniu, bez Odkupiciela. Wielu ludzi wymyślało różne złe wierzenia religijne i poświęcało czas na szerzenie ich. W Kościele nominalnym potępiono natchnienie Biblii, jak i też jej doktryny (narodzenie Jezusa bez grzechu, Jego zmartwychwstanie, cuda, itd) i nauczano Wyższego Krytycyzmu. Nieusprawiedliwieni otrzymali Racjonalizm, Deizm, Materializm, Agnostycyzm i Ateizm. Nauką zabijającą w drugim przesianiu Żniwa Wieku Ewangelii było niedowiarstwo. Nie wierzono w Boski Plan i wprowadzano własne fałszywe plany. Było to bałwochwalstwo, i na tym tle doszło do przesiania.
  1881-1894 - Obmowa przeciw prowadzeniu pracy przez br. Russella. Przesiewacze przedstawiali go jako kupca, który starał się używać religii i handlu, aby zdobyć wielkie bogactwo kosztem drugich. Potem, żona jego stała się mu przeciwną, ponieważ nie chciał pozwolić jej dyktować, co ma się zawierać w "Strażnicy" i jak praca Żniwa ma być zarządzana. Skarży go ona o rozwód, napomykając o seksualnych niewłaściwościach jego, jednakże w zeznaniach przed sądem jest zmuszona przyznać, że ona nie ma żadnych podstaw do skarżenia go o cudzołóstwo. Jednak jej oskarżenie podżegacze ponieśli daleko i szeroko przeciwko niemu. Potem oskarżono go, jakoby twierdził, że gruntownie znał języki hebrajski i grecki, czego on nigdy nie twierdził. Otrzymali oni sądowny wyrok, że on nie zna języków greckiego i hebrajskiego, i szeroko roznieśli to w świat.

1881-1911r. - Wodzowie kościoła nominalnego kładą szczególny nacisk na trójcę. Uchwalili oni dekret pozwalający zasyłać modlitwy tylko do Jezusa. Uważali oni Boga Ojca, jako rozgniewanego na rodzaj ludzki i pragnącego wrzucić go na wieczne męki, od których, jak mniemano, tylko wstawiennictwo Jezusa mogło wybawić. Mieli oni wielki strach przed Ojcem i trzymali Go z dala od ludzi. W ten sposób powstał zwyczaj modlenia się do Jezusa, a nie do Boga.

1882-1886 - Brat Russell pisze I tom "Wykładów Pisma Świętego", wydając go w 1886r. rozwija dalej prawdy parousyjne. Pierwszy tom wykładów Pisma Świętego był publicznym wejściem Maluczkiego Stadka do chrześcijaństwa, co się tyczy nauk prawdy o pokrewieństwie. Wierni za ich nauki byli powitani przez cichych w prawdzie i poza prawdą, przez pozaobrazowe dzieci.

1882r. - Zawarcie Trójprzymierza Niemiec, Austro-Węgier i Włoch, wymierzonego przeciw Francji i Rosji.
  1882-1905 - Zawarcie Trójprzymierza i Trójporozumienia, jako następstwo atakowania przez Prawdy Żniwa królestwa Szatana. W szatańskim królestwie nastąpił rozdział między klasą konserwatywną a masami radykalnymi, co groziło wybuchem rewolucji niezadowolonych mas i obaleniem królestwa tego. Azeby temu zapobiec i utrzymać swoje królestwo, Szatan zebrał narody w dwa wojenne obozy do wojny, w której miał nadzieję usunąć różnicę między radykałami i konserwatystami, aby przez to po każdej stronie narodów mogli wierzyć, że przeciwna strona chciała zniszczyć ich narodową egzystencję. Dlatego wybuchła I wojna światowa.
  1883r. - W Niemczech Daimler buduje szybkoobrotowy silnik spalinowy.
  1884r. - Francja legalizuje związki zawodowe.
  1884-1886 - Wielkie strajki górnicze we Francji, będące protestem przeciw redukcji płac.
  1884r. - W Wielkiej Brytanii powstaje pierwszy karabin maszynowy.
  1885-1887 - Wynaleziono samochód i motocykl.
  1885-1900 - Na Górnym Śląsku wydobycie węgla rośnie z 11 milionów ton do 25 milionów ton.

1886r. - Wydanie pierwszego tomu wykładów Pisma Świętego pt. "Boski Plan Wieków".
  1886-1889 - Brat Russell pisze II tom "Wykładów Pisma Świętego", wydając go w 1889r. Drugi tom wykładów Pisma Świętego był zaraz po pierwszym tomie, publicznym wejściem Maluczkiego Stadka do chrześcijaństwa, co się tyczy nauk prawdy o pokrewieństwie. Wierni za ich nauki byli powitani przez cichych w prawdzie i poza prawdą, przez pozaobrazowe dzieci.

1886r. - Strajk powszechny w USA, w którym wzięło udział 200 tysięcy robotników. Wielkie rozruchy robotnicze w Chicago.
  1888r. - Zniesienie nazwy Królestwo Polskie i zastąpienie jej przez "Priwislanskij kraj".
  1889r. - Do USA dołączają stany Dakota Pn., Dakota Pd., Waszyngton i Montana.
  1889r. - Na kongresie socjalistycznym w Paryżu założono Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotników, tzw. II Międzynarodówkę. Siedzibą była Bruksela. Program był socjaldemokratyczny, niechętny gwałtownym sposobom walki (wykluczono z jej prac anarchistów). Różne odłamy ruchu robotniczego rywalizują ze sobą. II Międzynarodówka uznaje 1 Maja za święto robotnicze i zaczyna od 1890r. obchodzenie go.

1889r. - Wydanie drugiego tomu wykładów Pisma Świętego pt."Nadszedł czas".
  1889-1891 - Brat Russell pisze III tom "Wykładów Pisma Świętego", wydając go w 1891r. Trzeci tom zawierał stosowne nauki do oczyszczenia świątyni, któremu towarzyszył artykuł br.Russella przeciwko Parlamentowi Religii. Wyjawiony i oczyszczony został skalany stan świątyni Bożej. Kler starał się wszystkimi możliwymi sposobami zatrzymać dzieło żniwa, ale wierni trwali w swej pracy nieustannie i postępowała ona naprzód.

1890r. - Alfred Loisy zaczyna we Francji głosić poglądy modernistyczne. Między innymi porusza problem autentyczności Pisma Świętego i inspiracji jego autorów.
  1890r. - W Europie Zachodniej Kropotkin tworzy nowy nurt ruchu robotniczego zwany anarcho-komunizmem. Celem była bezwzględna wolność jednostki i komunizm w gospodarce. Metodą do tego miała być agitacja i propaganda.
  1890r. - We Francji Sorel tworzy nowy nurt ruchu robotniczego zwany syndykalizmem. Związki zawodowe miały zostać właścicielem środków produkcji i rozdawcą dóbr. Metodą osiągnięcia tego miał być strajk generalny.
  1890r. - Rozwój ruchów chrześcijańsko-demokratycznych wsrod robotników.
  1890r. - Do USA dołączają stany Idacho i Wyoming.

VI 1891-X 1894 - Trzecie Wezwanie Żniwa Wieku Ewangelii. Używano "Strażnicy", "Cieni Przybytku", pielgrzymów i różnych broszur przez pracę kolporterów. Wielu ludzi zostało przyprowadzonych do Prawdy w tych latach.
  1891r. - Wydanie trzeciego tomu wykładów Pisma Świętego pt."Przyjdź Królestwo Twoje" oraz książki "Wielka piramida".
  1891-1897 - Brat Russell pisze IV tom "Wykładów Pisma Świętego", wydając go w 1897r. Czwarty tom, który wyszedł w 1897r., przeklął nominalne chrześcijaństwo za to, że nie przyniosło od Boga spodziewanego owocu, i osądził je na wieczną bezpłodność względem takiego owocu.

1891-1899 - Budowa w Rosji kolei transsyberyjskiej.

1891-1894 - Wybuch i szerzenie się przesiewania kombinacjonizmu.
  X 1891-X 1894 - Trzecie przesianie Żniwa Wieku Ewangelii. (1 Kor.10:8; 4 Moj.25:1-18). Bracia Von Zech, Bryan, Rodger i Adamson usiłowali popsuć metody prawdy przez dodawanie do nich metod babilońskich. Próbowali powstrzymać pracę kolporterską i zastąpić ją płatnymi i utytułowanymi kaznodziejami, którzy zbierali by kolekty i pożyczali literaturę zainteresowanym, ale poza tym trzymaliby ją z dala od wszystkich. Próbowali oni po szatańsku złączyć ze sobą rzeczy, które powinny być trzymane oddzielnie. W Kościele nominalnym duchowni usiłowali połączyć ze sobą rozmaite sekty w Federację Kościołów, oraz połączyć Protestantyzm z Katolicyzmem. W 1893r. odbył się w Chicago Wszechświatowy Kongres Religii, na którym usiłowano połączyć chrześcijaństwo ze wszystkimi innymi religiami. Głoszono równość wszystkich religii i przyjmowanie przez Boga wszelkiej służby religijnej, jeżeli jest uczciwie złożona. Kler nauczał o Ojcostwie Bożym wszystkich ludzi i braterstwie wszystkich ludzi, łącząc ze sobą to czego nie wolno łączyć. Podobnie było w świecie, gdzie Francja i Rosja utworzyły wówczas sojusz, do którego dołączyła później Anglia, tworząc Potrójny Sojusz. Tworzyły się loże, kluby i stowarzyszenia. Nauką zabijającą w trzecim przesianiu Żniwa Wieku Ewangelii był Kombinacjonizm, który nieprawnie łączył Prawdę z metodami babilońskimi.

1891r. - Encyklika papieża Leona XIII "Rerum novarum" jest przełomem w stosunku do kwestii robotniczej. Papież zgodził się, by we Włoszech ruch katolików nazywał się demokracją chrześcijańską. Miała ona bronić papieża, ale głównie zwalczać socjalizm, jak wówczas nazywano ogół lewicowych ruchów społecznych.

1893r. - Największy kryzys XIX wieku w USA. Jest on spowodowany wycofaniem się z USA europejskich inwestorów. Doprowadziło to do zmniejszenia rezerw złota i spekulacji na rynku metali szlachetnych. Bankrutowało wiele firm, zamykano liczne fabryki. Kilka milionów bezrobotnych poszukuje pracy. Doszło do gwałtownych strajków i marszów bezrobotnych na Waszyngton.
  1893r. - Nowa Zelandia jako pierwszy kraj na świecie daje pełne prawa wyborcze kobietom.
  1894r. - Ożywienie strajkowe w USA: strajkuje 150 tysięcy górników i 60 tysięcy kolejarzy.
  1894-1895 - Wojna chińsko-japońska, zakończona opanowaniem przez Japonię Korei i Tajwanu.
  1895-1914 - Okres charakteryzował się znaczącym rozwojem gospodarczym na całym świecie. Większość walut 59 państw była wymienialna na złoto. Dochód narodowy wzrastał, szczególnie w Stanach Zjednoczonych.
  1895r. - Odkrycie przez Wilhelma Roentgena promieni X.

1896r. - Brat Russell wydaje artykuł pt."On sługa" w "Strażnicy".
  1896,1897r. - Brat Russell wiele cierpi z powodu kłamstw miejscowych przesiewaczy prowadzonych przez panią Russell, jego żonę.

1896r. - Do USA przyłącza się stan Utah.
  1896-1906 - W Indiach umiera z głodu i wyczerpania około 10 milionów Hindusów. Od 1905r. rosną nastroje rewolucyjne.
  1896r. - Wynaleziono radio.

1897r. - Papież Leon XIII złagodził srogi zakaz papieża Piusa IV, pozwalając katolikom na czytanie Biblii wydanej za aprobatą cenzury kościelnej i zawierającej komentarze, tłumaczące tekst, zgodnie z nauką Kościoła Rzymskokatolickiego. Komentarze typu: "...Chrystus Pan kazał zabijać heretyków..."

1897r. - Wydanie czwartego tomu wykładów Pisma Świętego pt. "Dzień Pomsty".
  1897-1899 - Brat Russell pisze V tom "Wykładów Pisma Świętego", wydając go w 1899r.
  1898r. - Brat Russell zachęca do pracy kolporterskiej i ochotniczej.

1898r. - Wielkie i bardzo krwawe rozruchy robotnicze w Mediolanie we Włoszech.
  1898r. - USA anektują Hawaje.
  1898-1901 - Powstanie w USA 234 trustów, między innymi ogromnego trustu stalowego United States Teel Corporation o kapitale 1 miliarda 400 milionów dolarów, skupiającego 228 przedsiębiorstw z 127 miast w 18 stanach. Monopole ogarniają całe dziedziny życia gospodarczego.

1899r. - Wydanie piątego tomu wykładów Pisma Świętego pt."Pojednanie".
  1899-1904 - Brat Russell pisze VI tom "Wykładów Pisma Świętego", wydając go w 1904r.

1899-1901 - Powstanie bokserów w Chinach, podczas którego wojska mocarstw zachodnich brutalnie tłumią wszelkie objawy oporu. Podział Chin na strefy wpływów Francji, Japonii, Niemiec, Rosji, USA, Belgii, Anglii, Hiszpanii i Holandii.
  1899-1902 - Wojna burska, zakończona klęską Burów w południowej Afryce i uznanie zwierzchności Anglii.
  1899-1913 - Dochód narodowy wzrósł we Francji o 30%, w Wielkiej Brytanii o 50%, w Stanach Zjednoczonych o 102%.
  1900r. - Liczba ludności Europy w ciągu XIX wieku rośnie z około 190 milionów do 400 milionów. Jest to rezultatem rozwoju przemysłu i polepszenia się warunków życia i postępu medycyny. Ludność Francji rośnie z 27 milionów do 41 milionów, w Wielkiej Brytanii z 11 milionów rośnie do 37 milionów, w Niemczech z 24 milionów do 51 milionów.

  1900r. - Sześciomiesięczny strajk włókniarzy saksońskich w Niemczech.
  1900r. - W Stanach Zjednoczonych istnieje już 185 trustów.
  1900-1912 - Produkcja węgla wzrosła w Europie o 30%, w Stanach Zjednoczonych o 98%. Wytop stali zwiększył się w Europie o 53%, w Stanach Zjednoczonych o 129%.

  1900-1914 - Przybycie do USA około 13 milionów emigrantów.
  1900r. - Pierwszy lot gigantycznego niemieckiego sterowca, konstrukcji Ferdinanda von Zeppelina.

VI 1901-X 1904 - Czwarte Wezwanie Żniwa Wieku Ewangelii. Użyto tych samych metod co poprzednio, lecz więcej ochotników wzięło w nim udział. Wielu przyszło do Prawdy w owym czasie, tak że w wielu miejscach klasy podwoiły swoją liczbę.

X 1901-X 1904 - Czwarte przesianie Żniwa Wieku Ewangelii. (1 Kor.10:9; 4 Moj.21:4-6). Próbowano wprowadzić ziemskie reformy. Żona "onego Sługi" polecała prawa kobiet, prohibicję i prawo żony do stania się faktyczną głową domu, co doprowadziło na wiosnę 1903r. do sprawy rozwodowej. Wiele sióstr gniewało się na nauki, iż powinny zachowywać milczenie w Kościele i nakrywać głowy. Niektórzy bracia wspierali te reformy. W Kościele nominalnym nauczano o sprawiedliwości obywatelskiej, prohibicji i innych reformach. Reformatorzy pracowali wszędzie. Nauką która zabijała w czwartym przesianiu Żniwa Wieku Ewangelii był Reformizm. Na tle tych reform odbyło się przesianie.

1902r. - We Francji strajkuje 200 tysięcy robotników. W USA strajkuje 150 tysięcy górników.

1903-1914 - Panowanie papieża Piusa X.

1903r. - W Rosji powstaje partia bolszewików.
  1903-1904 - Strajki i krwawe zajścia robotników z policją w USA.

1904r. - Wydanie szóstego tomu wykładów Pisma Świętego pt."Nowe Stworzenie".
  1904r. - Johnson zostaje naznaczony do służby pielrzymskiej jako pomocnik brata Russella.

1904r. - We Francji strajkuje 300 tysięcy robotników. Odebrano zakonnikom prawo nauczania młodzieży.
  1904r. - Powstanie Entente Cordiale - sojusz Rosji, Francji i Anglii. Został zakończony proces formowania się bloków politycznych mocarstw do walki światowej.
Poszczególne klasy ludzkości wybierały te spośród prawd religijnych i świeckich, które im najbardziej odpowiadały. Do ludzi świętobliwych przemawiają głównie prawdy religijne, do światowych głównie prawdy świeckie. Ci ostatni czynią jednak samolubny użytek z prawd świeckich, co powoduje podział ich na dwie grupy odpowiadające ich samolubnym pożądaniom, tj. na konserwatystów i radykałów. Podział ten tak dalece zagroził istnieniu królestwa szatana w jego obecnej postaci, że chcąc uniknąć całkowitej zmiany stosunków, zdołał on odwrócić uwagę obu klas w poszczególnych narodach - klas konserwatywnej i radykalnej - od ich wzajemnego antagonizmu i zjednoczyć je w obrębie narodu lub grupy narodów przeciw innym narodom lub grupom innych narodów. W ten sposób stworzył w Europie dwa rywalizujące ze sobą przymierza wojskowe ludów. Przez stworzenie zagrożenia jednego przymierza przez drugie usiłował nie dopuścić do wybuchu konfliktu między konserwatystami i radykałami w poszczególnych narodach.

1904r. - W historii papiestwa biskup Seez pisze:
  "Papież układając się z poszczególnymi krajami i rządami, ustępuje pod gwałtem. Nie jest więc zobowiązany do wypełniania warunków i czeka chwili, gdy podpisy unieważni, warunki zmieni, a ciężary mu nałożone zwali na bary tych, którzy w bezczelności swojej posunęli się tak daleko, że ośmielili się dyktować papieżowi prawa i stawiać żądania. Papież bowiem ustąpił w tym, w czym nie wolno mu ustąpić, że oddał czego oddać mu nie wolno było, i że winę ponoszą kraje i rządy, które szły układać się z papieżem wiedząc, że układać się z nim nikomu nie wolno, ale słuchać i służyć."
Oto jak pojmuje kościelnictwo władzę papiestwa, stosunek do narodów, krajów i całego świata.
  1904r. - Powstanie zakonu palotynów we Włoszech. Założycielem był Wincenty Palotti. Propagują apostolstwo świeckie, misje i znane wydawnictwa (Pallotinum).

1904-1905 - Wojna japońsko-rosyjska na Dalekim Wschodzie, zakończona klęską Rosji. Japończycy wkraczają do Korei i Mandżurii.
  1904r. - Burzliwe manifestacje antywojenne w całej Rosji, wskutek klęsk wojennych i przerzucania kosztów wojny na klasę pracującą.
  1904r. - W Stanach Zjednoczonych jest już 318 trustów. Następuje niezwykła koncentracja przemysłu.

1905r. - Johnson nasuwa myśl br.Russellowi, że Nowe Przymierze będzie czynne tylko po Wieku Ewangelii.

1905-1906 - Rewolucja burżuazyjno-demokratyczna w Rosji. Car Mikołaj II proklamuje nietykalność osobistą, swobodę sumienia, słowa, zebrań i stowarzyszeń.

1905r. - Papież Pius X zezwala włoskim katolikom na udział w wyborach parlamentarnych, zawsze jednak w porozumieniu z miejscowymi biskupami. Własnej partii jednak tworzyć nie mogli.

1905r. - We Francji strajki i zamieszki obejmują wiele miast. Wojsko otwieria ogień. Następuje rozdział Kościoła od Państwa, państwo przestaje płacić pensje duchownym.
  1905r. - W Niemczech strajkuje 408 tysięcy robotników.
  1905r. - Norwegia zrywa unię ze Szwecją i ogłasza niepodległość.
  1906r. - We Francji strajkuje 438 tysięcy robotników w 1309 strajkach.
  1906r. - W USA po wielkim pożarze San Francisco, firmy ubezpieczeniowe stają przed trudnościami finansowymi grożącymi licznymi bankructwami.
  1906r. - Następuje usystematyzowanie programu anarcho-syndykalizmu. Anarcho-syndykalizm negował państwo we wszystkich jego formach, nie wyłączając dyktatury proletariatu. Związek zawodowy uważano za podstawową organizację klasy robotniczej.
  1906r. - Pierwszy lot silnikowego samolotu A.Santosa-Dumonta.

  1907r. - Masowe powstanie chłopów w Indiach. Anglicy próbują przekształcić je w starcia religijne muzułmanów i hindusów.
  1907r. - Do USA przyłącza się stan Oklahoma.
  1907r. - Kulminacyjny moment imigracji do USA - liczba przybyszów wynosi 1 285 347 osób. USA zaostrza prawodawstwo imigracyjne.
  1907r. - W USA po zamknięciu Knickerbocker Trust Co., wybucha tzw. panika ludzi bogatych, którzy boją się strat finansowych recesji gospodarki amerykańskiej.
  1907r. - Chiny dotknęła wielka klęska głodu, która spowodowała śmierć 10 milionów ludzi.

II 1908-VI 1911 - Piąte Wezwanie Żniwa Wieku Ewangelii. Używano tych samych czynników, ale innych broszurek, oraz dużą pracę dziennikarską. W tym okresie przystąpiła do Prawdy największa liczba osób.

II 1908-VI 1911 - Piąte przesianie Żniwa Wieku Ewangelii. (1 Kor.10:10; 4 Moj.15:37-16:50). Danie Ślubu Kościołowi przez Pana, który użył do tego brata Russella, było przyczyną piątego przesiania. Zaczęło się od zatargu o Śluby, a następnie postępowało w zatargach o Okup, Ofiarę za grzech, Pośrednika i Przymierza. Bracia Henninges, McPhail, Williamson i inni zaprzeczali niemal wszystkiemu co nauczał "on Sługa". Błędem, który zabijał podczas piątego przesiania Żniwa Wieku Ewangelii był szemrzący Kontradykcjonizm. Wielkie spory i sprzeciwiania były przesianiem tego okresu. Przesiewacze oskarżają br. Russella o oszukańcze i podstępne działanie mające na celu wzbogacenie się, a nie dobro ludu Pańskiego. W 1911r. w gazecie "Brooklyn Eagle", oczerniają go, że sprzedawał z wielkim zyskiem pszenicę, o której mówił, że ma cudowne właściwości. Te wszystkie ataki jednak mu nie szkodziły. Jego wybawieniem było to, że wiernie używał łaski Bożej, która rozbroiła te obmowy i nie pozwoliła im szkodzić jego świętym zaletom serca i umysłu. Rozwinął zamiast goryczy cichość, zamiast złości długocierpliwość, zamiast nienawiści znoszenie, zamiast przebłagalności przebaczenie, zamiast gniewu uprzejmość, zamiast mściwości dobre czynienie, zamiast obmowy błogosławieństwo. Stawiał Boga na pierwszym miejscu i służył Jemu Samemu, będąc wiernym Jezusowi.

1908r. - Wybuch rewolucji w Turcji, powszechny bunt w armii. Ogłoszono wolność i równość obywateli bez różnicy wiary i pochodzenia.
  1908r. - Bułgaria proklamuje niepodległość, Grecja podbija Kretę, Austrio-Węgry przyłączają Bośnię i Hercegowinę.
  1908r. - Pojawienie się pierwszego taniego samochodu w USA - był to Ford T kosztujący 850 $.
  1908r. - Trzęsienie ziemi na Sycylii (7,5 st. W skali Richtera) zabija 70-100 tysięcy ofiar.
  1909-1913 - Wojny bałkańskie.
  1909r. - Pierwszy przelot samolotem kanału La Manche, przez Louisa Bleriota.

1910r. - Początek rozszerzania się pracy publicznej i pozamiejscowej.
  II 1910r. - W miesięczniku "Overland Monthly" ukazał się pierwszy z dwunastu artykułów napisanych przez br.Russella pt. "Wybrany Lud Boży". To spowodowało wiele zaciekawienia i zainteresowania się Żydów.
  X 1910r. - Br. Russell daje publiczny wykład do Żydów w Nowym Yorku na temat "Syjonizm w proroctwie". Przy tej okazji było 4 tysiące słuchaczy.

1910r. - Konferencja misyjna w Edynburgu (protestancka) jest uważana za początek ruchu ekumenicznego.

1910r. - Proklamowano Związek Południowej Afryki, państwa podległego Wielkiej Brytanii. Miało to pogodzić Burów z Brytyjczykami.
  1910r. - Japonia dokonała aneksji Korei.
  1910-1914 - W Wielkiej Brytanii wzmożenie się tendencji rewolucyjnych. Ostre konflikty między robotnikami a kierowniczą arystokracją robotniczą, co uwydatniło się w czasie wszytkich strajków.
  1911-1912 - Wojna trypolitańska Włoch z Turcją. Włosi zajmują Trypolitanię, Cyranejki i wyspy Dodekanezu. Pierwsze użycie samolotów w działaniach wojennych.

IV 1911r. - Uparty szatan pod naporem pierwszych dziewięciu plag, chce zawrzeć kompromis w sprawie wypuszczenia ludu Bożego. Szatan zgadza się wypuścić cały lud Boży z niewoli przekleństwa, ale chce, żeby ich człowieczeństwo pozostawało pod jego kontrolą. Taki kompromis był nieuczciwym wykrętem, gdyż unieważniał zamiar służenia Jahwe, gdyż nowe stworzenia będąc pod czyjąś kontrolą byłyby nieprzyjemne Panu. Wobec tego szatan nie oferował prawdziwej wolności. Szatan wytworzył warunki, które sprzyjały do opuszczenia się w poświęceniu i sprzeciwiały się nowym poświęceniom. Tymi warunkami było chwilowe zaprzestanie kładzenia specjalnych przeszkód na drodze poświęcenia i przez dostarczenie wielu rozrywek od życia poświęconego. To sprzyjało pobłażliwości ciału. Zaczął się szerzyć duch towarzyski wśród braci, jako odrębny od ducha poświęcenia. Później szatan wytworzył sposobności szybkiego zbogacenia się, uprzyjemniania życia i swobody. A to wszystko razem powstrzymywało ducha poświęcenia.

1911-1914 - Nasz Pan daje stanowczą odpowiedź szatanowi na jego propozycję kompromisu. Jest to czynione przez kładzenie szczególnego nacisku w tym okresie na wymagania i naturę poświęcenia. Wykładano następujące przedmioty: "Rozumna służba wasza", "Ignorowanie ofiary Chrystusowej", "Nie miłujcie świata", "Charakter miłości wymagany od ubiegających się o niebo", "Zdrowe poglądy o chrzcie", "Obliczenie kosztu", "Upadek wiary i pobożności", "Co to jest chrzest?", "Nasz obowiązek względem Prawdy", itp.

W odpowiedzi na to szatan zaczyna grozić, a zaczęło się to od połowy września 1911r. Szatan przy pomocy brooklyńskiego dziennika "The Brooklyn Daily Eagle" dokonywał od czasu do czasu napaści i oszczerstw na br. Russella, które doszły do najwyższego szczytu 23 września 1911r., gdy opublikowano satyryczny rysunek w tym piśmie. Ta groźba łącznie ze wszystkimi prześladowaniami, opozycjami, fałszywymi przedstawieniami i oczernieniami wydawanymi przeciw ludowi Bożemu, trwała łącznie aż do listopada 1916r. Były one obliczone na to, aby przeszkodzić w dalszych fazach pracy publicznej.

1911-1913 - Wybuch rewolucji w Chinach i ogłoszenie niepodległości przez Mongolię.
  1912-1913 - I wojna bałkańska. Zepchnięcie Turcji w Europie do okolic Konstantynopola. Spór o Macedonię między Bułgarią, Grecją i Serbią.
  1912r. - Zbrojna interwencja U.S.A. w Hondurasie dla zabezpieczenia zagranicznych długów. Wojska amerykańskie pozostają tam do 1933r.
  17 XII 1912r. - Austro-Węgry kwestionują aspiracje Serbii do portu adriatyckiego, wzbudza to uraz i niechęć do Austrii, a w konsekwencji doprowadza do zamordowania arcyksięcia Ferdynanda i wybuchu pierwszej wojny światowej.
  1912r. - Do USA dołącza Arizona i Nowy Meksyk.
  1912r. - Strajk 250 tysięcy górników Zagłębia Ruhry w Niemczech. Najsilniejszą partią w Niemczech są socjaldemokraci.
  1912r. - Pięcio tygodniowy strajk około 1 miliona górników w Wielkiej Brytanii.
  1912r. - W kwietniu transatlantyk Titanic zderzył się z górą lodową i zatonął na północnym Atlantyku. Zginęło 1503 osoby.

1913r. - Wybawienie i uwolnienie br.Russella ze stanu obmowy. Wyrok sądu Okręgu Columbii, w którym jest Waszyngton, przeciw wydawcy około trzydziestu gazet za jego ogłoszenie tych oszczerstw, stał się okazją ogłoszenia w tych gazetach przeprosin i jako czyn pokutny, gazety te drukowały kazania br.Russella. Nastąpiła wielka zmiana w myśleniu i mowie publiczności o br.Russellu. Wszędzie był on uważany za największego nauczyciela religijnego owych czasów. Gdziekolwiek on jechał, był przyjmowany publiczną manifestacją i oklaskami.
  1913r. - Danie serii zebrań publicznych i powiększenie się innej pracy publicznej.

1913r. - Federalna uchwała w USA jednoczy wszystkie banki amerykańskie w jedną z najbardziej olbrzymich, potężnych i okrutnych korporacji finansowych jakie znajdują się na ziemi. Od tego czasu prywatne banki miały prawo tworzyć i kontrolować pieniądze w Stanach Zjednoczonych.
  1913r. - Socjaldemokrata niemiecki Scheidemann oświadcza, że ze strajkiem powszechnym należy zaczekać aż klasa robotnicza będzie stanowić większość ludności Niemiec.

  1913r. - Po klęsce Turcji w pierwszej wojnie bałkańskiej, Albania uzyskuje niepodległość.
  1913r. - II wojna bałkańska. Serbia i Grecja okrawają terytorialnie Bułgarię. Bułgaria przystępuje do Trójprzymierza.

1914r. - Rozpoczęcie pokazywania Fotodramy Stworzenia.

1914-1922 - Panowanie papieża Benedykta XV.

1914r. - Niemiecki socjaldemokrata Liebknecht głosuje przeciw wydatkom wojennym. Lewicowcy-socjaldemokraci organizują opozycję przeciw wojnie pod hasłem: "wróg znajduje się we własnym kraju".
  1914r. - Faktyczny rozpad II Międzynarodówki w obliczu rozbieżnych interesów narodowych.

1914r. - Koniec czasów pogan. Bóg ograniczył królestwa tego świata do określonej liczby lat, 2520 lat, które kończą się w 1914r. Ich czas królowania skończył się, i zaczęły się one chylić ku upadkowi. Chrześcijaństwo zostało podzielone na dwa przeciwne sobie obozy: konserwatywny obóz (kościół nominalny, państwo i kapitał) i radykalny obóz (unjoniści, socjaliści, komuniści i anarchiści). Coraz więcej wzmagające się tarcie między tymi dwoma obozami wybuchnie ogniem zniszczenia w Armagedonie, który zniszczy i obali obecne formy państwa, kościoła i kapitału.
  Po obaleniu królestw tego świata, nastanie Królestwo Boże, a rządy obejmie nasz Pan Jezus Chrystus.

28 VI 1914r. - Arcyksiążę Franciszek Ferdynand, następca tronu Austro-Węgier, ginie wraz z małżonką w zamachu w Sarajewie, dokonanym przez Serba Principia. Zamach wykorzystany zostaje przez Niemcy do rozpoczęcia wojny.
  28 VII 1914r. - Początek wojny Austro-Węgier przeciw Serbii.

Gdy szatan spostrzegł, że strumień Prawdy, który Bóg rozlał po świecie podmywa coraz więcej fundamenty jego władzy nad rodzajem ludzkim, rzucił rozpaczliwą stawkę, która miała zapobiec wybuchowi wszechświatowej rewolucji radykałów przeciw konserwatystom i obaleniu struktury jego królestwa. Szatan pokierował sprawami w ten sposób, że doprowadził do pierwszej fazy wojny światowej (1914-1918). Zjednoczył w każdej grupie narodów obie klasy dla celów wojny, szerząc wśród nich złudzenie, że ich byt narodowy jest zagrożony przez drugą grupę narodów. W ten sposób w każdej grupie sprzymierzonych narodów obie klasy zjednoczyły się dla obrony domniemanego zagrożenia swej narodowej egzystencji.

1 VIII 1914r. - Początek I fazy wojny światowej, która ze strony Szatana była zamierzoną aby usunąć niebezpieczeństwo rewolucji, która by mogła zniszczyć jego królestwo. Była to pierwsza masowa masakra przemysłowa. Szokująco wyglądają raporty sztabu francuskiego, który ogłosił rezultaty walk: 1 357 800 poległych w akcji, 4 266 000 rannych, 537 000 wziętych do niewoli lub zaginionych, dokładnie 73 % z 8 410 000 zmobilizowanych. W działaniach wojennych trwających do 1918r. zginęło ogółem prawie 9 milionów żołnierzy. Na wszystkich frontach walczyło prawie 68 milionów żołnierzy. W tym okresie wyprodukowano 27 milionów karabinów, 10 milionów karabinów maszynowych, 152 tysiące dział i 18 tysięcy moździerzy, 182 tysięcy samochodów, 340 tysięcy samolotów oraz ponad 9 tysięcy czołgów.
  1914-1931 - Siedemnaście lat od 1914r. prawie nieustannego konfliktu, przerwanego tylko niekompletnym zawieszeniem broni, zredukowały całą Europę do stanu ekonomicznego i społecznego nieładu niezrównanego od czasu 30-letniej wojny. Narody są zbankrutowane, obrót handlowy zredukowano na handel zamienny, pieniądze straciły swoją wartość, nawet funt szterlinga upadł. Bezrobotne miliony są nędznie karmione za publiczne fundusze, których zawsze jest za mało pomimo nadmiernych podatków. Nędza tak zwanego pokoju jest nie do opisania.
  1 VIII 1914r. - Niemcy wypowiadają wojnę Rosji.
  3 VIII 1914r. - Niemcy wypowiadają wojnę Francji.
  4 VIII 1914r. - Anglia wypowiada wojnę Niemcom.
  4 VIII 1914r. - Stany Zjednoczone Ameryki ogłaszają neutralność w wojnie
  4 VIII 1914r. - Wojska niemieckie przekraczają granicę neutralnej Belgii i rozpoczynają ofensywę na zachodzie.
  6 VIII 1914r. - Austro-Węgry wypowiadają wojnę Rosji, a Serbia wypowiada wojnę Niemcom.
  13 VIII 1914r. - Car Rosji podejmuje decyzję ponownego połączenia trzech podzielonych części Polski i udzielenia jej autonomii. Decyzja ta została napisana i podpisana w tym dniu, a następnego dnia ogłoszona narodowi polskiemu. Jest to wielkie wydarzenie, gdyż chrześcijaństwo zawsze preferowało autokrację w swoim imperium, a do demokracji i ograniczeń własnej władzy skłaniało się tylko pod przymusem. Rosja carska posiadała najbardziej autokratyczny rząd w chrześcijaństwie. Fakt, że udzieliła ona autonomii części terytorium, oznacza popadnięcie w wielkie ograniczenie - symboliczną niewolę.
  17 VIII 1914r. - Wojska rosyjskie wkraczają do Prus Wschodnich.
  23 VIII 1914r. - Japonia wypowiada wojnę Niemcom, chcąc w ten sposób poszerzyć swą strefę wpływów w Azji Wschodniej i na Pacyfiku.
  26 VIII-10 IX 1914r. - Wojska rosyjskie pokonują wojska austriackie w Galicji i przesuwają front ku Karpatom.
  5-12 IX 1914r. - Francuzi w bitwie pod Marną powstrzymują ofensywę niemiecką.
  15 IX 1914r. - Niemcy powstrzymują ofensywę rosyjską w Prusach Wschodnich. Rosjanie ponoszą olbrzymie straty 120 tysięcy ludzi przy stratach niemieckich 10 tysięcy.

16 IX 1914-16 X 1916 - Dzień Parousji schodzi się w dzień Epifanii.

Okres Epifanii 1914-1954

Słowo "Epiphaneia" oznacza "jasne świecenie, jasne objawienie". Drugi okres Jego Wtórego Przyjścia jest czasem ucisku, Dniem Gniewu. Czas ucisku zachodzi na czas żęcia. W okresie ucisku objawiane są osoby, zasady i rzeczy poprzednio niejasne lub ukryte. Objawienia tego dokonuje Prawda świecąca ze szczególną jasnością. Okres ten posiada jeszcze jedną nazwę: Apokalipsa. Słowo "Apokalupsis" oznacza "odkrycie, objawienie". Czyli nasz Pan objawia Boga, Samego Siebie, Kościół, Wielkie Grono, Prawdę, ukryte rzeczy w ciemności i rady serc.

1914-1954 - Okres Epifanii. Zaczęło się fizyczne karanie złoczyńców wojną światową, pierwszą fizyczną karą dla chrześcijaństwa jako pomstą nad ludźmi. Później przyjdą inne zarysy gniewu. Epifania jest okresem czasu, w którym przez jasne świecenie objawia się Pan światu, Wielkiemu Gronu i Młodocianym Godnym, jako obecny przy Jego wtórym przyjściu w Jego prawdziwych stosunkach.
  16 IX 1914r. - Wielkie Grono zaczyna przechodzić siedem części doświadczeń jako kozioł Azazela: 1). słyszy wyznawanie grzechów nad nim przez Najwyższego Kapłana; 2). zostaje odwiązane od drzwi przybytku; 3). jest prowadzone do bramy; 4). oddane przeznaczonemu na to człowiekowi; 5). jest prowadzone na pustynię; 6). jest wypuszczane na pustyni; 7). wchodzi w ręce Azazela.
  21 IX 1914r. - Koniec żęcia. Od 1914r. kąkol zaczął być palony.

21 IX 1914r. - Po nieudanych próbach oskrzydlenia przeciwnika, Francuzi i Niemcy przechodzą do walk pozycyjnych.
  21 IX 1914r. - Początek wojny okopowej, która osłabiła narody, tak iż stopniowo staną się one bezsilne, by wytrzymać czasy Armagedonu gdy on nadejdzie.
Rozpoczęło się zadawanie dziesiątej symbolicznej plagi, tj. śmierci pierworodnych z ludzi i jest obrazem na śmierć niewiernych, których nowe stworzenia i ich człowieczeństwa są pod kontrolą szatana. Pierworodni szatana to hierarchia rzymska, która przynajmniej od listopada 1916r. składa się ze zwyrodniałych nowych stworzeń - klasy wtórej śmierci. Dziesiąta plaga zaczęła być zadawana w samym środku chrześcijaństwa - w centrum Europy. Wielki ucisk nie jest dziesiątą plagą, ale środkiem, przez który zniszczenie klasy wtórej śmierci jest dokonane, natomiast ich zniszczenie jest tą pozafiguralną dziesiątą plagą.

24 IX 1914r. - Ostatni członek Kapłaństwa został spłodzony z Ducha i całe Kapłaństwo było w egzystencji. Wszyscy wybrani byli popieczętowani na czołach w każdym kraju przed wejściem takowego w wojnę, dlatego ostatni z wybranych został zżęty w Europie w 1914r., a ostatni w pokłosiu w Ameryce w 1916r., kiedy Ameryka została wciągnięta w wojnę.
  20 IX 1914-3 XI 1916 - Pierwsze uderzenie Jordanu. Od konwencji w Fort Worth (18-20 IX 1914r.) aż do listopada 1916r., był kładziony nacisk na wyznawanie grzechów chrześcijaństwa, które sprowadziły wojnę światową. Było to czynione w kazaniach, w gazetach, pracy kolporterów i ochotników sprzedających IV tom wykładów Pisma Świętego pt."Armagedon".
  20 IX 1914-3 XI 1916 - Pozaobrazowa pierwsza walka Gedeona. Wyobraża ona zwycięstwo nad tymi, którzy uczyli błędów o Boskim prawie panowania królów, arystokracji i kleru. Ochotnicy, pielgrzymi i kolporterzy uderzyli błędne nauki. Ogłoszono obalenie szatańskiego królestwa przez naszego Pana w wielkim ucisku - że wojna go osłabi, a następnie rewolucja i anarchia ostatecznie je zniszczy. Potem ogłoszono ustanowienie Królestwa Bożego na ruinach szatańskiego królestwa.

29 X 1914r. - Początek wojny turecko-rosyjskiej.
  2 XI 1914r. - Anglia i Francja wypowiadają wojnę Turcji.
  1915r. - Przez cały rok trwają ciężkie walki pozycyjne i nieudane próby przełamania frontu (Flandria, Artois, Szampania) za cenę wielkich ofiar.
  1915r. - Turcja wykorzystując działania wojenne dokonuje rzezi 800 tysięcy Ormian.
  19 I 1915r. - Pierwszy nalot niemieckich sterowców na Anglię.
  19 II 1915r. - Desant wojsk angielsko-francuskich w Dardanelach rozpoczyna wielomiesięczne walki o opanowanie tych cieśnin.
  22 III 1915r. - Rosjanie odnoszą przejściowe sukcesy i zdobywają twierdzę Przemyśl.
  22 IV 1915r. - Użycie przez Niemców gazów bojowych pod Ypres (na froncie wschodnim 21 I 1915r.).
  2-6 V 1915r. - Niemcy i Austriacy przełamują front rosyjski pod Gorlicami.
  23 V 1915r. - Włochy przystępują do wojny przeciw Niemcom i Austro-Węgrom.
  30 V 1915r. - Włosi rozpoczynają ciężkie walki w rejonie Alp.
  VI-IX 1915r. - Wielka ofensywa państw centralnych na wschodzie. Niemcy i Austriacy zdobywają Przemyśl, Lwów, Warszawę, Brześć, Grodno.
  IX-XI 1915r. - Zajęcie Serbii przez wojska niemieckie, austro-węgierskie, a później i bułgarskie.
  11 X 1915r. - Bułgaria przystępuje do wojny jako sojusznik Niemiec.

1915-1920 - Okres w Epifanii mający za cel objawienie trzech głównych lewickich podziałów i ich dowództwa. W tym okresie nominalny kościół (Wielkie Grono) zmieszał pewne prawdziwe nauki i dobre zarządzenia z pewnymi błędami i niedobrymi zarządzeniami.

1916r. - Przez cały rok na froncie zachodnim trwają ciężkie walki o Verdun. Każdorazowo w walkach bierze udział około pół miliona żołnierzy, wielokrotnie luzowanych. Straty niemieckie wynoszą około 650 tysięcy ludzi, angielskie około 420 tysięcy, francuskie około 195 tysięcy.
  I-II 1916r. - Austriacy wypierają Włochów z Albanii.

18 IV 1916r. - Ostatni członek Chrystusa został opieczętowany na czole, tym samym pozaobrazowi biedni - Wielkie Grono i Młodociani Godni - zakończyli pracę pokłosia. Pan nadal trwa w dziele wywoływania osób z nominalnego kościołą do Prawdy, posługując się w tym celu Wielkim Gronem i Młodocianymi Godnymi, którzy myślą, że dalej żną Maluczkie Stadko.

31 V 1916r. - Nierozstrzygnięta bitwa morska koło Jutlandii. Utrzymanie blokady morskiej Niemiec.
  VI-VIII 1916r. - Ofensywa rosyjska w Galicji i na Bukowinie, powstrzymana przez Niemców.
  1 VII 1916r. - Początek brytyjsko-francuskiego natarcia nad Sommą.
  27 VIII 1916r. - Rumunia przystępuje do wojny przeciw Austro-Węgrom. Wojska rumuńskie wkraczają do Siedmiogrodu.
  15 IX 1916r. - Pierwsze użycie czołgów nad Sommą przez Brytyjczyków.
  IX-XI 1916r. - Wojska austriacko-węgierskie, bułgarskie i niemieckie zajmują większość Rumunii.

30 X 1916r. - Brat Russell stojąc uroczyście odziany togą w wagonie kolejowym zdaje ukończoną pracę pieczętowania Wybranych.
  31 X 1916r. - Brat Russell przechodzi poza wtórą zasłonę. Kończy się zachodzenie Parousji na Epifanię. Johnson rozpoczyna swoją działalność jako Posłannik Epifanii.
  jesień 1916r. - Ukończenie wyznawania rozmyślnych grzechów nad kozłem Azazelem. Trwało to od 1914r.
  6 XI 1916r. - Podczas pogrzebu "onego wiernego sługi", br.Rutherford namówił br.McMillana, aby ten zażądał od Hoskins`a i Wright`a rezygnacji z zarządu, by na ich miejsce obrać rzekomo zdolniejszych dyrektorów.

18 XI 1916r. - Połączone wojska brytyjsko-włoskie tworzą front w Grecji.

25 XI 1916r. - Początek pracy części Najwyższego Kapłana Świata w prowadzeniu kozła Azazela do bramy, oddając go przeznaczonemu człowiekowi, ażeby potem dostał się w ręce Azazela.

XII 1916r. - Początek najtragiczniejszej zimy w Rosji. Brak opału i żywności, oraz wielki mróz, uśmierciły 300 tysięcy ludzi. Lud głośno wołał o ratunek, a wobec braku odpowiedzi caratu, rozpoczęło się wrzenie rewolucyjne.

1917-? - Szóste przesianie Żniwa Wieku Ewangelii. Przez Rewolucjonizm. Rewolucjonizm przybrał dwie postacie pomiędzy ludem w Prawdzie: Klerykalizm i Podręcznictwo. Klerykalizm oznacza zagarnięcie władzy i panowanie nad dziedzictwem Bożym. Klerykalizm objawił się jako powszechny i miejscowy. Klerykalizm powszechny zaczął się w Anglii, a następnie objawił się w Ameryce w br.Rutherfordzie, zagarniającym władzę nad organizacją ludu Pańskiego. Klerykalizm miejscowy przejawia się w lokalnych starszych, zagarniających władzę i panujących nad zborami. Podręcznictwo oznacza używanie Biblii jako podręcznika zamiast jako księgi tekstów. Podręcznikowstwo ma dwie postacie: ciężką i łagodną. W ciężkiej postaci zaczyna się zrzekaniem brata Russella jako "onego Sługi", posuwa się do potępienia literatury Prawdy, a kończy się zaprzeczeniem samej Prawdzie i powoduje wtórą śmierć. W łagodnej postaci odrzuca badania beriańskie podręczników i używa do tego Biblii jako podręcznika, i niewątpliwie kończy się przejściem do klasy Wielkiego Grona. Rewolucjonizm przeciw zarządzeniom Pańskim, danym przez "onego Sługę", jest znakiem, że Pan w tym okresie Epifanii daje nam możność poznania tych, którzy są ujawnieni, że stracili wysokie powołanie. Przesiewacze Epifanii przez rewolucję (bunt) uwiedli Wielkie Grono do buntu.

I 1917r. - Wysłanie precz kozła Azazela miało początek w Anglii, gdzie klerykalistyczne zachowanie się pewnych braci wyjawione zostało przez Pana za pośrednictem brata Johnsona.

1 II 1917r. - Proklamowanie przez Niemcy nieograniczonej wojny podwodnej.

24 II 1917r. - Br. Johnson ostrzega w kablogramie przesłanym z Anglii, brata Rutherforda, że szóste przesiewanie nastąpiło w Anglii.
  1917r. - Johnson przyjeżdża z Anglii do Ameryki, aby być użytym przez Pana w dozorowaniu głównej pracy epifanicznej oddzielenia Małego Stadka od Wielkiej Kompanii, tj. Kościoła od Małego Babilonu.

11 III 1917r. - Brytyjczycy zajmują Irak.
  16-18 III 1917r. - Taktyczne wycofanie się Niemców na froncie zachodnim na "linię Zygfryda".
  16 III 1917r. - Zwycięstwo rewolucji lutowej (burżuazyjno-demokratycznej) w Rosji. Abdykacja cara w Rosji.
  6 IV 1917r. - USA przystępują do wojny przeciw Niemcom.
  IV-V 1917r. - Nieudana ofensywa francuska w Szampanii.
  1917r. - W Niemczech wybucha potężny strajk 125 tysięcy robotników w Berlinie. Wybucha powstanie we flocie wojennej.

21 VI 1917r. - Rozłączenie Elijasza i Elizeusza rozpoczęło się. Było to największe rozdzielenie, jakie zdarzyło się między Pańskim poświęconym ludem. Społeczność braterska została rozerwana w lecie 1917r.
  23 VI 1917r. - Brat Rutherford wypędza brata Johnsona z Domu Biblijnego i odcina go od pracy pielgrzymskiej do publiczności.

29 VI 1917r. - Grecja przystępuje do wojny przeciwko Bułgarii, Austro-Węgrom i Turcji.
  1 VII 1917r. - Ostatnia ofensywa rosyjska odnosi przejściowe sukcesy w Galicji. Niemcy przechodzą jednak szybko do kontrofensywy i do października zajmują Rygę i niektóre wyspy na Bałtyku.
  14 VIII 1917r. - Chiny wypowiadają wojnę Niemcom.

jesień 1917-wiosna 1918 - Drugie uderzenie Jordanu, wykonane przez Towarzystwo strofujące chrześcijaństwo za jego grzechy poprzez VII tom, wykłady, rozmowy i gazetki. Dokonano ataku na sekciarstwo i klerykalizm. Sekty chrześcijańskie twierdziły, że są latoroślami Chrystusa, winnej macicy (Jan 15:1-8). Wykazano teraz, że sekty są częściami ziemskiej winnej macicy (Obj.14:18), gdy zaś latorośle prawdziwej winnej macicy to wierni członkowie, którzy są teraz w Chrystusie a nie w sektach. Dodatkowo udowodniono, że kler był więcej winnym wojny światowej i więcej do niej zachęcał, niż jakakolwiek inna klasa ludzi. Określono kler mianem wilków, zamiast prawdziwych pasterzy (Ezech.34).

7 XI 1917r. - Wybuch Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej w Piotrogrodzie w Rosji. Obalenie władzy burżuazji i obszarników. Ustanowienie władzy radzieckiej. Bolszewicy przejmują władzę w Rosji i próbują zrealizować idee komunizmu. Bolszewicy wyeliminowują swoich przejściowych sojuszników i tworzą dyktaturę jednopartyjną. Tworzy się stopniowo państwo totalitarne powołujące się na ideologię ścisłego egalitaryzmu. Pierwszym dyktatorem jest Lenin.
  14 XI 1917r. - Układ o zawieszeniu broni przez Rosję.
  1917r. - Po klęsce Rosji w I wojnie światowej i po upadku caratu, Finlandia uzyskuje niepodległość.

1917-1920 - Johnson prowadzi pierwszy ogólny spór z Towarzystwem, szczególnie co do sposobów postępowania.
  6 I 1918r. - Wybory na zarząd Towarzystwa przypieczętowują rozdział klas Maluczkiego Stadka i Wielkiego Grona. Brat Rutherford staje się coraz bardziej widoczny jako "on zły sługa", nauczający błędów doktrynalnych, figuralnych i symbolicznych, prorockich i chronologicznych, błędnych tłumaczeń wersetów biblijnych, błędnych zasad organizacji Towarzystwa łamiących zasady Pańskie, fałsze i przekręcenia oraz krzywoprzysięstwa.

1918-1922 - Interwencja zbrojna Anglii, Francji, Japonii, USA, Finlandii, Grecji, Rumunii, Polski i Czech przeciw rewolucji radzieckiej. Jednocześnie przeciw władzy radzieckiej walczą tzw."białe armie" pod dowództwem dawnych carskich generałów. Anglicy, Francuzi i Amerykanie wpływają na Morze Białe i zajmują Archangielsk. Na południu Anglicy zajmują Turkiestan i Baku. Niemcy zajmują kraje położone nad Bałtykiem, Białoruś i Ukrainę. Na wschodzie rusza ofensywa z Władywostoku, która opanowuje Daleki Wschód i zmierza w kierunku Uralu. Carski admirał Aleksander Kołczak rusza od Uralu w stronę Moskwy (1919r.). Armie Antona Denikina i Piotra Wrangla na południu zajmują Kursk, Orzeł i zagrażają Tule. Armia Nikołaja Judenicza podchodzi pod Piotrogrod. W 1920r. rewolucjoniści przechodzą do kontrofensywy i rozbijają armię Kołczaka, którego skazują na śmierć jako zdrajcę. Judenicz i Denikin po klęsce uciekają za granicę. Wojska zachodnich interwentów wycofują się.
  18 II 1918r. - Wojska niemieckie po zerwaniu rokowań uderzają i rozbijają słabą zrewolucjonizowaną armię rosyjską.
  3 III 1918r. - Podpisanie przez Rosję Radziecką pokoju z Niemcami. Rosja zrezygnowała na korzyść Niemców ze swoich terytoriów w Europie Środkowo-Wschodniej i obiecuje dostawy dla Niemców.

26 III 1918r. - Wielkie Grono wydało oznajmienie na Wielkanocnej Konwencji w Brooklynie: "Stało się", czyli ostatni członek "Kościoła, który jest Jego Ciałem" otrzymał pieczęć na czole. Ogłoszono, że stało się to na Wielkanoc 1918r., kiedy faktycznie stało się to wcześniej, ale faktem pozostaje ogłoszenie tegoż publicznie wszystkim do wiadomości.

IV-XI 1918r. - Desanty wojsk alianckich na wybrzeżach Rosji mające utrudnić dostawy rosyjskie dla Niemców.
  VII-VIII 1918r. - Ofensywa francusko-amerykańska nad Marną. Wyparcie Niemców z Belgii.
  15 IX 1918r. - Atak aliantów na Bułgarię i jej kapitulacja (29 IX).
  X 1918r. - Rewolucja w Wiedniu. Czechosłowacja proklamuje niepodległość, a Jugosławia deklaruje rozwiązanie swoich stosunków z Austro-Węgrami.
  X 1918r. - Przełamanie przez aliantów "linii Zygfryda".
  X-XI 1918r. - Na polskich terenach powstają lokalne ośrodki władzy polskiej. Rozbrajanie niemieckich wojsk okupacyjnych.
  30 X 1918r. - Klęska Austriaków w bitwie z Włochami pod Vittorio Veneto. Włosi wzięli do niewoli 300 tysięcy jeńców austriackich. Skutkiem tego był rozpad Austro-Węgier.
  30 X 1918r. - Kapitulacja Turcji.
  3 XI 1918r. - Podpisanie zawieszenia broni przez Austrię. Abdykacja cesarza (11 XI). Rozpad monarchi austro-węgierskiej. Od 1919r. Austria republiką.
  3 XI 1918r. - W Niemczech rozszerza się ruch rewolucyjny. Powstanie marynarzy w Kilonii.
  XI-XII 1918r. - Rewolucja w Monachium w Niemczech. Ogłoszenie Bawarii wolnym krajem. Abdykacja Wilhalma II (9 XI), Niemcy republiką.
  9 XI 1918r. - Rewolucja w Berlinie. Niemcy republiką. We wszystkich krajach niemieckich przewroty rewolucyjne. Cesarz Niemiec Wilhelm II ucieka do Holandii(10 XI). Cesarz Austro-Węgier Karol zrzeka się władzy i ucieka do Szwajcarii. Rozpad Austro-Węgier. Jest to nieudana próba przejęcia władzy przez komunistów.
  8-11 XI 1918r. - Po pertraktacjach, Niemcy godzą się na zawieszenie broni i wycofanie swych wojsk z terenów walk. Koniec pierwszej fazy wojny światowej.
  Że ceną tej wojny było pośrednio 50 milionów ludzkich istnień, mało obchodziło Szatana, byleby tylko jego królestwo zostało zachowane. Nie kłopotał się tym, że 30 milionów ludzi odniesie rany, a siła produkcyjna półtora miliarda ludzi skieruje się na dziedzinę zbrojeń wojskowych zamiast produkować rzeczy z dziedzin użytecznych. Dla szatana ważne było tylko aby istniejąca struktura jego królestwa była ocalona! Nie troskał się, że głód, zaraza, niedola, nieszczęścia i nieokiełznana nienawiść poczyni wielkie spustoszenie w ludzkim rodzie, skoro jego własne cele miałyby być tym kosztem osiągnięte! Szatan rzucił kości i ... przegrał! Wojna otworzyła ludziom oczy, gdyż Bóg oświetlił wszystkie jej fazy i istotę pokoju, który po niej nastąpił.
  Rozdźwięk między radykałami i konserwatystami powiększył się, a wrogość ich wzajemna pogłębiła się. Błędy wszelkiego rodzaju popełniane przez konserwatystów w następstwie wojny dodały paliwa do rozżarzonych już ogni. Następnie Szatan spróbował poddać świat dyktaturze, aby zapobiec powszechnej rewolucji. Druga faza wojny światowej (1939-1945) była próbą podbicia świata przez dyktatury. Duża część ludzkości została jednak poddana pod włądzę państw totalitarnych, żądzonych przez komunistów, którzy walczyli przez cały czas ze światem demokracji.

1918-1921 - Pierwsze doktrynalne epifaniczne przesiewanie.

1918-1920 - Epidemia grypy "hiszpanki" pochłania w Europie 20 milionów ofiar.
  1918r. - Litwa, Łotwa, Estonia i Węgry ogłaszają niepodległość.
  11 XI 1918r. - Polska ogłasza niepodległość. Pierwszym premierem Polski jest Ignacy Daszyński (1918r.), a następnie Jędrzej Moraczewski (1918-1919).
  17 XI 1918r. - Wobec klęski Niemiec bolszewicka Armia Czerwona rozpoczyna ofensywę na zachód.
  1918r. - Rewolucja w Finlandii, Fińska Republika Robotnicza przetrwała przez trzy miesiące. Krwawa rozprawa z rewolucjonistami.
  1918r. - Rewolucja w Bułgarii. Wojska niemieckie krwawo tłumią rewolucję i obalają republikę.
  1918-1920 - Ruch rewolucyjny i strajki w Rumunii.
  1918r. - Rozruchy robotnicze w Japonii obejmują około 10 milionów ludzi. W walce bierze udział policja i wojsko. Tysiące zabitych i rannych, wielu rozstrzelanych bez sądu.
  1918r. - W USA strajk 200 tysięcy robotników w Chicago.
  1918-1939 - Do USA przybywa około 100 tysięcy polskich emigrantów.
  1918r. - Po wojnie w Stanach Zjednoczonych nastąpił okres prosperity. Dochód narodowy wzrósł dwukrotnie. Stany Zjednoczone stały się wierzycielem całego świata.

1919r. - Johnson wyrozumiewa prawdę o koźle Azazela.
  1919-1920 - Ataki "Teraźniejszej Prawdy" na błędy brata Rutherforda, niszczą jego wpływ na wielu braci. "Teraźniejsze Prawdy" ogłaszały, że religijny rząd Towarzystwa będzie zniszczony. Święci oświeceni Epifanią używają oczyszczających prawd aby smagać uzurpatorów i buntujących się braci.

1919r. - Konferencja pokojowa w Paryżu z udziałem 27 państw, które brały udział w wojnie z Niemcami. Ustalenie nowego porządku w Europie. Stworzenie zasad działania Ligi Narodów, organizacji służącej sprawom pokoju i bezpieczeństwa dla nowo utworzonego systemu politycznego państw kapitalistycznych. Przy Lidze Narodów powstaje Międzynarodowa Organizacja Pracy, która zajmuje się kwestią robotników.
  1919r. - Wybuch pierwszego powstania śląskiego (9 dni), jako wynik rosnącego napięcia w tym rejonie, w którym ma się odbyć plebiscyt pod nadzorem sił Ligi Narodów.
  1919r. - Premierem Polski jest Ignacy Jan Paderewski (1919r.), a następnie Leopold Skulski (1919-1920).
  1919-1920 - Wojna polsko-radziecka. Wojna zaczęła się od zajęcia Wilna przez Armię Czerwoną (I), na co odpowiedziały wojska polskie ofensywą na Litwie (IV). Następnie Polacy przeprowadzili wielką ofensywę na Kijów (IV-V), na którą Rosjanie odpowiedzieli wielką ofensywą na Białorusi (V), a następnie i na Ukrainie, gdzie w czerwcu nastąpiło przełamanie frontu polskiego. W sierpniu groziło zajęcie Warszawy. Doszło do wielkiej bitwy warszawskiej (157 tys. Rosjan i 170 tys. Polaków), po której Armia Czerwona rozpoczęła odwrót.
  1919r. - I Kongres Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie, zwanej też III Międzynarodówką lub Kominternem. Lenin wygłasza referat o demokracji burżuazyjnej i dyktaturze proletariatu. Celem działania jest sterowanie zagranicznymi partiami komunistycznymi i realizowanie celów kierownictwa radzieckiego. Zostaje rozwiązana w 1943r., w czasie sojuszu z państwami zachodnimi.
  1919r. - Rewolucja na Węgrzech i utworzenie Węgierskiej Republiki Rad. Węgierska. Armia Czerwona zajmuje Słowację i tworzy tam Słowacką Republikę Radziecką. Skrajna prawica tłumi rewolucję terrorem. Jest to nieudana próba przejęcia władzy przez komunistów.
  1919-1920 - Protesty robotnicze i walki chłopskie w Jugosławii.
  1919r. - Protesty rewolucyjne w Egipcie, stłumione przez wojska brytyjskie.
  1919r. - Wrzenie rewolucyjne w Argentynie. Strajk powszechny i krwawe walki robotników z policją.
  1919r. - Masowe wystąpienia robotnicze w Chinach.
  1919r. - Masowe strajki w Wielkiej Brytanii.

1919r. - Papież Benedykt XV zezwala włoskim katolikom na tworzenie własnej partii parlamentarnej. Ma to na celu walkę z ruchami lewicowymi.

1919r. - We Włoszech Benito Mussolini przystępuje do formowania organizacji faszystowskich, które rozpoczynają walkę z robotnikami, mordując socjalistów i komunistów. Finansjera wspiera faszystów w tej działalności, gdyż chce w ten sposób stłumić wrzenie rewolucyjne w kraju.
  1919-1921 - Walka Irlandii o wyzwolenie zakończona przyznaniem południowej części Irlandii niepodległości.
  1919-1923 - Okres najostrzejszych walk klasowych w USA. W strajkach bierze udział ponad 8 milionów robotników, kończą się one klęską i likwidacją większości związków zawodowych.
  1919-1933 - Okres prohibicji (zakaz wytwarzania i sprzedaży alkoholu) w USA.
  1919r. - Pierwszy etapowy przelot Atlantyku przez hydroplan marynarki USA.

15-19 VII 1920 r. - Świecko Domowy Ruch Misjonarski ma swoje pierwsze publiczne zebranie podczas pierwszej Konwencji Generalnej w Filadelfii.
  18 VII 1920r. - Ponowne ukazanie się pozaobrazowego Eliasza. Wtedy to grupa Pańskiego ludu, która odłączyła się od Elizeusza w lecie 1917r., zgromadziła się po raz pierwszy pod nazwą "Świecki Ruch Misjonarski" (Laymen`s Home Missionary Movement) podczas pierwszej konwencji w Filadelfii w dniach 15-19 lipca 1920r.
  18 VII 1920r. - Początek pozaobrazowej wtórej walki Gedeona. 18 VII 1920r. Świecki Ruch Misjonarski udziela pierwszego ataku w publicznym wykładzie w Filadelfii. Atakowano błędne nauki o wiecznych mękach i przytomności umarłych. Był obalany fundameny błędu, czyli nauka o nieśmiertelności duszy, z której te dwie następne nauki wzięły swoje źródło. Są to główne doktryny, przez które Szatan trzymał swoje królestwo w kontroli. Teraz wielu zaniechało tych nauk i bardzo zmniejszyła się liczba obrońców błędów i kłamstw szatańskich. Równocześnie mocno strofowano wodzów nominalnego kościoła.

1920r. - Powołanie Ligi Narodów. Była to pierwsza w historii organizacja międzynarodowa o celach ogólnych, jej powstanie było próbą stworzenia systemu bezpieczeństwa zbiorowego. Głównym celem tej organizacji było zapewnienie pokoju, zapobieganie wojnom, rozwój współpracy międzynarodowej. Członkowie byli zobowiązani do przestrzegania norm prawa międzynarodowego, nieuciekania się do wojen oraz pokojowego rozstrzygania sporów.
  1920r. - Albania wyzwala się spod okupacji włoskiej.
  1920r. - Powstanie tzw. Małej Ententy - sojusz Francji, Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii.
  1920r. - Wybuch drugiego powstania śląskiego (7 dni), jako wynik represji miejscowych władz niemieckich.
  1920r. - Premierem Polski jest Władysław Grabski (1920r.), a następnie Wincenty Witos (1920-1921).
  1920r. - Powszechny strajk w Bułgarii kierowany przez komunistów.
  1920r. - II Kongres Międzynarodówki Komunistycznej w Moskwie, z udziałem partii i organizacji robotniczych z 37 krajów. Komuniści zrywają z reformizmem i centryzmem.
  1920r. - We Włoszech robotnicy masowo przejmują fabryki i przedsiębiorstwa w swoje ręce.
  1920-1929 - Ponad 32 miliony imigrantów przybywa do USA z Europy.
  1920r. - USA dają pełne prawo wyborcze kobietom.
  1920r. - Trzęsienie ziemi w Chinach (8,6 st. W skali Richtera) zabija w prowincji Kansu 200 tysięcy ofiar.
  1920-1921 - W Niemczech rozwija się ruch narodowo-socjalistyczny. Powstaje w Monachium Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza (NSDAP). Na jej czoło wysuwa się Adolf Hitler. W 1921r. mają już 3 tysiące członków i zaczynają tworzyć własne bojówki.

1921r. - Johnson prowadzi wezwanie poprzez zebrania publiczne, pracę kolporterską i ochotniczą, oraz przez artykuły z "Cieni Przybytków" o Lewitach Wieku Ewangelii.

1921-1925 - Rozmowy ekumeniczne pomiędzy katolikami a anglikanami.

1921r. - Niemcy ujawniają, że dług niemiecki wynosi 210 miliardów złotych marek, z czego są w stanie spłacić jedynie 30 miliardów marek. Alianci zredukowali dług Niemiec do 126 miliardów marek. Po przyjęciu przez Niemcy wszystkich warunków porozumienia, wojska alianckie opuściły prawy brzeg Renu.
  1921r. - Liczne partie centrystowskie występują z reformistycznej II Międzynarodówki i tworzą w Wiedniu Międzynarodowe Zrzeszenie Partii Socjalistycznych. Odrzucają marksistowsko-leninowskie tezy programowe Kominternu i krytykują reformizm, oświadczają, że kroczą własną "trzecią drogą".

  1921r. - Polska zawiera pokój (tzw. traktat ryski) z Rosją i Ukrainą - cała Małopolska Wschodnia w granicach Polski. Zwycięstwo Polski nad bolszewikami.
  1921r. - Uchwalenie konstytucji marcowej w Polsce. Zasada wolności religijnej przy zachowaniu naczelnego stanowiska wyznania rzymsko-katolickiego. Premierem Polski jest Antoni Ponikowski (1921-1922).
  1921r. - Po ogłoszeniu niekorzystnego dla Polski wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku wybuchło trzecie powstanie śląskie (półtorej miesiąca).
  1921-1922 - Konferencja w Waszyngtonie i próba ograniczenia rywalizacji na morzach.
  1921r. - W Rosji Radzieckiej z powodu katastrofalnej sytuacji gospodarczej Lenin aprobuje Nową Ekonomiczną Politykę (NEP), która po części stanowi powrót do gospodarki kapitalistycznej.
  1921-1922 - W czasie trwania głodu w Rosji Radzieckiej ginie 5 milionów ludzi. Władza nie chce przyjąć pomocy zagranicznej. Klęska nieurodzaju dotknęła w sumie 21 milionów ludzi. Ludność dodatkowo dziesiątkowały bunty oraz choroby.
  1921r. - Wybuch w fabryce chemicznej w Oppau w Niemczech zabija 561 osób.

1922-1924 - Drugie doktrynalne i chronologiczne przesiewanie Epifani.
  1922r. - Towarzystwo i buntujący się bracia nazywają brata Johnsona członkiem klasy wtórej śmierci, złego w służbie i charakterze.

1922-1939 - Panowanie papieża Piusa XI.
  1922r. - Sformułowanie zasad organizacyjnych Akcji Katolickiej.

  1922r. - Powstaje Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR), wszystkie narodowe republiki łączą się w jedno państwo.
  IV 1922r. - Układ w Rapallo między Niemcami i ZSRR, na którym Niemcy uznają istnienie ZSRR.
  1922r. - Wielka Brytania ogłasza deklarację niepodległości Egiptu, pozostawiając jednak w tym kraju swoje wojska.
  1922r. - Abdykacja sułtana i koniec imperium tureckiego.
  1922r. - Polska kierując się zasadą faktów dokonanych wciela Litwę Środkową z Wilnem do granic Polski. Kolejnymi premierami Polski są Antoni Ponikowski (1922r.), Artur Śliwiński (1922r.), Julian Nowak (1922r.), a następnie Władysław Sikorski (1922-1923). Prezydentem Polski zostaje wybrany Gabriel Narutowicz, lecz w grudniu padł on ofiarą zamachu. Na jego miejsce prezydentem Polski zostaje Stanisław Wojciechowski (1922-1926).
  1922r. - We Włoszech z inicjatywy komunistów rozpoczyna się powszechny strajk polityczny przeciw faszyzmowi. Faszyści organizują marsz na Rzym celem objęcia władzy. Benito Mussolini zostaje premierem Włoch. Faszyści przejmują władzę we Włoszech. Dyktatorem Włoch zostaje Benito Mussolini. Ideologia solidaryzmu społecznego, silna władza wykonawcza. Faszyści powoływali się na tradycje rzymskie i dążyli do ekspansji kolonialnej.
  1922-1929 - W Stanach Zjednoczonych okres prosperity gospodarczej.
  1923r. - Król Hiszpanii Alfons XIII, współdziałając z klerem katolickim, generalicją oraz właścicielami, w celu ratowania dawnego ustroju państwa, przekazuje władzę dyktatorowi generałowi Primo de Rivera. Sprawuje on dyktatorskie rządy do 1930r.
  1923r. - Przewrót faszystowski w Bułgarii. Władzę obejmuje dyktator Aleksander Cankow, który masowo prześladuje komunistów (20 tysięcy zamordowanych). Rozpoczyna się czas reżimu skrajnej prawicy, która zawiera sojusz z Niemcami i Włochami. Dyktator Aleksander Cankow sprawuje rządy do 1930r.
  1923r. - W Polsce strajk generalny. W rozruchach w Krakowie ginie 31 osób. W strajkach w całym kraju wzięło udział 850 tysięcy robotników. W kraju hiperinflacja po parę % dziennie. Premierem Polski jest Wincenty Witos (1923r.), a następnie Władysław Grabski (1923-1925).
  1923r. - Niemcy stwarzają problemy w płaceniu reparacji wojennych, w odpowiedzi na to następuje początek okupacji Zagłębia Ruhry w Niemczech przez wojska francuskie i belgijskie. We wrześniu wycieńczone Niemcy zaprzestają pasywnego oporu i deklarują gotowość do spłacania reparacji wojennych. Jest to okres zapaści finansowej Niemiec.
  1923r. - Wystąpienia rewolucyjne w Saksonii i Turyngii w Niemczech, stłumione przez armię. Pucz Hitlera w Monachium, stłumiony przez armię.
  1923r. - W Brukseli zaczyna działać Socjalistyczna Międzynarodówka Robotnicza, będąca kontynuacją II Międzynarodówki. Działa ona do 1940r., kiedy to faszyści niemieccy zakazują jej dalsze działanie.
  1923r. - Początek funkcjonowania obozów pracy na Wyspach Sołowieckich na Morzu Białym w ZSRR. Funkcjonowały one aż do 1956r. Liczba ofiar jest do tej pory nie ustalona, ale sięga na pewno wieluset tysięcy.
  1923r. - Trzęsienie ziemi w Japonii (8,3 st. w skali Richtera) zabija 143 tysiące ofiar.

  21 I 1924r. - Śmierć Lenina. Władzę w Związku Radzieckim przejmuje trójka złożona z Zinowjewa, Kamieniewa i Stalina. Józef Stalin jest sekretarzem generalnym od 1922r. i teraz stopniowo to on przejmuje władzę w kraju i szybko rozprawia się z opozycją partyjną Trockiego.
  II 1924r. - W Polsce reforma walutowa Grabskiego zastępuje zdewaluowaną markę polskim złotym. Dzięki temi Polska otrzymała stabilną walutę, podstawę dla rozwoju stabilnej gospodarki.
  1924-1927 - Powstanie komunistyczne w Brazylii.
  1924-1927 - Pierwsza rewolucyjna wojna domowa w Chinach. Przeciwko imperializmowi występuje Narodowa Armia Rewolucyjna, która wykonuje wielki wyzwoleńczy marsz na północ, rozbija siły zbrojne reakcji i usiłuje zjednoczyć kraj. Naczelny dowódca Czang Kai-szek dokonuje w 1927r. kontrrewolucyjnego przewrotu przy pomocy zbrojnej USA i Anglii, i tworzy reakcyjny rząd w Nankinie. Rewolucja chińska kończy się porażką.

1925r. - Ekumeniczna światowa konferencja protestantów Życie i Działanie.

1925r. - W Albanii rozpoczyna dyktatorskie rządy prezydent Ahmed Zogu, który od 1928r. przyjmuje tytuły królewskie jako król Zogu I.
  1925r. - Kapitały Anglii i USA postanawiają wesprzeć odbudowę i rozwój gospodarki Niemiec, celem stabilizacji ekonomii i społeczeństwa niemieckiego.
1925r. - Konferencja w Locarno jest dowodem zmiany kursu wobec Niemiec. Ustalono zachodnią granicę Niemiec. Jednocześnie Belgia, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Niemcy udzieliły sobie gwarancji terytorialnych, natomiast sprawa wschodnich granic Niemiec z Polską i Czechami została zostawiona jako otwarta.
  1925r. - W Niemczech wojska okupacyjne opuszczają Zagłębie Ruhry.
  1925r. - W Polsce rośnie bezrobocie do 185 tysięcy osób. Nasila się kryzys gospodarczy, który pogłębia się w wyniku wojny celnej z Niemcami. Premierem Polski jest Aleksander Skrzyński (1925-1926).
  1925r. - Polska podpisuje konkordat ze Watykanem.

1926r. - Kościół katolicki wyświęca sześciu biskupów pochodzenia chińskiego i odchodzi w ten sposób od praktyki preferowania kandydatów europejskich.

1926r. - Brazylia występuje z Ligi Narodów z powodu nieudzielenia jej stałego miejsca w radzie Ligi.
  1926r. - Na Litwie rozpoczyna dyktatorskie rządy Antanas Smetona. Rozpuszczenie Sejmu, walka z komunistami, klerykałami i opozycją. Od 1932r. rządy jednopartyjne.
  1926r. - We Włoszech faszyści rozwiązują wszystkie partie i organizacje robotnicze, uchwalają tzw. "ustawy wyjątkowe".
  1926r. - Wzrost inflacji w Polsce i bezrobocia do liczby 300 tysięcy osób. Premierem Polski jest Wincenty Witos (1926r.).
  12 V 1926 - W Polsce dochodzi do przewrotu wojskowego (w walkach w Warszawie ginie 379 osób), rozpoczyna się dyktatura sanacji. Dyktator Józef Piłsudzki. Następuje ograniczenie demokracji parlamentarnej. Przewaga władzy wykonawczej nad ustawodawczą. Próba stworzenia partii rządzącej (BBWR) przy ograniczeniu wpływu innych partii. Prezydentem Polski zostaje Ignacy Mościcki (1926-1939). Premierem zostaje Kazimierz Bartel (1926r.), a następnie Józef Piłsudzki (1926-1928).
  1926r. - Wielki strajk robotników w Wielkiej Brytanii.

1927r. - Kolejna ekumeniczna światowa konferencja protestantów Wiara i Ustrój.

1927r. - W wyniku pogarszającej się sytuacji gospodarczej wzrasta w Austrii ruch rewolucyjny. W Wiedniu dochodzi do zamieszek robotniczych z policją. Wzrost nastrojów nacjonalistycznych.
  1927r. - Polska otrzymuje pożyczkę stabilizacyjną od USA.
  1927-1937 - Druga rewolucyjna wojna domowa w Chinach. Komuniści zrywają z rządem Czang Kai-szeka i podejmują z nim walkę. W 1931r. na czele komunistów chińskich staje Mao Tse-tung, który organizuje regularną Armię Czerwoną i cztery razy rozbija wojska Czang Kai-szeka (1931-1934).
  1927r. - W ZSRR Józef Stalin usunął największych konkurentów od władzy: Lwa Trockiego i Grigorija Zinowjewa wyrzucono z kierownictwa partii.
  1927-1931 - W ZSRR więźniowie budują linię kolejową łączącą Azję środkową z Syberią, tzw. linia Turkiestańsko-Syberyjska.
  1927r. - Trzęsienie ziemi w Chinach (8,3 st. w skali Richtera) niszczy okolice miasta Sining i zabija 200 tysięcy ofiar.
  1927r. - Pierwszy samotny przelot Atlantyku przez Ch.Lindbergha.

1928r. - Towarzystwo brata Rutherforda (w przyszłości nazwana: Organizacją Świadków Jehowy) uchwala na konwencji w Detroit zaprzestanie drukowania sześciu tomów wykładów br.Russella, książek pt."Fotodrama Stworzenia", "Cieni Przybytku", "Kazania br.Russella", komentarzy br.Russella, manny, śpiewnika, "Poezji Brzasku" i gazetek oraz ulotek br.Russella. Miejscowi bracia po zborach otrzymali rozkazy od głównej kwatery, aby zniszczyli tomy i głosili już tylko nauki brata Rutherforda. Rutherford odrzucił Prawdę podaną przez Pana poprzez "onego wiernego sługę" brata Russella, i nazwał ją "błędem".

1928r. - W Portugalii początek dyktatorskich rządów Antonio Salazar. Rządy jednopartyjne, wprowadzenie ustroju korporacyjnego. Salazar rządzi do 1974r.
  1928r. - Stalin rozpoczyna w Związku Radzieckim szybką i bezwzględną kolektywizację rolnictwa. Kosztowała ona w następnych latach życie około 14,5 miliona ludzi.
  1928r. - W Polsce bezrobocie maleje do 80 tysięcy osób
. Premierem Polski zostaje Kazimierz Bartel (1928-1929).
  1928r. - W USA dalsza koncentracja przemysłu. Ekonomia kraju jest pod kontrolą 200 wielkich zrzeszeń, będących własnością około 60 rodzin. Jednocześnie 3 miliony ludzi pozostaje bez pracy.
  1928-1929 - W Niemczech nasila się kryzys gospodarczy, doprowadzając liczbę bezrobotnych do 2 milionów.
Zaostrza się kryzys polityczny między lewicą i prawicą.
  11 II 1929r. - Podpisanie układu i konkordatu pomiędzy Papiestwem a faszystowskim rządem Mussoliniego. Ugoda ta oznaczała uznanie papieża jako tymczasowego przypuszczalnego namiestnika Chrystusa, a z drugiej strony uznawała faszystowskie Włochy w złączeniu kościoła katolickiego i państwa, jako panujące z Boskiego upoważnienia. Jednym z najbardziej istotnych punktów papiesko-faszystowskiego porozumienia było przekazanie papieżowi przez Mussoliniego miliarda lirów w papierach państwowych i 750 milionów lirów w banknotach. Powstaje państwo watykańskie na obszarze 44 hektarów. Prócz tego w posiadaniu papiestwa znalazło się na terenie Włoch jeszcze pół miliona hektarów, co przynosi dochód roczny w wysokości 30 miliardów lirów. Jako ciekawostkę zauważmy fakt, że pełnomocnikiem papieskim do zawarcia z faszystami umowy, był adwokat konsystorski Franciszek Pacelli. Jego brat, nuncjusz papieski w Niemczech, Eugeniusz Pacelli, dokonał zbliżenia papiestwa z faszyzmem niemieckim.
  1929-1934 - W Jugosławii rządy dyktatorskie króla Aleksandra I, który wprowadza ostre represje przeciw komunistom. Po 1934r. do władzy dochodzi faszystowski rząd. Dyktatura króla, rozwiązanie partii politycznych.
  1929r. - Państwa zachodnie zmniejszają radykalnie zadłużenie niemieckie ze 132 na 38 miliardów marek.
  24 X 1929r. - Początek pierwszej fazy amerykańskiej depresji zaczyna się upadkiem rynku giełdowego, lecz wysiłki ze strony rządu, kapitału i pracy były powodem, że została czasowo powstrzymana do X 1931r. Wielki kryzys trwał na świecie aż do około 1933r.
  25 X 1929r. - "Czarny piątek" giełdy nowojorskiej zapoczątkowuje wielki światowy kryzys gospodarczy. Amerykański Bank Centralny Fed, zaniepokojony tym, że obywatele masowo zaciągają kredyty bankowe aby wykupywać akcje, podniósł stopy procentowe na kredyty spekulacyjne. Z tego powodu doszło do masowych bankructw. Był to dzień, kiedy akcje, które były na szczycie notowań, nagle zaczęły spadać na łeb. O godzinie 13:30 grupa zaniepokojonych bankierów wpuściła na giełdę w postaci zakupów 20 milionów dolarów, co chilowo uspokoiło rynek. Mimo to straty wyniosły 15 miliardów dolarów, a do listopada kolejnych 30 miliardów. W USA powoduje to ruinę rolnictwa i nędzę bezrobotnych, których liczba rośnie w ciągu pięciu lat do 12 milionów.
  1929-1933 - Wielki kryzys gospodarczy w Wielkiej Brytanii. Produkcja przemysłowa spada do 82%, rośnie bezrobocie.
  1929-1932 - W Polsce produkcja przemysłowa spada do 54 %, rośnie bezrobocie
. Liczne strajki. Premierem Polski zostaje Kazimierz Świtalski (1929r.), a następnie Kazimierz Bartel (1929-1930).

1930r. - Były nuncjusz papieski w Niemczech, Eugeniusz Pacelli, został kardynałem i sekretarzem stanu. Od tego czasu jest on właściwym papieżem, a włożenie tiary papieskiej na głowę w 1939r. było już tylko formalnością.

1930r. - Katolicki minister edukacji w Hiszpanii, Bravo Murillo, gdy przyszło mu wydać zezwolenie na otwarcie szkoły, zauważył: "Nie potrzeba nam ludzi, którzy myślą, lecz wołów, które potrafią pracować". W tym czasie 2/3 Hiszpanów ciepi na niedożywienie, a w Madrycie 80 000 dzieci nie chodzi do szkoły.
  1930-1933 - W Polsce ponad 3 tysiące firm bankrutuje.
1930r. - W Polsce, w obawie przed radykalizacją nastrojów społecznych, Piłsudzki gwałtownie zaostrza politykę wewnętrzną, rozwiązuje parlament i osadza w więzieniu przywódców opozycji lewicowej. Premierem Polski zostają Walery Sławek (1930r.), Józef Piłsudzki (1930r.), a następnie Walery Sławek (1930-1931).
  1930r. - W Argentynie armia dokonuje zamachu stanu i przejmuje władzę w kraju. Czyni to z powodu nasilenia się ruchu rewolucyjnego w kraju. Początek długiego okresu rządów wojskowych.
  1930r. - W ZSRR przyspieszono tempo powszechnej kolektywizacji. Kołchozy stały się przymusowe.
  1930-1931 - Masy ludowe w Hiszpanii zmuszają dyktatora do opuszczenia kraju i proklamują republikę. Proklamowanie wolności słowa, druku i zebrań. Rozdział Kościoła i Państwa. Rozwiązanie zakonu jezuitów. Przeprowadzenie umiarkowanej reformy rolnej.
  1930r. - W Indiach po aresztowaniu Mahatmy Gandhi wybuchły rozruchy antykolonialne.
  1930r. - Odkrycie w Arabii Saudyjskiej ogromnych złóż ropy naftowej.

1931r. - Br.Rutherford nadaje swoim zwolennikom nową nazwę: "Świadkowie Jehowy". W ten sposób sekta dostała tą nazwę.

1931r. - Papieski list "Non abbi amo bisogno" potępia ostro faszyzm włoski.

1931r. - Japonia atakuje Chiny wkraczając do Mandżurii, rozpoczynając wieloletnią wojnę.
  1931-1944 - Dyktatorzy Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru zawierają układ antykomunistyczny.

  VIII 1931r. - Niemcy korzystając z kryzysu gospodarczego wstrzymały spłatę reparacji wojennych.
  XI 1931r. - Początek drugiej fazy amerykańskiej depresji. Zaczęło się to w X 1931r. od upadku austriackiego banku (Reichsbank), po którym upadło wiele banków niemieckich. W tych bankach wielkie interesy prowadziły banki angielskie, i teraz zażądano od nich pokrycia strat tych upadłości. Banki brytyjskie nie mogły pokryć tych strat złotem, więc przekonały rząd brytyjski do konieczności porzucenia podstawy złota, za czym poszły inne państwa. Obniżył się kurs złota i kupcy angielscy mogli sprzedawać towary na rynkach światowych po niższych cenach, co było zyskiem dla banków brytyjskich, które w ten sposób próbowały nadrobić swoje straty. Uderzyło to jednak w kupców amerykańskich i w Ameryce wybuchła klęska i cierpienia. W USA bezrobocie wzrosło do 15 milionów ludzi (1933r.), podczas gdy inne miliony robotników pracowały tylko częściowo, pobierając tylko częściową zapłatę. Do 50 milionów ludzi było w USA utrzymywanych częściowo lub całkowicie przez publiczne lub prywatne dobroczynne organizacje. To wielkie cierpienie trwało najsilniej do VII 1933r.
  1931r. - Bank Angielski jest zmuszony do wyrzeczenia się systemu walutowego mającego pokrycie w złocie. Za tym przykładem idą: Indie, Egipt, Palestyna, Irlandia, Australia, Nowa Zelandia, Związek Południowej Afryki, państwa skandynawskie, Portugalia, Estonia, Japonia i Czechosłowacja.
  1931r. - W Polsce liczba bezrobotnych rośnie do 681 tysięcy osób. Premierem Polski zostaje Aleksander Prystor (1931-1933).
  1931-1933 - Budowa Kanału Białomorskiego w ZSRR, łączącego Jezioro Ładoga z Morzem Białym. Kanał liczył 227km. Budowano go w warunkach polarnych bez żadnego sprzętu technicznego. Zginęło przy tym 250 tysięcy ludzi.

1932-1934 - Przesiewanie kombinacji.

1932r. - W Portugalii początek rządów dyktatorskich Antonio Salazara, o skrajnie prawicowych poglądach chrześcijańsko-demokratycznych. W czasie wojny domowej w Hiszpanii, Portugalia udziela pomocy generałowi Franco.
  1932r. - W Niemczech NSDAP zdobywa coraz większe poparcie. Obiecując przywrócenie wielkości Rzeszy i dobrobytu, faszyści podburzają masy przeciwko komunistom i Żydom, których oskarżają jako sprawców kryzysu. Kryzys się pogłębia. Liczba bezrobotnych w Niemczech przekracza 6 milionów, produkcja przemysłowa spada do 40% z 1929r.
  1932r. - Polska znajduje się na dnie kryzysu gospodarczego. W następnych latach nastąpiło pewne ożywienie i wzrost zatrudnienia.

  1932r. - Polska podpisuje pakt o nieagresji ze Związkiem Radzieckim.
  1932-1933 - Podczas wielkiego głodu w ZSRR (trwał w latach 1931-1933, umiera wiele milionów ludzi). Ukraina, która opierała się kolektywizacji rolnictwa zostaje zagłodzona przez Stalina - chłopom odbierano żywność, niszczono plony, nie dopuszczano dostaw żywności z innych rejonów. Ukraina traci około 5 milionów ludzi..
  1932r. - Trzęsienie ziemi w Chinach (7,6 st. w skali Richtera) w prowincji Kansu zabija 70 tysięcy ofiar.

1933r. - W Niemczech do władzy dochodzi dyktator Adolf Hitler (30 I). Fala aresztowań obejmuje działaczy komunistycznych. Rozpoczyna się terror wymierzony przeciwko opozycji i ludności żydowskiej. Początek rządów narodowych socjalistów, tworzenie państwa totalitarnego opartego na zasadach wodzowskich i rasistowskich. Dążenie do ekspansji kosztem innych narodów.
  1933r. - Powstanie najstarszego w Niemczech obozu koncentracyjnego w Dachau w Bawarii. Zginęło w nim do końca wojny 70 tysięcy ludzi.
  1933r. - Japonia występuje z Ligi Narodów, naruszając w ten sposób światowy system zabezpieczania pokoju. Siedem miesięcy później to samo robią Niemcy (X 1933r.).
  1933r. - Premierem Polski zostaje Janusz Jędrzejewicz (1933-1934).
  III-VI 1933r. - Druga konferencja rozbrojeniowa. Starano się obniżyć podatki przez rozbrojenie, a w ten sposób zwiększyć dobrobyt ludu Pracy, aby uspokoić radykałów. Zrozumiano jednak, że rozbrojenie powiększyłoby bezrobocie przez zmniejszenie produkcji w fabrykach zbrojeniowych i zwolnienia ze służby czynnej żołnierzy i marynarzy. Partia konserwatywna wprowadziła w życie teorię o dyktaturach, jako jedyny środek zaradczy przeciw złemu, jakie się wytworzyło w polityce, finansach, przemyśle, handlu i pracy na całym świecie. Rzym zawsze sympatyzował rządom absolutnym, jako łatwiejszym do przeprowadzenia swoich planów. W ten sposób zaczyna funkcjonować Faszyzm, tj. nominalno-chrześcijański absolutyzm. Organizacje rządowe kontrolowane przez dyktaturę faszystowskich sposobów rządzenia, starają się uleczyć zaistniałą sytuację i nie dopuścić do wybuchu rewolucji, która mogłaby obalić istniejący system w świecie.
  VI 1933r. - Kongres USA uchwala i udziela prezydentowi Rooseveltowi władz dyktatorskich w celu ratowania zaistniałej sytuacji. Stopniowo dokonała się zamiana formy rządu na kościelny faszyzm w celu wprowadzenia Nowego Ładu. "Nowy ład" (New Deal) Roosevelta to program interwencji państwa w gospodarkę. Zakładał aktywną politykę gospodarczą państwa wobec rolnictwa i przemysłu, kontrolę nad bankami, tworzenie miejsc pracy (roboty publiczne), pomoc dla bezrobotnych i emerytów.

20 VII 1933r. - Kościół katolicki podpisuje konkordat z Rzeszą niemiecką.

1933r. - Przebudowa Austrii na zasadach chrześcijańskich i stanowych, rządy tzw."silnej ręki". Początek dyktatury Engelberta Dollfusa. Jest to dyktatura faszyzującego "Frontu Ojczyźnianego". Wzrost znaczenia nazistów. Walka przeciwko komunizmowi i socjalizmowi.
  1933r. - Kryzys gospodarczy w Hiszpanii obejmuje bezrobociem około 1,5 miliona ludzi. Powstają liczne organizacje faszystowskie, wśród nich tzw. Falanga.
  1933r. - Początek funkcjonowania obozów pracy na Kołymie, północno-wschodni kraniec ZSRR. Były to kopalnie złota, budowy kolei i dróg w skrajnie trudnych warunkach klimatycznych. Zginęło w nich około 2 miliony ludzi, lecz liczba ta jest bardzo niepewna (?). Jednocześnie buduje się Kanał Białomorsko-Bałtycki.
  1934r. - W USA ustalono wartość dolara jako równą cenie 1/35 uncji złota. Wartość ta utrzymała się aż do 1971r.
  1934r. - Powstanie "Ententy Bałkańskiej" - sojusz Grecji, Rumunii, Jugosławii i Turcji.
  1934r. - W Estonii początek dyktatorskich rządów Konstantina Patsa.
  1934r. - Na Łotwie Karlis Ulmanis znosi konstytucję i wprowadza dyktaturę.
  1934r. - W Bułgarii rozpoczyna dyktatorskie rządy car Borys III.
  1934r. - W Austrii delegalizacja partii komunistycznej i socjalistycznej. Strajki protestacyjne robotników i krwawe walki w Wiedniu i Linzu (ginie 311 osób).
  1934r. - Polska podpisuje z Niemcami deklarację o niestosowaniu przemocy we wzajemnych stosunkach.
  1934r. - Premierem Polski zostaje Leon Kozłowski (1934-1935).
  1934r. - Hitler w Niemczech rozprawia się z opozycją polityczną, organizując pogrom przywódców S.A. i innych niewygodnych ludzi w NSDAP.
  1934r. - Stalin w Związku Radzieckim rozpoczyna terror polityczny. Usuwa swoich oponentów w partii i armii. Pozbywa się połowy korpusu oficerskiego, czyli 35 tysięcy ludzi, których skazuje na śmierć lub zsyłkę do łagrów.
  1934-1935 - "Wielki marsz" na północ Armii Czerwonej w Chinach. Nowe rejony Chin stają się ośrodkami walki o wyzwolenie społeczne i narodowe.
  1935r. - Premierem Polski zostaje Walery Sławek (1935r.), a następnie Marian Zyndram Kościałkowski (1935-1936).
  1935-1936 - Polska wychodzi z kryzysu gospodarczego. Jest jednak wciąż prowadzona przez rząd sanacji polityka ostrych oszczędności w sprawach socjalnych, co było jednoznaczne z większymi podatkami i obniżeniem płac o 7-10 %.
  1935r. - Przyłączenie do Niemiec Zagłębia Saary. Niemcy zrywają postanowienia traktatu wersalskiego z 1919r. i rozpoczynają zbrojenia. Wprowadzono w Niemczech obowiązek służby wojskowej, co było jawnym zerwaniem międzynarodowych postanowień, przy biernej postawie państw zachodnich.
  15 IX 1935r. - W Niemczech uchwalono "Ustawy Norymberskim" przeciwko Żydom. Były to między innymi ustawy o "ochronie krwi i honoru niemieckiego", które dyskredytowały Żydów. Polityka grabieży, gwałtów, dyskryminacji politycznej i ekonomicznej Żydów. Żydzi obywatelami drugiej kategorii.
  1935-1936 - Agresja faszystowskich Włoch na Etiopię.
  1935r. - Trzęsienie ziemi w Pakistanie zabija 30-60 tysięcy ofiar.
  1936-1937 - Odtworzenie w wielu krajach stanu gospodarki sprzed Wielkiego Kryzysu.
  1936r. - Premierem Polski zostaje Felicjan Sławoj Składkowski (1936-1939).
  1936r. - Fala strajkowa w Polsce osiągnęła poziom, jakiego nie notowano w całym okresie międzywojennym. Liczba strajkujących dochodzi do 675 tysięcy ludzi. We Lwowie dochodzi do walk z policją, w których ginie 50 osób, a około 300 jest rannych.
  1936r. - Polska przystępuje do budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, ma to na celu stworzenie nowych miejsc pracy i wzmocnienie wojskowego potencjału państwa.
  1936-1939 - W wyborach w Hiszpanii w 1936r. wygrywa Front Ludowy. Wzrost aktywności mas pracujących. Faszyści pod przywództwem generała Francisco Franco lądują w Hiszpanii z Maroka. Rozpoczyna się wojna domowa w Hiszpanii. Po długich i krwawych walkach (ginie około 400 tysięcy ludzi) ostatecznie zwyciężają faszyści i ustanawiają dyktaturę generała Franco, który przystępuje (1939r.) do paktu antykominternowskiego. Francisco Franco sprawuje dyktatorskie rządy od VII 1936r. do śmierci w 1975r.
  1936r. - Początek dyktatury faszystowskiej Ioannisa Metaxasa w Grecji. Rozwiązuje parlament i wprowadza dyktaturę wojskową.

1936r. - Przeszło 3/4 Europy jest już pod dyktatorstwem. Dyktatury chcą powstrzymać wybuch rewolucji. Zasada rządzenia przez dyktatury wyszła od papiestwa, i przez nie głównie jest krzewiona i popierana. Papiestwo gorąco popiera totalitarne państwa i ich wojnę z komunistami. Coraz to więcej papiestwo wszczepia w lud i wysokich urzędników państwowych przekonanie, że demokracja jest bezskuteczna w walce ze światowym kryzysem, i jedynie dyktatury są skuteczne w niej. Szatan pobudza narody do większego i gorszego zbrojenia się, ażeby wzmocnić je, aby mogły przetrwać burzę rewolucji, którą on przeczuwa, że jest w toku obecnych warunków światowych. Te ogromne przygotowania wojenne przynoszą ludziom powiększone brzemiona opodatkowania. Ludzie coraz to więcej szukają światowych rozrywek zamiast uczestnictwa w życiu kościelnym. Pomimo tego kościoły chełpią się powiększonym członkostwem. Papiestwo zamiast rozkazywać narodom, grożącym wojną, aby byli jemu posłuszni i zachowali pokój, musi teraz błagać o pokój beczącym głosem, bez żadnego z resztą wpływu. Pomimo tego Kościół Rzymsko-katolicki nadal chwali się i chełpi, oraz zaleca państwom więcej łączności (wszeteczeństwa) z nim. Państwa jednak nie baczą na to i realizują swoje własne interesy.

1936r. - Niemiecko-włoski pakt ustanawia tzw. oś Berlin-Rzym. Zawierają oni pakt antykominternowski z Japonią. Obejmuje on wzajemne udzielanie informacji o działalności Międzynarodówki Komunistycznej, oraz aktywne wystąpienia i przeciwko ruchom rewolucyjnym.
  1936r. - W Niemczech Hitler podejmuje decyzję odbudowy sił zbrojnych i remilitaryzacji Nadrenii. Państwa zachodnie na tą decyzję właściwie nie zareagowały.
  1936r. - W wyniku zbliżenia Niemiec i Włoch, Austria zostaje zmuszona do podpisania z Niemcami układu podporządkowującemu ją faktycznie Rzeszy Niemieckiej.
  1936r. - Powstanie obozu koncentracyjnego w Sachsen-hausen w Niemczech. Dokonywano w nim "eksperymentów" medycznych. Zginęło tam 100 tysięcy osób.
  1936-1938 - W pokazowych procesach w ZSRR dokonuje się czystki w partii i wojsku. Ponad 7 milionów aresztowań.

1936r. - Wprowadzenie dorocznego tygodnia modlitw o jedność chrześcijan.
  1937r. - Papieska encyklika "Divini Redemptoris" potępia ostro ateistyczny komunizm, zaś encyklika "Mit brenmender Sorge" potępia nazistowski nacjonalizm.

1937-1945 - Agresja Japonii na Chiny, w której giną 2 miliony Chińczyków. Wojska Czang Kai-szeka ponoszą porażki, co wykorzystuje Armia Czerwona, która opanowuje 19 okręgów zamieszkałych przez 10 milionów ludzi.
  1937r. - Włochy występują z Ligi Narodów. Kształtuje się stopniowo sojusz Niemiec, Włoch i Japonii.
  1937r. - Powstanie obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie w Niemczech. Zginęło w nim 55 tysięcy ludzi.
  I 1937r. - W ZSRR odbywa się druga czystka stalinowska.
  1937r. - W ZSRR więźniowie budują Kanał Moskwa-Wołga.
  1937r. - Wielki strajk chłopski w Polsce, który przybiera charakter wielkiej bitwy z rządami sanacji. Strajkujący chłopi tworzyli straże i oddziały bojowe, które zatrzymywały dostawy produktów wiejskich do miast. W wielu miejscach chłopi gromadzili się uzbrojeni w cepy, widły, kosy, siekiery, a nawet w broń palną. W Pawłosiowie koło Jarosławia, 10-tysięcy chłopów zakłada obóz warowny i zapowiada decydujący bój w walce o władzę. W starciach z policją ginie ogółem 41 osób.
  1937r. - Proklamowanie niepodległości Irlandii.
  1938r. - W Rumunii król Karol II dokonuje zamachu stanu i rozpoczyna rządy dyktatorskie. Początek faszyzacji kraju i ścisłych kontaktów z Niemcami. Zakaz działalności partii politycznych.
  1938r. - W Belgii powstaje IV Międzynarodówka. Jest to organizacja o charakterze trockistowskim, atakująca inne organizacje robotnicze za niedostateczne rewolucyjne wcielanie idei komunistycznych.

1938r. - Br.Rutherford odrzuca prawdę o Restytucji. Inne ugrupowania badackie, w tym Brzask, nadal nauczją, że wysokie powołanie jest jeszcze otwarte. Szerzą się różne dziwne nowe poglądy.

11 III 1938r. - Wkroczenie wojsk niemieckich do Austrii (Anschluss). Ponad 99% Austriaków poparło przyłączenie, przeciwników zamknięto w obozach.
  1938r. - Początek funkcjonowania obozu koncentracyjnego w Mauthausen w północnej Austrii. Więźniów zatrudniano tam w kamieniołomach i zakładach zbrojeniowych. Zginęło w nim 100 tysięcy ludzi.
  29-30 IX 1938r. - Na międzynarodowej konferencji w Monachium, Wielka Brytania i Francja ulegają żądaniom Hitlera i przyjmują jego żądania przyłączenia Sudetów Czeskich do Niemiec.
  1 X 1938r. - Wojska niemieckie wkraczają do Sudetów Czeskich.
  2 X 1938r. - Wojska polskie zajmują czeski Cieszyn i Śląsk Zaolziański.
  9-10 XI 1938r. - W Niemczech masowe pogromy ludności żydowskiej, które przeszły do historii pod nazwą "kryształowej nocy".
  1938r. - Węgry wprowadzają antyżydowskie ustawodawstwo.
  24 X 1938r. - Niemcy występują z żądaniami w stosunku do Polski, domagając się między innymi zgody na aneksję Wolnego Miasta Gdańsk i oddania "korytarza" łączącego Niemcy poprzez Pomorze Gdańskie z Prusami Wschodnimi.
  XII 1938r. - Niemcy żądają od Polski przyłączenia się do paktu antykominternowskiego i przystąpienia do wspólnej wyprawy na ZSRR. W ten sposób Polska byłaby satelitą Niemiec.
  1938r. - Odkrycie w Kuwejcie ogromnych złóż ropy naftowej.
  1939r. - W Afryce jest tylko jedno państwo niepodległe, Liberia.

1939-1958 - Panowanie papieża Piusa XII.

1939-1945 - Władza dyktatorska gen.Franco w Hiszpanii. Poważny wpływ na władzę wywiera katolicka organizacja świecka Opus Dei, ograniczająca stopniowo władzę faszystowskiej Falangi. Nasila się faszystowski terror. Wszelka opozycja i krytyka rządu są tępione bezwzględnie. Tortury, kary śmierci i więzienia są karą zwłaszcza dla komunistów.
  1939r. - Wysunięcie żądań niemieckich wobec Polski o Gdańsk i "korytarz" przez Pomorze.
  I 1939r. - Węgry przystępują do paktu antykominternowskiego.
  III 1939r. - Utworzenie tzw. "niepodległej" Słowacji, całkowicie podporządkowanej III Rzeszy Niemieckiej. W Słowacji rządy dyktatorskie rozpoczyna ks.Józef Tiso. Wojska niemieckie zajmują całe Czechy i Morawy.
  21 III 1939r. - Niemcy zajmują port Kłajpedę na Litwie.
  1939r. - Założenie obozu koncentracyjnego w Ravensbruck w Niemczech. Był to głównie obóz kobiecy (przeszło przez niego 150 tysięcy kobiet głównie z Polski). Zginęło w nim 90 tysięcy osób.
  31 III 1939r. - Radykalna zmiana polityki mocarstw zachodnich wobec Niemiec jest okazana przez udzielenie francusko-angielskich gwarancji Polsce.
  7 IV 1939r. - Włochy zajmują Albanię.
  11 V-16 IX 1939r. - Agresja Japonii na Mongolię, powstrzymana przez wojska ZSRR.
  23 VIII 1939r. - Sojusz Niemiec i ZSRR (tzw.pakt Ribbentrop-Mołotow) w sprawie podziału stref wpływów w Europie Środkowo-Wschodniej.

Druga faza wojny światowej (1939-1945) była próbą podbicia świata przez dyktatury. Duża część ludzkości została jednak poddana pod władzę państw totalitarnych, żądzonych przez komunistów, którzy walczyli przez cały czas ze światem demokracji.
  1 IX 1939r. - Napaść Niemiec na Polskę.
  1 IX 1939r. - Początek II fazy wojny światowej. W działaniach wojennych trwających do 1945r. zginęło ponad 44 miliony ludzi. Zmobilizowanych zostało ponad 85 milionów żołnierzy, którzy walczyli na wszystkich frontach świata. W tym czasie tylko cztery państwa (Niemcy, ZSRR, USA i Wielka Brytania) wyprodukowały ponad 797 tysięcy samolotów i 238 tysięcy czołgów. Na Niemcy zrzucono prawie 2 miliony ton bomb. Na morzu zatopiono prawie 4 tysiące statków alianckich i prawie 9 tysięcy japońskich. Była to wielka masakra na skalę przemysłową.
  3 IX 1939r. - Wielka Brytania i Francja wypowiadają wojnę Niemcom, lecz nie podejmują działań wojennych.
  4 IX 1939r. - Początek ataków niemieckich okrętów podwodnych na Atlantyku.
  10 IX 1939r. - Kanada wypowiada wojnę Niemcom.
  17 IX 1939r. - Wojska ZSRR napadają na Polskę.
  5 X 1939r. - Koniec walk o Polskę, która zostaje rozebrana przez Niemcy i ZSRR.
  30 IX 1939r. - W Paryżu powstaje Polski rząd na uchodźctwie. Prezydentem Polski zostaje Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1939r.), a następnie Władysław Raczkiewicz (1939-1947). Premierem Polski zostaje Władysław Sikorski (1939-1940).
  X 1939r. - Założenie pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich, w Chełmnie (Kulmhof) w konińskim. Zginęło w nim 150-300 tysięcy ludzi.
  30 XI 1939-12 III 1940r. - Wojna radziecko-fińska, zakończona zwycięstwem ZSRR.
  1939r. - Trzęsienie ziemi w Turcji zabija około 100 tysięcy ofiar.

1940r. - Powstanie ekumenicznej wspólnoty w Taize we Francji.

9 IV 1940r. - Niemcy zajmują Danię i Norwegię. Kapitulacja Danii.
  10 V 1940r. - Agresja niemiecka na Belgię (28 V kapituluje), Holandię (15 V kapituluje), Luksemburg.
  13 V 1940r. - Niemieckie uderzenie na Francję, która kapituluje 22 VI.
  V 1940r. - Powstanie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau (Oświęcim) w Polsce. Był to największy obóz zagłady Żydów i Cyganów w Europie. Zginęło w nim 1,5-2,5 miliona ludzi.
  1940r. - Premierem Polski na emigracji zostaje August Zaleski (1940r.), a następnie Władysław Sikorski (1940-1943).
  VI 1940r. - Powstanie obozu koncentracyjnego Neuengamme koło Hamburga w Niemczech. Zginęło w nim 50 tysięcy osób.
  10 VI 1940r. - Włochy wypowiadają wojnę Francji.
  17 VI 1940r. - Wojska ZSRR zajmują Litwę, Łotwę i Estonię.
  27 VI 1940r. - Wojska ZSRR zajmują rumuńską Besarabię i Bukowinę Południową.
  1940r. - Powstanie obozów pracy w Workucie na zachód od północnego Uralu w ZSRR. Budowano tam zagłębie węglowe. Liczba ofiar jest nieznana. W tym okresie Stalin dokończył czystki w ZSRR. Wymordowani zostali wszyscy dawni współpracownicy Lenina.
  10 VII 1940r. - Początek niemieckich ataków lotniczych na statki na Kanale La Manche. Przygotowania do desantu na wyspy brytyjskie.
  8 VIII-31 X 1940r. - "Bitwa o Anglię"- nieudana próba zdobycia przez Niemców panowania w powietrzu. W jej efekcie zginęło 40,5 tysiąca ludzi, a 250 tysięcy zostało bez domów.
  IX 1940r. - W Rumunii początek rządów dyktatorskich Iona Antonescu.
  13 IX 1940r. - Włosi rozpoczynają ofensywę z Libii w kierunku Egiptu, i z Etiopii w kierunku Sudanu i Kenii.
  6 II 1941r. - Lądowanie niemieckiego Korpusu Afrykańskiego generała Rommla w Libii w Afryce.
  1 III 1941r. - Bułgaria przystępuje do paktu "państw osi" (Niemcy-Włochy-Japonia). Wojska niemieckie wkraczają do Bułgarii.
  25 III 1941r. - Jugosławia przystępuje do paktu "państw osi".
  6 IV 1941r. - Inwazja Niemiec na Grecję (zakończona V) i Jugosławię (która kapituluje 17 IV).
  IV-V 1941r. - Inspirowane przez Niemców powstanie antybrytyjskie w Iraku. Lotnictwo niemieckie zyskuje bazy w Iraku i Syrii.
  IV-VI 1941r. - Desant spadochronowy Niemców na Kretę.
  22 VI 1941r. - Agresja Niemiec na ZSRR. Niemcy szybko zdobywają Mińsk, Rygę, Smoleńsk, Nowogród, Tallin, Kijów i Orzeł. Wojna państw Osi przeciw Rosji jest rewolucją państw totalitarnych przeciw państwom totalitarnym, tj. Niemcy, Włochy i Hiszpania zrewolucjonizowały się przeciw Rosji. Cała centralna Europa znajduje się pod władzą Hitlera.
  XI 1941r. - Powstanie obozu zagłady Żydów w Treblince w Polsce. Zginęło w nim 700-800 tysięcy ludzi.
  2-6 XII 1941r. - Rozbicie natarcia niemieckiego na Moskwę.
  7 XII 1941r. - Japonia rozpoczyna działania wojenne przeciwko USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii. Japończycy zajmują Filipiny, Malaje, Indonezję, Indochiny, Syjam, Birmę, Hongkong, Singapur i inne. USA przystępują do II wojny światowej.
  1942r. - Brazylia i Meksyk wypowiadają wojnę Niemcom i Włochom.
  I-VI 1942r. - Niemcy wkraczają do Egiptu.
  I 1942r. - Na konferencji w Wansee (Berlin) podjęto decyzję o wprowadzeniu w życie Endlosungu (Ostateczne Rozwiązanie), czyli fizycznego wyniszczenia wszystkich 11 milionów Żydów.
  III 1942r. - Powstanie obozu zagłady Żydów w Bełżcu koło Tomaszowa Lubelskiego w Polsce. Zginęło w nim 500-600 tysięcy ludzi.

  9 V 1942r. - Początek ofensywy niemieckiej na południu ZSRR, opanowanie Krymu.
  V 1942r. - Powstanie obozu koncentracyjnego w Sobiborze koło Włodawy w Polsce. Zginęło w nim 150-250 tysięcy ludzi.
  V 1942r. - Powstanie obozu koncentracyjnego w Majdanku koło Lublina w Polsce. Początkowo był to obóz dla jeńców radzieckich, lecz później był to obóz zagłady Żydów. Zginęło w nim 50-200 tysięcy ludzi.

  1942r. - I sekretarzem KC PPR zostaje Marceli Nowotko (1942r.), Bolesław Mołojec (1942r.), a następnie Paweł Finder (1942-1943).
  17 VII 1942r. - Ofensywa niemiecka w kierunku Zagłębia Donieckiego, Wołgi i Kaukazu. 23 VII rozpoczyna się długa bitwa pod Stalingradem.
  XI-XII 1942r. - Brytyjczycy odzyskują tereny w Egipcie.
  8 XI 1942r. - Desant amerykańskich wojsk w Maroku i Algierii.
  1942r. - Wybuch pyłu węglowego w kopalni Honkeiko w Chinach uśmierca 1572 osoby.
  1943r. - Wypowiedzenie wojny Niemcom i Włochom przez Boliwię i Kolumbię.
  1943r. - III Międzynarodówka przyjęła uchwałę o swoim rozwiązaniu.
  30 I 1943r. - Pierwszy dzienny nalot bombowców alianckich na Berlin.
  31 I 1943r. - Kapitulacja Niemców pod Stalingradem. 300 tysięcy Niemców, Rumunów i Włochów dostało się do niewoli, 100 tysięcy zginęło.
  18 II 1943r. - Przerwanie niemieckiej blokady Leningradu (oblężonego od 8 XII 1941r.). Wojska radzieckie odzyskują Rostów i Charków.
  IV 1943r. - Powstanie obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen w Dolnej Saksonii w Niemczech. Większość więźniów to kobiety. Było to miejsce zagłady inwalidów. Zginęło w nim 50 tysięcy ludzi.
  1943r. - Premierem Polski na emigracji zostaje Stanisław Mikołajczyk (1943-1944).
  1943r. - I sekretarzem KC PPR zostaje Władysław Gomułka (1943-1948).
  13 V 1943r. - Kapitulacja ostatnich oddziałów włosko-niemieckich w Afryce. Do niewoli trafia 275 tysięcy żołnierzy niemieckich i włoskich.
  5-16 VII 1943r. - Wielka bitwa pancerna pod Kurskiem w ZSRR zakończona zwycięstwem Rosjan. Była to największa bitwa pancerna II wojny światowej i przełomowa klęska Niemców na froncie wschodnim.
  10 VII 1943r. - Lądowanie aliantów na Sycylii (zajęta do 17 VIII).
  25 VII 1943r. - Wobec niepowodzeń na froncie wschodnim Wielka Rada Faszystowska obala Mussoliniego.
  28 VII 1943r. - Wielki nalot aliantów niszczy Hamburg w Niemczech.
  VIII 1943r. - Początek generalnej ofensywy radzieckiej (odzyskanie Smoleńska i Kijowa).
  8 IX 1943r. - Włochy kapitulują.
  9 IX 1943r. - Alianci rozpoczynają desant we Włoszech pod Neapolem.
  10 IX 1943r. - Niemcy interweniują we Włoszech - zajmują Rzym i większość kraju.
  27 XI-1 XII 1943r. - Konferencja w Teheranie, w której udział biorą Roosevelt (USA), Stalin (ZSRR), Churhill (Wielka Brytania) i przedstawiciel Chin. Następuje wstępna akceptacja podziału Europy na strefu wpływów.
  I-V 1944r. - Bitwa pod Monte Casino we Włoszech, zakończona przełamaniem linii obronnych Niemców i zajęciem przez aliantów Rzymu (4 VI).
  III 1944r. - Tysiąc samolotów alianckich codziennie dokonuje nalotów na miasta niemieckie.
  IV 1944r. - Wkroczenie wojsk radzieckich do Rumunii.
  10 V 1944r. - Niemcy kapitulują na Krymie.
  6 VI 1944r. - Lądowanie aliantów (2 miliony żołnierzy) w Normandii we Francji.
  13 VI 1944r. - Początek ostrzeliwania Wielkiej Brytanii pociskami V-1 i V-2 (od 8 IX).
  VI-X 1944r. - Na Dalekim Wschodzie długotrwałe walki wokół Filipin ostatecznie załamują potęgę japońską.
  24 VII 1944r. - Wojska radzieckie docierają do linii Wisły.
  1944r. - Premierem Polski na emigracji zostaje Tomasz Arciszewski (1944-1947). W kraju premierem Polski zostaje Edward Osóbka-Morawski (1944-1945).
  1944-1945 - W Polsce zaczyna się czas komunistycznego terroru w stosunku do społeczeństwa polskiego. Rozbrajano i aresztowano partyzantów AK, a następnie wywożono ich na Syberię. NKWD działa tak wcześniej Gestapo.
  VIII 1944r. - Alianci lądują na południu Francji. Wycofujące się wojska niemieckie zostają rozbite w bitwie pod Falaise. Alianci wkraczają do Paryża (25 VIII).
  1 VIII-2 X 1944r. - Powstanie Warszawskie, w którym biorą udział oddziały AK i AL wraz z całą ludnością stolicy. Armia Radziecka nie udziela pomocy powstańcom oraz nie zezwala samolotom alianckim na lądowanie na swoich lotniskach, uniemożliwia to skuteczne wsparcie z powietrza powstańców. Niemcy tłumią powstanie, zabijają około 200 tysięcy ludzi, wysiedlają i niszczą całe miasto. Straty Niemców wynoszą około 26 tysięcy ludzi.
  IX 1944r. - Wojska radzieckie wkraczają do Bułgarii, a następnie X na Węgry i do Jugosławii, i XI do Albanii.
  IX 1944r. - Alianci wkraczają na terytorium Niemiec.
  2 X 1944r. - Brytyjczycy lądują na Krecie. Niemcy rozpoczynają wycofywanie się z Grecji, Albanii i Jugosławii.
  3 XI 1944r. - Alianci zajmują Grecję.
  XII 1944r. - Potężna kontrofensywa niemiecka w Ardenach, zostaje powstrzymana przez Aliantów.
  I 1945r. - Ofensywa radziecka w Polsce. Zajęcie Warszawy i odcięcie Niemców w Prusach Wschodnich.
  4-11 II 1945r. - Konferencja w Jałcie, w której biorą udział Roosevelt (USA), Stalin (ZSRR) i Churchill (Wielka Brytania). Powstaje tzw, ład pojałtański - podział Europy między dwa bloki polityczne (demokratyczne państwa Europy zachodniej i totalitarna Rosja). Europa Środkowa znalazła się w radzieckiej strefie wpływów.
  14 II 1945r. - Wielki nalot amerykański burzy Drezno w Niemczech.
  III 1945r. - Na Pacyfiku Amerykanie odzyskują Filipiny.

III 1945r. - Powstanie Ligii Państw Arabskich zrzeszającej Arabię Saudyjską, Egipt, Irak, Jemen, Liban, Syrię, Transjordanię (potem Jordanię), Libię (od 1953r.), Sudan (od 1956r.), Maroko (od1958r.), Tunezję (od 1958r.), Kuwejt (od 1961r.), Algierię (od 1962r.), Jemen Południowy (od 1967r.), Bahrajn, Katar, Oman (od 1971r.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (od 1972r.), Mauretanię (od 1973r.) i Somalię (od 1974r.). Członkiem Ligii jest także Organizacja Wyzwolenia Palestyny.

IV 1945r. - Wojska alianckie zajmują Lipsk, Norymbergię i Stuttgart.
  IV 1945r. - Wojska radzieckie wkraczają do Austrii i rozpoczynają jednocześnie operację berlińską.
  25 IV 1945r. - Konferencja w San Francisco, w której biorą udział przedstawiciele 50 państw-sygnatariuszy Karty Narodów Zjednoczonych. Określono cele, zasady i struktury ONZ.
  2 V 1945r. - Kapitulacja Berlina.
  8 V 1945r. - Bezwarunkowa kapitulacja Niemiec.

17 VII-2 VIII 1945r. - Konferencja w Poczdamie, w której biorą udział Truman (USA), Stalin (ZSRR) i Attle (Wielka Brytania). Potwierdzenie układu jałtańskiego.
  1945-1982 - Świat jest wstrząsany przez 141 wojen, wielkich i małych.
  1945r. - Nowe terytorium państwa polskiego objęło obszar 312 677 km2, czyli zmniejszyło się o 76 000 km2. Wojna i okupacja pociągnęła za sobą śmierć ponad 6 milionów obywateli polskich, z czego 3 miliony 200 tysięcy to polscy Żydzi. W obozach koncentracyjnych, więzieniach i egzekucjach zginęło obok Żydów 1 milion 660 tysięcy Polaków. Straty materialne stanowiły 38 % majątku narodowego sprzed wojny. 60 % zakładów przemysłowych była zniszczona. Warszawa była zniszczona w 75 %, a obok niej w gruzach leżały: Kołobrzeg, Stargard Szczeciński, Wrocław, Gdańsk, Legnica i Szczecin. W kraju premierem Polski zostaje Edward Osóbka-Morawski (1945-1947).
  1945-1947 - W wojnie domowej w Polsce ginie około 16 tysięcy działaczy komunistycznych. Do walki z armią radziecką i organami władzy ludowej przystępują dawne oddziały partyzanckie AK, NSZ i WIN-u. Żołnierzy AK, NSZ i WiN-u poddano ostrym represjom, skazywano na śmierć bądź długoletnie więzienie. Zagrożeni żołnierze chronią się w lasach i rozpoczynają walkę z władzami komunistycznymi i wspierającą ją armią radziecką. W Bieszczadach działa ukraińska UPA. Aresztowania obejmują ponad 150 tysięcy ludzi, z których 2,5 tysiąca zostaje skazanych na śmierć.
  1945-1949 - Polska otrzymuje w postaci kredytów na odbudowę i rozwój 1 miliard 600 milionów rubli z ZSRR.
  6 VIII 1945r. - Amerykanie zrzucają pierwszą bombę atomową na japońskie miasto Hiroszimę. Ginie 80 tysięcy ludzi, a do 1954r. w wyniku choroby popromiennej dalsze 200 tysięcy ludzi umiera.
  9 VIII 1945r. - Amerykanie zrzucają drugą bombę atomową na japońskie miasto Nagasaki.

  2 IX 1945r. - Bezwarunkowa kapitulacja Japonii.
  1945r. - Do Korei wkraczają wojska amerykańskie i radzieckie, granica na 38 równoleżniku.

1945r. - Nastąpiło uwolnienie Francji, Belgii, Holandii, Danii, Włoch i poddanie się Niemiec. Wojska okupacyjne zajęły Niemcy, Włochy i Japonię. ZSRR odnosi zwycięstwo w zakładaniu rządów komunistycznych w krajach centralnej Europy. Należy się spodziewać, że w przyszłości będzie ponosić jedną porażkę po drugiej, szczególnie porażki na frontach ideologicznym, politycznym, ekonomicznym i dyplomatycznym. Stopniowo w przyszłości demokracje będą odnosić jedno zwycięstwo po drugim na tych czterech frontach, aż nastąpi upadek totalitaryzmu, tak jak totalitaryzm już poniósł wielki upadek za próbę podboju świata w drugiej fazie wojny światowej. Totalitaryzm odnosi się do rządu bardzo scentralizowanego pod kontrolą grupy politycznej, która nie dozwala na uznawanie reprezentacji żadnej innej partii politycznej (tak jak faszyzm we Włoszech, nazizm w Niemczech i komunizm w Rosji).
  Od końca drugiej fazy wojny światowej szatan starał się utrzymać swoje imperium przez liczne błędy, a szczególnie ich kombinacje, jak to okazało się w różnych układach (ONZ, NATO, SEATO, EWG, itp.). Wielka jest mnogość i różnorodność różnych porozumień, przymierzy, unii, federacji i ruchów ekumenicznych.

1945-1973 - "Trzydzieści wspaniałych lat" stanowi okres nadrabiania strat dla krajów najbardziej dotkniętych wojną. Poziom życia w Europie wzrósł czterokrotnie, co przełożyło się także na lepsze wykształcenie, higienę i wydłużenie długości życia. Spadła także śmiertelnośc niemowląt.

1945-1953 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem o broń atomową. W 1945r. pierwszą eksplozję atomową przeprowadziły USA. Monopol Amerykański na broń atomową złamało ZSRR w 1949r. Amerykanie w 1952r. wyprodukowali bombę wodorową, którą ZSRR uzyskało w 1953r. Następnie trwało dążenie do uzyskania przewagi w liczbie głowic.

1945r. - Proklamowanie niepodległości przez Demokratyczną Republikę Wietnamu. Francja nie uznaje tego nowego państwa i próbuje siłą przywtócić swoje kolonialne panowanie w Indochinach. Rozpoczyna się kilkuletnia wojna w Wietnamie.
  1945r. - W Polsce nowe władze komunistyczne uznają konkordat z Watykanem z 1925r. za nieważny.
  3 I 1946r. - W Polsce dekret o nacjonalizacji przemysłu.
  27 IV 1946r. - Referendum w Polsce potwierdza akceptację przez społeczeństwo dokonujących się w kraju przeobrażeń społeczno-gospodarczych.
  5 VII 1946r. - Władze komunistyczne wprowadzają ścisłą cenzurę prasy, książek, widowisk i sztuk plastycznych.
  1946r. - Zbrojne powstanie Hindusów w Indiach przeciwko Brytyjskim kolonizatorom. Anglicy wycofują się z Birmy.
  1946-1949 - Wojna domowa w Grecji między monarchistami a komunistami. Komuniści przegrywają po wstrzymaniu im pomocy przez Jugosławię i ZSRR.
  1947r. - Prezydent USA Truman ogłasza doktrynę, że USA będą bronić świat przed radzieckim totalitaryzmem.
  1947r. - Z włoskiego rządu zostali usunięci komuniści.
  1947r. - Podział Indii na Indie i Pakistan. Walki i przesiedlenia między Hindusami i muzułmanami pociągnęły ze sobą miliony ofiar.
  1947r. - Na emigracji prezydentem Polski zostaje August Zaleski (1947-1972). W kraju prezydentem Polski zostaje Bolesław Bierut (1947-1952). Premierem zostaje Józef Cyrankiewicz (1947-1952).
  II 1947r. - Władze komunistyczne w Polsce ogłaszają amnestię dla zbrojnego i politycznego podziemia. Korzysta z niej i ujawnia się 37 tysięcy osób.
  V 1947r. - Władze polskie przeprowadzają przesiedlenie ludności ukraińskiej i łemkowskiej (140 tysięcy ludzi) na teren ziem odzyskanych. Pozbawiło to oddziały UPA bazy działania i część z nich przedarła się do Austrii.
  1947-1949 - Trzyletni Plan Odbudowy Gospodarczej Polski.
  1947r. - Umiędzynarodowienie wymiany w światowym handlu dokonało się w ramach General Agreement on Tariffs and Trade (GATT - Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu), który podpisało 23 państwa - 80% światowego handlu.
  5 VI 1947r. - USA ogłaszają Plan Marshalla odbudowy Europy, przeznaczono na ten cel do 1952r. prawie 13 miliardów dolarów.

1947-1952 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem o Plan Marschalla. ZSRR zbojkotowało plan amerykański odbudowy Europy i zakazały uczestnictwa w tym programie swoim państwom satelickim, w tym Polsce, Węgrom, Czechosłowacji, i innym.

1947r. - W Londynie Międzynarodówka Socjalistyczna skupia partie o programie socjaldemokratycznym, jest to kontynuacja pracy II Międzynarodówki.
  1947r. - Złamanie bariery dźwięku w lotnictwie przez Yeagera.
  1947r. - Wybuch nawozów sztucznych w Texas City w USA zabija 562 osoby.

1948r. - Powołanie do życia Światowej Rady Kościołów reprezentującej kilkaset kościołów i wspólnot chrześcijańskich, głównie protestanckich. Jest to ekumeniczna rada kościołów, której siedziba znajduje się w Genewie.

1948-1951 - Przesiewanie Epifaniczne. Zaczęło się od sekretarza osobistego Posłannika Epifanii, który ciągle wychwalał się i wywyższał pod niebiosa swoje cnoty, a w tym samym czasie rzucał oszczerstwa i ośmieszał br. Johnsona. Przesiewanie przybrało na sile w czerwcu 1948r., kiedy to na zebraniu interesowym w zborze w Filadelfii niektórzy zaprzeczyli, że br. Johnson jest Posłannikiem Epifanii.

25 II 1948r. - W Czechosłowacji dochodzi do "przewrotu praskiego" - władzę przejmują komuniści.

14 V 1948r. - Proklamacja niepodległości IZRAELA. Młode państwo żydowskie zostaje zaatakowane przez wojska arabskie, które nie zgadzają się z decyzją ONZ.
  VI 1948r. - Francja uznaje niepodległość Wietnamu, który jednak nadal pozostaje we Wspólnocie Francuskiej. Interesów Francji pilnuje w Wietnamie 120 tysięcy żołnierzy Legii Cudzoziemskiej.

1948-1949 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem wokół blokady Berlina. 24 VI 1948r. ZSRR całkowicie odcięło Berlin Zachodni od wszelkich dostaw z Zachodu. Państwa zachodnie zorganizowały most powietrzny z zaopatrzeniem (łącznie 1,6 milionów ton towarów). 12 V 1949r. ZSRR zrezygnowało z blokady.

1948r. - W związku z zaostrzaniem się sytuacji międzynarodowej rozpoczął się proces integrowania się państw zachodnich. Powstaje sojusz, tzw. Pakt Brukselski grupujący Wielką Brytanię, Francję, Belgię, Holandię i Luksemburg.

1948-1989 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem wokół tzw."wojny w eterze". W 1948r. Zachód uruchomił rozgłośnię radiową "Wolną Europę". ZSRR wprowadził zakaz słuchania obcych stacji we wszystkich państwach wschodniego bloku. Następnie wybudowano całą sieć stacji zagłuszających, które działały do końca lat 80-tych.

1948r. -Jugosławia rządzona przez komunistycznego dyktatora Josipa Broza "Tito"(1944-1980), zrywa z Moskwą i próbuje własnej drogi do socjalizmu.
  1948r. - Powstaje Koreańska Republika Ludowa realizująca radykalne reformy społeczne według wzorów radzieckich. Na południu istniejąca Republika Korei utrzymuje utrój kapitalistyczny. Oba państwa dążą do zjednoczenia, ale każde według własnego modelu politycznego.
  1948r. - Powstanie Organizacji Państw Amerykańskich obejmującej USA i państwa Ameryki Łacińskiej.
  1948r. - Birma ogłasza niepodległość. Wkrótce wybucha tam kilka wojen domowych i rośnie handel narkotykami.
  1948-1960 - Wojna partyzancka na Malajach.
  15-21 XII 1948r. - Kongres Zjednoczeniowy PPR i PPS, powstanie PZPR. I sekretarzem KC PZPR zostaje Bolesław Bierut.
  1 I 1949r. - W Polsce następuje likwidacja kartek żywnościowych, co jest dowodem pewnej stabilizacji rynkowej.

11 II 1949r. - Papież wzywa włoskiego premiera pana de Gasperi, aby włoska armia stanęła w obronie papiestwa przeciwko rewolucji, jaką komuniści grozili że wywołają we Włoszech.

1949r. - Ogłoszenie dwóch państw niemieckich - NRD i RFN.
  1949r. - Powstanie Międzynarodowej Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych. Powstała wskutek rozłamu w Światowej Federacji Zwiazków Zawodowych po opanowaniu wielu organizacji krajowych przez partie proradzieckie.

1949-1989 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem wokół paktów wojskowych. W bloku wschodnim wszystkie wojska były od końca wojny podporządkowane bezpośrednio ZSRR, jednakże nie było to uczynione formalnie. W 1949r, powstał na zachodzie pakt NATO (Europa, USA, Kanada). W 1954r. powstał pakt SEATO (Azja Południowo-Wschodnia, USA). W odpowiedzi w 1955r. powstał formalnie Układ Warszawski.

1949r. - Powstanie paktu wojskowego NATO. Najsilniejszy pakt wojskowy na świecie. Sojusz USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Belgii, Holandii, Norwegii, Danii, Islandii, Portugalii i Luksemburga.
  1949-1959 - Federalne podatki w USA rosną o 143 %, a stanowe i lokalne o 130 %, w dużej mierze z powodu wielkich programów "dobrobytu".
  1949r. - Stworzenie RWPG - organizacji gospodarczej ( z siedzibą w Moskwie) jednoczącej kraje satelickie ZSRR. W jej skład wchodziły ZSRR, Bułgaria, Czechosłowacja, Polska, Rumunia i Węgry. Później przyjęto do RWPG: NRD, Albanię (do 1961r.), Kubę, Wietnam i Mongolię. Rozwój gospodarek w tych krajach był koordynowany zgodnie z potrzebami dyktatorów w Moskwie.
  1949r. - Mao Zedong proklamuje powstanie Chińskiej Republiki Ludowej. Jest to państwo totalitarne, rządzone przez dyktatora Mao Zedonga. Armia skorumpowanego reżimu Czang Kaj-szeka wraz z 2 milionami uchodźców uciekają z Chin na wyspę Tajwan, którą VII flota USA osłoniła przed inwazją wojsk komunistycznych.
  1949r. - Partyzantka komunistyczna w Wietnamie rozpoczyna ofensywę przeciwko siłom francuskim.
  1949r. - Indonezja po długiej wojnie narodowowyzwoleńczej ogłasza niepodległość. Stopniowo wzrasta tam władza Ahmeda Sukarno, wspieranego przez ZSRR i Chiny.
  1949r. - Filipiny ogłaszają niepodległość. USA zachowują prawo do posiadania baz wojskowych na Filipinach.
  1949r. - Powstanie Wspólnoty Narodów grupującej dominia i kolonie wchodzące uprzednio w skład Imperium Brytyjskiego.

II 1950r. - Br. Johnson wydaje artykuł zachęcający do pracy kolporterskiej, strzeleckiej, poza-zgromadzeniowej i ochotniczej. Podał wiele instrukcji ułatwiających te rodzaje prac, w ten sposób czyniąc potrzebne przygotowania na nową fazę usługi epifanicznej, jaka miała się wkrótce rozpocząć.

1950-1953 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem wokół wojny koreańskiej.

25 VI 1950r. - Napaść wojsk komunistycznych Korei Północnej na demokratyczną Koreę Południową. Komuniści otrzymują wielką pomoc ZSRR i Chin. W bardzo krótkim czasie prawie całe terytorium Korei Południowej zostało zajęte przez komunistów. Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała Koreę Północną za agresora i podjęła decyzję o interwencji zbrojnej. Główny jej ciężar wzięły na siebie USA. Początek wojny koreańskiej w czasie której świat staje na krawędzi wojny atomowej.
  15 IX 1950r. - Początek interwencji wojsk ONZ w Korei Południowej. Lądują tam głównie wojska amerykańskie, które natychmiast rozpoczynają ofensywę przeciwko komunistom i 1 X 1950r. wkraczają na terytorium Korei Północnej.

22 X 1950r. - Śmierć br.Johnsona. Był on ostatnim członkiem Maluczkiego Stadka, który opuścił ziemię. W ten sposób Małżonka przygotowała się jako chwalebna Oblubienica Jezusowa do wieczerzy wesela Barankowego.
  23 X 1950r. - Br.Jolly zwraca uwagę, że wszystkie nowe stworzenia są w Wielkim Gronie. Rozpowszechnianie tej wieści publicznie jest nową fazą pracy epifanicznej.
  Szatan po śmierci ostatniego członka gwiezdnego i członka Maluczkiego Stadka, nabrał nowej odwagi. Nie mógł on obalić Jezusa, ani żadnego z Jego 144 000 świętych, lecz teraz zostali tylko utracjusze koron i Młodociani Godni. Miał on już kontrolę nad wielkim Babilonem i organizacją "Świadków Jehowy", z których zrobił mały Babilon. Ich nauki były skażone błędem, teraz uwagę swoją skierował na braci oświeconych Prawdą Epifanii, mających zupełność nauki w sprawach Wielkiego Grona i Młodociano Godnych. Szatan rozpoczyna atak na Posłannika Epifanii, twierdząc, że mylił się i podawał błędy, a na ziemi znajduje się jeszcze Maluczkie Stadko, i to od nich należy czerpać prawdę podaną na czasie. Szatan odwołał się do ducha pychy i samowywyższenia w niektórych wybitnych nauczycielach Młodociano Godnych, zaopatrzył ich w pewne subtelne błędy powodujące, że zaczęli oni walczyć przeciwko prawdziwej naturze i czasowi poświadczającej pracy Wielkiego Grona. Dostarczyli fałszywych systemów równoległości czasowych i fałszywych interpretacji wersetów Pisma Świętego, zaczęli nauczać rzeczy sprzecznych z naukami Posłanników Parousji i Epifanii. Atakowali urząd i obecną pracę br.Jolly`ego. Szatan rozpoczął pracę zamieniania w sektę ich ruchu i przypisywania wielu błędów jego naukom. Starał się on wmówić braciom, że Świecki Ruch Misyjny "EPIFANIA" jest Kościołem albo religijnym ciałem, tj. Antychrystem. Starał się pozyskać niektórych do przywłaszczenia sobie władzy, stanowiska i autorytetu nad Wielkim Gronem i jego wodzem, tak aby niższa klasa rządziła wyższą klasą. Szatan podkopywał i atakował pracę Pańską usiłując ją obalić. Dawał "nowe światło" na proroctwa i typy, starał się zaślepić lud Pański co do rzeczywistego celu, aby nie byli świadomi, że wykonują pracę przesiewania rozpowszechniając błędy daleko i szeroko. Szczególne ataki Szatana nastąpiły w okresie od X 1954r. do XI 1956r.

1950r. - Wojska chińska wkraczają do Tybetu i rozpoczynają okupację tego kraju.
  25 X 1950r. - Atak wojsk chińskich w Korei Północnej (1,2 miliona ochotników). Głównodowodzący wojsk amerykańskich, generał MacArthur, pragnął użyć broni atomowej, na co prezydent Truman nie wyraził zgody. Od połowy 1951r. następuje stabilizacja frontu w pobliżu pierwotnej granicy, poczym następuje zawarcie rozejmu. Straty Amerykanów wyniosły 34 tysiące ludzi, zaś Koreańsko Chińskie ocenia się na 2-3 milionów ludzi.
  1950r. - Anglicy wycofują się z Indii. Powstały tam dwa państwa: Republika Indii (hinduska) i Pakistan (muzułmański).
  1950r. - Powstanie Organizacji Wspólnego Rozwoju Gospodarczego Południowej i Południowo-Wschodniej Azji. Weszły do niej państwa udzielające kredytów: USA, Wielka Brytania, Australia, Kanada, Nowa Zelandia i Japonia, oraz państwa korzystające z kredytów: Afganistan, Birma, Bhutan, Cejlon, Sri Lanka, Filipiny, Indie, Indonezja, Iran, Kambodża, Korea Południowa, Laos, Malezja, Malediwy, Nepal, Pakistan, Singapur, Tajlandia i Południowy Wietnam.
  1950r. - Przyrost światowego PNB wyniósł 100%.
  1950-1960 - Najbardziej spektakularny skok w rozwoju miał miejsce w Niemczech (7,6%), w Japonii (9,1%) i we Włoszech (5,9%). Mówiło się o powojennym cudzie gospodarczym.

  1951r. - Utworzenie przez sześć państw zachodnio-europejskich Wspólnoty Węgla i Stali - jest to zalążek Unii Europejskiej.
  1951r. - Powstanie Paktu Wojskowego Pacyfiku (ANZUS), w którym uczestniczą Australia, Nowa Zelandia i USA.
  1951r. - Niepodległość ogłasza Libia.
  V 1952r. - Wzdłuż liczącej 1380 km granicy NRD władze komunistyczne rozpoczęły budowę muru - żelaznej kurtyny.
  1952r. - Przyjęcie Grecji i Turcji do NATO.
  1952r. - Powstanie Rady Północnej złożonej z Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji.
  1952r. - W kraju premierem Polski zostaje Bolesław Bierut (1952-1954).
  X 1952r. - Pierwszy próbny wybuch bomby wodorowej (USA na atolu Eniwetok).
  5 III 1953r. - Śmierć Józefa Stalina. Początek "odwilży" w ZSRR. Nikita Chruszczow został I sekretarzem KPZR. O władzy został odsunięty Ławretnij Beria, odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko narodowi.
  1953r. - W Czechosłowacji miliony obywateli zostało pozbawionych swoich oszczędności, przez wprowadzenie wymiany pieniądza - 50 koron czeskich jest wymienionych na 1 nową ściśle dostosowaną do rosyjskiego rubla. Równocześnie rząd wydał prawo, że wszyscy mężczyźni do 60 lat i niektóre kobiety do 50 lat, mogą być zmuszani do pracy na nieograniczoną liczbę godzin poza ich normalnym czasem pracy. Rozruchy wybuchają w czeskim Pilznie.
  VI 1953r. - Strajki i demonstracje w NRD, między innymi w Berlinie. W Niemczech bunt jest tłumiony przez wojsko radzieckie. Wielu ludzi zostaje wysłanych na Syberię jako przymusowi robotnicy. Najściślejsza kontrola państwa i policji, pełna nacjonalizacja gospodarki, ścisła kontrola zagranicznych kontaktów obywateli. Rządy dyktatorskie sprawuje Wilhelm Pieck (1949-1960), a po nim Walter Ulbricht (1960-1971).
  1953r. - W Polsce dekret władz przyznaje im prawo ingerencji w obsadę stanowisk w kościele rzymsko-katolickim. Następuje uwięzienie prymasa Wyszyńskiego.
  1953r. - W Egipcie zostaje obalona monarchia i powstaje Republika Arabska.
  1953r. - USA udzielają pożyczki 266 milionów dolarów dla Hiszpanii. W ten sposób USA popierają faszystowskiego dyktatora Franco, za jego obietnicę wspólnej obrony przeciwko agresji komunistycznej. Hiszpania jest w owym czasie w 98 % krajem rzymsko-katolickim.
  VIII 1953r. - ZSRR dokonał pierwszej eksplozji bomby wodorowej.

15-29 VIII 1954r. - Konferencja w Evanston, Illinois w USA, gromadzi 600 delegatów z 163 religii. Zaniedbuje się na niej nauki Pisma Świętego, a przeważa duch kompromisu. Wybitnym zarysem tej Światowej Rady było odrzucenie osobistego Wtórego Przyjścia Chrystusa, jako nadziei świata, tak jak o tym naucza Pismo Święte. Położono nacisk na społecznym podnoszeniu się do dobra, aby przezwyciężyć zło dobrem tutaj na ziemi w życiu społecznym i politycznym.

jesień 1954r. - Koniec wąskiego znaczenie okresu Epifanii, w szerszym zakresie trwa ona dalej. Początek pierwszego zachodzenia Bazylei.
  16 IX 1954r. - Koniec przywileju ubiegania się o członkostwo w klasie Młodociano Godnych. Początek formowania klasy Poświęconych Obozowników Epifanii, nie należącą już do wybranych Wieku Ewangelii.Poświęceni Obozownicy Epifanii są najwyższą klasą wśród niby-wybrańców. Są trzy ogólne grupy niby-wybrańców: 1). żydzi, którzy podczas Wieku Żydowskiego i Wieku Ewangelii przez wiarę i praktykę przyszli do harmonii z Przymierzem Abrahama i Mojżesza, oraz pozostali wierni w nich, chociaż nie poświęcili się. Mają w ten sposób wyższy stosunek zgody z prawdą i sprawiedliwością niż reszta ludzkości. 2). poganie i niektórzy żydzi, którzy w Wieku Ewangelii pokutowali za swoje grzechy i przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela, i chociaż nie poświęcili się, to pozostali wierni okupowi i sprawiedliwości. Otrzymali oni łaskę Bożą w tymczasowym usprawiedliwieniu z jej błogosławieństwami, a posiadanie tego stopnia harmonii z prawdą i sprawiedliwością daje im przewagę nad drugimi w restytucji. 3). poświęceni obozownicy Epifanii, którzy poświęcają się w czasie Epifanii przed otwarciem Gościńca Świętobliwości, lecz po 16 IX 1954r. Oni osiągają w życiu o wiele większy poziom zgody z prawdą i sprawiedliwością niż obie niepoświęcone grupy, które były wymienione wcześniej. Niby-wybrańcy będą w Tysiącleciu pomocnikami Starożytnych Godnych i Młodociano Godnych w służeniu światu prawdami Tysiąclecia.
  20 IX 1954r. - Prawda rozwijająca Wielkie Grono jest już wolna od błędów, a będąc oczyszczona została przedstawiona braciom na piśmie. Wielkie Grono, będąc już oczyszczonymi, zostaje od Boga uzdolnione do przedstawiania ustnie i pismem oraz do bronienia Prawdy Parousji i Epifanii przeciwko atakom Szatana na różne przedmioty. W ten sposób prawdy zostają wzmocnione, upiększone i obronione. Wielkie Grono dokonuje pracy poświadczającej względem żydów i pogan. Jednocześnie jest prowadzona praca budowania Młodocianych Godnych.
  X 1954-XI 1956 - Szczególnie silne ataki Szatana na lud Prawdy.

13 III-7 V 1954r. - Francuzi ponoszą klęskę w Wietnamie pod Dien Bien Phu, po czym wycofują się z Indochin i powstają nowe państwa: Laos, Kambodża, Wietnam Północny i Wietnam Południowy. Przewidziane układem połączenie obu części Wietnamu nie nastąpiło z powodu różnic politycznych.
  1954r. - Powstanie Organizacji Paktu Azji Południowo-Wschodniej (SEATO) grupującej Wielką Brytanię, Francję, Australię, Nową Zelandię, Filipiny, Tajlandię i Pakistan. Jest to pakt wojskowy.
  1954-1961r. - W siedmioletniej wojnie w Algierii ginie już ponad 200 tysięcy ludzi.
  1954-1985 - Świat jest niszczony przez 154 wojny, które dotykają 71 krajów i powodują śmierć 20 milionów ludzi.
  1954r. - Powstała Unia Zachodnioeuropejska grupująca Wielką Brytanię, Francję, Włochy, RFN, Belgię, Holandię i Luksemburg.
  1954r. - W kraju premierem Polski zostaje Józef Cyrankiewicz (1954-1970).
  1954-1956 - Złagodzenie napięcia w stosunkach Wschód-Zachód.
  1954r. - Pierwsza doświadczalna elektrownia jądrowa w Obnińsku w ZSRR.

DALSZE DZIEJE (1955 - 2000)

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon