------  OKRES  TIATYRSKI  ------  -  Historia Kościoła
           33-69 okres Efezki
           69- 318 okres Smyrneński
           318-799 okres Pergamski
    799-1309 okres Tiatyrski
           1309-1479 okres Sardeski
           1479-1874 okres
                                                 Filadelfijski
           1874-1954 okres
                                                 Laodycejski              Klaudiusz
              Ratramnus
              Alfred Wielki
              Dunstan
              Berengar
              Piotr Abelard
              Arnold
              Piotr Waldo
              Grosseteste
799 - 1309 r.     (Obj.2:18-29)

Okres Tiatyrski - "Tiatyra" oznacza przyjemną, słodką woń ofiary. Okres ten obejmuje czasy wieków średnich i prześladowania Kościoła Chrystusowego przez okres 510 lat. Był to okres papieskich prześladowań. Nieskalany Kościół znosił trudy pobytu na puszczy, podczas gdy kościół odstępczy zasiadał na tronie swojego królewskiego kochanka (władzy świeckiej). W okresie tym działało 9 członków gwiezdnych.
  "Anioł" Obj.2:18 - członkowie gwiezdni okresu Tiatyrskiego:
(1). Klaudiusz (<799> -839); (2). Ratramus (<844> -868); (3). Alfred Wielki (848-901); (4). Dunstan (924-988); (5). Beranger (998-1088); (6). Abelard (1079-1142); (7). Arnold (1100-1155); (8). Waldo (1140-1217); (9). Grosseteste (1175-1253).
Daty podane w nawiasie <...>, przedstawiają początek pracy reformatorskiej.

  W okresie Tiatyrskim główną opoką odtrącenia było nieświęte połączenie się pozaobrazowej Jezabeli (czyli papiestwa) z królami ziemi. Jezabela była żoną króla izraelskiego Achaba (1 Król.16:28-33). Chociaż to jej mąż był królem, ona sprawowała jego władzę dla swoich własnych celów. Tak odstępczy kościół przez władze świeckie wykonywał swoją kościelną pracę. Było to wszeteczeństwem, kombinacją niedozwoloną, i na tym tle doszło do przesiewania - kombinacjonizm.

 

799r. - Klaudiusz z Turynu przybywa do Karola Wielkiego i rozpoczyna pracę reformatorską.

799r. - Podczas rozruchów w Rzymie szlachta o mało nie zamordowała papieża Leona III, za jego bezprawne przywłaszczanie sobie władzy. Papież udał się do Karola Wielkiego z prośbą o pomoc. Karol Wielki przybywa do Rzymu, gdzie wydaje surowy sąd nad wrogami papieża. Następuje wywyższenie papieża. Papież posiada już tyle władzy w swoich rękach, że rozpoczyna fałszywe tysiącletnie panowanie.

POCZĄTEK PAPIESKIEGO TYSIĄCLECIA

799r. - Początek Papieskiego Tysiąclecia.(799-1799). Postanowiono nawrócić świat i panować nad nim tysiąc lat przed powrotem Chrystusa Pana. Utorowało to drogę do wielkiej światowości rozszerzającej się w Kościele. Ta błędna nadzieja obniżyła w jej zwolennikach poziom prawdziwego poświęcenia, które podczas panowania grzechu i samolubstwa znajdowało tylko niewiele czułych dusz, a uciekała się do metod i nauk, które podobały się światu. Z tej, więc przyczyny powstało wiele fałszywych doktryn, hierarchicznych organizacji, starannie opracowanych i okazałych obrządków i pompatycznych ceremonii, oraz łatwość życia, przystosowane do pozyskania świata. Wysilano się w kierunku zewnętrznych obrządków, czynów i nagród, co podobało się światu. Tłumy nawet zauważyły, że Kościół jest środkiem do popularności, bogactwa, stanowiska, promocji i władzy. Odtąd, więc powstały samolubne, światowe, błędne i grzeszne usiłowania, praktyki i największy splendor w Kościele. Światowa ta ambicja, władza, popularność, wpływy, bogactwo, architektura, malarstwo, rzeźba, wspaniałość budynków kościelnych oraz wywyższone stanowisko z ich skutkami pychy, samo wywyższenia, sporu, zazdrości, nienawiści, zemsty, okrucieństwa, itp. rzeczy, wszędzie zajmowały miejsce samozaparcia się samego siebie, samo ofiary i życia napełnionego Duchem pierwotnych uczni Jezusa Pana naszego.
  Szatan panował nad swoim królestwem, o ile się tyczy trzymania rodzaju ludzkiego w niewoli, szczególnie przez trzy nauki: (1). że królowie rządzą z upoważnienia Bożego (tj., że królowie są Boskimi przedstawicielami, którzy czynią akurat to, co Bóg chce. Dlatego Bóg aprobuje wszystko, co czynią, a ich przysłowiem jest "król nie może czynić nic złego"); (2). że kler ma prawo z upoważnienia Bożego (tj. kler jest mówczym narzędziem Bożym, przez których Bóg przemawia do ludu. Dlatego lud musi wierzyć i czynić bez pytania, wszystko, co kler ich naucza); (3). że arystokracja ma prawo z upoważnienia Bożego (tj., że jest przyjemnością Bożą, aby większość ziemskiego dobrobytu i bogactw były w rękach kilku arystokratów, a reszta ludzkości była im poddana jak niewolnicy. Dlatego poddani powinni być zadowoleni z tego, co ich panowie dadzą im z ziemskich rzeczy). Te trzy nauki dały Szatanowi chwyt śmiertelny nad rodzajem ludzkim. Przez trzy klasy - królów, kler i arystokrację - kontrolował on większość rodzaju ludzkiego. Te trzy klasy kontrolował on przez uczynienie tego dla nich korzystnym, i w ten sposób czynili oni to, co on chciał.

799-1540 - Wszyscy reformatorzy tego okresu byli już trójco wyznawcami.

W czasie papieskiego panowania (tysiąclecie 799-1799) wierni Pańscy chronili się w takich miejscach, które nie były pod absolutną władzą papieży. Udawali się oni w rejony działania partii lub grup przeciwnych papieskiej wszechwładzy. Takie terytoria znajdowały się w północnych Włoszech, w południowej i wschodniej Francji, w Szwajcarii i w Niemczech, gdyż tutaj pod większą lub mniejszą protekcją rządową, żyli ludzie, którzy byli przeciwni papieskiej wszechwładzy i dziwnym praktykom Rzymskiego Kościoła. Wodzami tych partii byli cesarz Karol Wielki, a następnie jego syn Ludwik Pobożny. Udzielili oni schronienia i wsparcia wiernym Pańskim. Otrzymali oni specjalne przywileje w edukacyjnych zakonnych instytucjach na obszarze przez nich kontrolowanym. W takich miejscach rozwinęły się umiejętności partii protestującej przeciwko wszechwładzy papieskiej i bałwochwalstwu. Posługiwano się Biblią, w której znaleźli małe prawdy na czasie.

799r. - Pierwszy napad Normanów na teren państwa Franków. Normanowie to żeglarze, kupcy i rozbójnicy morscy z wybrzeży Skandynawii i Danii.

800r. - Papież Leon III, koronując Karola Wielkiego cesarzem Świętego Państwa Rzymskiego, poddaje mu się jako wasal i zatrzymuje rządy w krajach papieskich pod Karolem.

800-900r. - W Ameryce Majowie opuszczają tereny Starego Państwa i przenoszą się na do północnej części Półwyspu Jukatan, gdzie zakładają Nowe Państwo. Przyczyną tego jest wyjałowienie ziemi.
  800-1527 - Rozwój w Ameryce Południowej państwa Inków, w Andach, na terenie obecnego Peru. Zakładano miasta z siecią dróg i mostów, budowano świątynie i fortece.

801r. - Papież ustanawia dni krzyżowe.
  802r. - Dekrety papieża Hadriana I, po zatwierdzeniu przez Karola Wielkiego, są przyjęte na sejmie w Akwizgranie dla całego cesarstwa.
  809r. - Sobór w Akwizgranie dodaje do wyznania wiary zdanie, że "Duch Święty pochodzi od Syna tak samo jak i od Ojca, i że jest im równy".

809r. - Klaudiusz jest po raz pierwszy prześladowany za swą gorliwość w sprzeciwianiu się oddawania czci posągom i obrazom.

811r. - Tak zwane Izydorowe dekretalie (nie pseudoizydorskie dekrety) są po raz pierwszy rozesłane.

812r. - Cesarz Bizancjum uznaje tytuł cesarski Karola Wielkiego.
  812-813 - Bułgarzy zajmują Trację i zagrażają Konstantynopolowi.

813r. - Ustanowienie nauki o wzięciu do nieba Marii Panny.

813r. - Klaudiusz rozpoczyna walkę na tle czczenia obrazów i o uczynkach zasługi nauczanych przez papieża. Klaudiusz daje objaśnienia treści wielu ksiąg biblijnych i zajmuje się różnymi sporami.
  813r. - Louis Pobożny posyła Klaudiusza do Turynu, a Agobarda do Lyonu, z wyraźnym poleceniem przeciwdziałania Papieskiej wszechwładzy i bałwochwalstwu. Klaudiusz mówi Papiestwu, że jeśli papież będzie się z nim obchodził jak Apostoł, to go uszanuje, lecz jeżeli nie, wtenczas Ewangelia Mateusza 23:2-4 odnosi się do niego. Kler i klasa panująca we Francji, Lombardii i Niemczech zdobywa prawa i władze, później nazwane "Gjalickimi Wolnościami Kościelnymi".

814-840 - Panowanie cesarza rzymskiego Ludwika Pobożnego (syna Karola Wielkiego). Był on wodzem partii antypapieskiej. Sprzeciwiał się największej władzy papiestwa nad kościołem, oraz wyższości władzy papieskiej nad cesarską w rządzeniu państwem. Sprzeciwiał się bałwochwalstwu Papieskiemu, które okazywało się w czczeniu świętych, aniołów, relikwii i obrazów. Popierał go w tym miejscowy kler i reformatorzy, oraz szlachta i ludzie tych terytoriów. Byli w nich dwaj wodzowie: biskup Turynu we Włoszech, Klaudiusz (zmarł w 839r.), który był pierwszym protestantem i reformatorem; oraz arcybiskup Lyonu we Francji, Agobard (zmarł w 840r.). Schronienie im dał Louis Pobożny w zakonnych instytucjach, pozwalając im nauczać przeciwko Papieskiej wszechwładzy i bałwochwalstwu. 813-839 sprawa Klaudiusza w Turynie; 813-840 sprawa Agobarda w Lyonie. Louis odpisał od mnichów Biblię i umieścil ją po kościołach i klasztorach w Lombardii, Francji i Niemczech. Odnaleźli oni wtedy w nich małe prawdy biblijne, które były wielkim wzmocnieniem dla ludu.

Ten pierwszy reformacyjny ruch utrzymywał się aktywnym w Lombardii, Francji i Niemczech, skutkiem czego kler i władcy panujący w tych krajach zdobyli prawa i władzę, których duch liberalny nie występował nigdzie indziej w ówczesnym chrześcijaństwie. Dzięki temu duchowi wolności, wielu francuskich i niemieckich kleryków zdołało oprzeć się papieskiej wszechwładzy i bałwochwalstwu. Było to jednak możliwe wyłącznie dzięki poparciu partii protestujących, skupionej wokół kilku władców.

814r. - Klaudiusz przybywa do Turynu.

816-817 - Panowanie papieża Stefana IV.

816r. - Arcybiskup z Lyonu we Francji, Agobard, jako pomocnik Klaudiusza rozpoczyna walkę z oddawaniem czci obrazom.

817-824 - Panowanie papieża Paschalisa I. Papież Paschalis I rozkazuje oślepić i ściąć dwóch przywódców ugrupowania cesarskiego. Ogłasza się po tym niewinnym i stwierdza, że dla papieża nie ma ziemskiego sędziego. Mieszkańcy Rzymu byli jednak innego zdania i obalają papieża.

823r. - Klaudiusz pisze komentarz do Trzeciej Księgi Mojżeszowej.

824-827 - Panowanie papieża Eugeniusza II.

825r. - Klaudiusz broni się przeciw oskarżeniom o fałszywe nauczanie i formowanie sekty antykatolickiej.

827r. - Panowanie papieża Walentyna.
  827-844 - Panowanie papieża Grzegorza IV.

831r. - Klaudiusz atakuje papieża, zaprzeczając, że jest następcą Piotra i dowodzi, że jeśli nie postępuje tak jak postępował apostoł, ale jak czyniciel złego, to do niego stosuje się rozdział 23 Ewangelii Mateusza.

831r. - Paschasius Radbertus wynajduje i rozszerza fałszywą doktrynę o przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa Pana podczas konsekracji we mszy świętej.

834r. - Początek regularnych corocznych napadów Normanów na tereny państwa Franków.
  839r. - W Irlandii powstaje pierwsze państwo normańskie.

839r. - Klaudiusz z Turynu umiera.

842r. - Oddawanie czci obrazom i posągom odnosi zupełne zwycięstwo w Wielkim Babilonie. Później, bo 11 marca 843r., ogłoszono decyzję synodu, który odbył się w Konstantynopolu. Przywracał on kult obrazów, co przedstawione zostało jako triumf prawowierności. Ogłoszono to w kościele wschodnim jako Dzień Ortodoksji - obchodzone jako rocznicę zwycięstwa.
  843r. - Ostateczny triumf obrońców kultu obrazów uroczyście obchodzony w bazylice Hagia Sophia w Konstantynopolu.

843r. - Traktat w Verdun dokonuje podziału imperium karolińskiego. Podział państwa Karolingów między: Lotara I (uzyskał tytuł cesarza, Włochy i pas dzielnic centralnych), Ludwika zwanego Niemieckim (wschodnia część kraju) i Karola Łysego (zachodnia część kraju).
  844r. - Pierwszy najazd Normanów na posiadłości arabskie w Hiszpanii (Lizbona, Gades, Sewilla).

844-847 - Panowanie papieża Sergiusza II. Jednoczesny wybór dwóch papieży.
  844r. - Panowanie papieża Jana. Jednoczesny wybór dwóch papieży.
  844r. - Paschasius Radbertus po poprawieniu swoich poglądów o przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa Pana podczas konsekracji, wydaje je w książce, którą daje cesarzowi Karolowi Łysemu. Cesarz zapytuje się Ratramusa o opinię tego poglądu. Ratramus pisze bardzo silne dowody zbijające ten błąd. Duch "Gjalickich Wolności Kościelnych" pozwolił Ratramusowi zbić bałwochwalstwo (transubstancję) wprowadzane przez do mszy przez zakonnika Paschasiusa Radbertusa (umarł w 865r.).

845-882 - Duch wolności "Gjalickich Wolności Kościelnych" pozwolił arcybiskupowi Rheims we Francji, Hincmarowi, stawić zwycięski opór przeciw Papieskiej wszechwładzy.

846r. - Arabowie w kolejnym napadzie na Półwysep Apeniński plądrują Rzym.

847-855 - Panowanie papieża Leona IV.

848-901 - Działalność reformatorska Alfreda Wielkiego.
  850r. - Ratramus pisze o podwójnym przeznaczeniu.

855r. - Panowanie papieża Anastazego.
  855-858 - Panowanie papieża Jana VIII. Zostało wyjawione, że jest on kobietą, gdy "porodził"(a) z nieprawego łoża córkę, za co potem został(a) ukamieniowany na śmierć przez rozgniewany tłum. W obecnych archiwach katolickich figuruje często jako papież Benedykt III (?). Rzymsko-katolicy nie przyznają się do tego faktu, który w historii Rzymu był żywy przez całe stulecia.
  857-867 - Krótkotrwała schizma w łonie Kościoła, wynikła ze sporu wokół Focjusza, wybitnego uczonego Bizancjum.
  857r. - Patriarcha Konstantynopola Ignacy odmawia komunii regentowi Bardasowi (sprawuje on rządy w imieniu małoletniego cesarza Bizancjum, Michała III), za co Bardas pozbawia go godności patriarchy i mianuje na jego miejsce Focjusza.
  858-867 - Panowanie papieża Mikołaja I Wielkiego. "Święty" papież Mikołaj I obłaskawiał króli i tyranów. Panował nad światem jako pan, będąc postrachem dla złych i nienawróconych. Papież Mikołaj I zostaje ogłoszony drugim Eliaszem. Wprowadza on w życie po raz pierwszy dekretalie pseudoizydorskie. Jest to zbiór dekretów, które miały rzekomo pochodzić od pierwszych biskupów Kościoła i sięgać czasów bliskich Apostoła Piotra. Zebranie tych dekretów jest przypisywane Izydorowi, arcybiskupowi z Sewilii w Hiszpanii. Lecz prawdziwe autorstwo tego zbioru nie jest znane, prawdopodobnie powstały w królestwie frankońskim pomiędzy 847 a 852r. Głównym jego celem było uwolnienie biskupów od władzy świeckiej i nadanie papiestwu supremacji. Papież Mikołaj I powiedział: "Cesarz Konstantyn nazwał papieża Bogiem, a więc on z tego powodu, iż jest Bogiem nie może być sądzony od ludzi."
Papież Mikołaj I Wielki wydaje zakaz rozpowszechniania Pisma Świętego.

859r. - Napad Normanów na Marsylię.
  862r. - Pierwsza wyprawa Węgrów na Niemcy. Węgrzy to lud pastersko-koczowniczy ze stepów nad Morzem Azowskim.
  862r. - Normanowie opanowują tron Rusi w Nowogrodzie i zakładają dynastię Rurykowiczów.

863-877 - Schizma Focjusza.
  863-885 - Misja Cyryla i Metodego zakończona chrztem Wielkich Moraw w obrządku słowiańskim. Początki liturgii i literatury w języku starocerkiewno słowiańskim.
  866r. - Bułgaria przyjmuje chrześcijaństwo z Bizancjum.
  867-872 - Panowanie papieża Hadriana II.
  867r. - Patriarcha Focjusz oskarża papieża o herezję przed soborem w Konstantynopolu.

868r. - Śmierć Ratramusa.

W tym okresie, ruchy reformacyjne umarły i nic nie mogło być uczynione do ich ożywienia, aż dopiero w połowie następnego stulecia. Nawet partia protestująca nie podjęła żadnych starań do ożywienia ruchu reformacyjnego.

869-870 - Sobór Konstantynopolitański IV. Potępienie patriarchy Focjusza pozostającego w sporze z papieżem. Próba pogodzenia kościoła wschodniego z zachodnim.
  869r. - Focjusz zostaje pozbawiony godności patriarchalnej, a na jego miejsce przywrócony Ignacy.

871-901 - Alfred Wielki pielęgnuje prawdziwego ducha religijnego w Brytanii.

872-882 - Panowanie papieża Jana VIII, kieruje się największą hipokryzją i nieuczciwością. Jeden z dygnitarzy duchowieństwa watykańskiego próbuje najpierw otruć papieża, a gdy śmierć nie następuje rozbija jego czaszkę młotkiem, kończąc w ten sposób swoje dzieło.

877r. - Cesarz Michał III przywraca Focjuszowi patriarchat konstantynopolski.

878r. - Focjusz czyni zarzuty i opiera się skutecznie papieżowi, który rozkazuje mu opuścić patriarchat konstantynopolski.
  879r. - Papież Jan VIII wyklina Focjusza.
  882-884 - Panowanie papieża Marynusa I.
  884-885 - Panowanie papieża Hadriana III, zostaje papieżem przez podstępne wybory bezprawnych Rzymian, nie bacząc na prawa tyczące się wyborów papieskich.
  885-891 - Panowanie papieża Stefana V.

885-887 - Przejściowe zjednoczenie państwa Karolingów pod berłem Karola Grubego.
  885r. - Nieudany napad Normanów na Paryż.
  886r. - Cesarz Leon Filozof usuwa Focjusza, który umiera w 890r.
  887r. - Abdykacja władcy Franków, Karola Grubego. Nowi królowie zaczynają rządzić we Francji, Niemczech, Górnej Burgundii i Włoszech.

891-896 - Panowanie papieża Formozusa. Ekskomunikowano go we wcześniejszych latach, zanim objął "adwokaturę" na świętym tronie papieskim. I dopiero papież Jan VIII zezwolił mu na przystąpienie do komunii. Teraz został papieżem. "Słynnym" stał się dopiero po śmierci.

891-913 - Duch wolności "Gjalickich Wolności Kościelnych" pozwolił arcybiskupowi Mainz w Niemczech, Hatto, stawić zwycięski opór przeciw Papieskiej wszechwładzy.

892-901 - Król Anglii, Alfred Wielki, był szczególnie czynny w sprawach chrześcijaństwa, w prawie, porządku i edukacji. Zakładał szkoły. Przetłumaczył Psalmy na angielski język, starając się podać Pismo Święte w żyjącym języku europejskim, a nie jak było do tej pory w martwej łacinie Rzymu.

892-906 - Węgrzy rozbijają i opanowują ziemie państwa Wielko morawskiego, zajmują Nizinę Węgierską.

896r. - Panowanie papieża Bonifacego VI. Umiera po 14 dniach pontyfikatu, gdyż był schorowanym człowiekiem.
  896-897 - Panowanie papieża Stefana VI. To on zorganizował i przeprowadził "trupi synod". Czując się obrażonym na wcześniej panującego papieża Formosusa, nakazuje wykopać jego ciało z grobu, posadził zwłoki na tronie papieskim i przeprowadził proces sądowy przeciw zwłokom. Zbezczeszczono zwłoki i odrąbano mu błogosławiące palce prawej dłoni. W kilka miesięcy po tym "trupim synodzie", papież Stefan VI zostaje uwięziony i uduszony przez swych przeciwników.
  897r. - Panowanie papieża Romana. Panował kilka tygodni.
  897r. - Panowanie papieża Teodora II. Panował kilka tygodni. Za panowania Teodora znaleziono na brzegu rzeki Tybr zwłoki papieża Formosusa i je pochowano.
  898r. - Wybór nowego papieża Sergiusza III (przeciwnik zmarłego papieża Formosusa), ale zanim go wyświęcono, doszło do walk ulicznych w Rzymie i papieżem wybrano Jana IX.
  898-900 - Panowanie papieża Jana IX, przy pomocy cesarza próbował przywrócić porządek. Na synodzie potępiono "trupi synod" i napiętnowano papieża Stefana VI. Rządzili teraz papieże sprzyjający zmarłemu papieżowi Formosusowi.
  900-903 - Panowanie papieża Benedykta IV, wspaniałomyślny w stosunku do biednych.
  903r. - Panowanie papieża Leona V, został obalony po niecałych dwóch miesiącach sprawowania władzy przez prezbitera Krzysztofa, który sam siebie mianował papieżem. Papież Krzysztof ogłasza swego poprzednika Leona V za niezdolnego do panowania i zrzuca go z tronu. Leon V po 40-dniach panowania trafił do więzienia, gdzie zmarł.
  903-904 - Panowanie papieża Krzysztofa, tą godnością cieszył się tylko przez kilka miesięcy. Do Rzymu wkroczył papież Sergiusz III i stał się panem miasta. Uwięził papieży Leona V i Krzysztofa, poddał ich długim głodowym męczarniom i uśmiercił.
  904-911 - Panowanie papieża Sergiusza III, zamordował swego poprzednika papieża Krzysztofa i zasiadł na jego tronie. Ze swoją kochanką Marosią miał kilkoro dzieci. Jest to pierwszy z pornokratycznych papieży, który nagannie zachowuje się z Teodorą i jej córkami Marozią i Teodorą. Są to czasy panoszenia się nierządu, w których kobiety rozpustne wywierają wpływ na sprawy publiczne. Trzy kobiety, Teodora i jej córki, wynosiły według swego upodobania kochanków, nieprawnych synów i wnuków na tron papieski i strącały ich z niego. Zaczynają się ciemne czasy, wiek dziesiąty jest nazwany ciemnym, albowiem zło miało w tym czasie wielką przewagę. Sergiusz III ponownie potępia zmarłego papieża Formosusa, a papieża Stefana VI rehabilituje.

906r. - Upadek Państwa Wielko morawskiego.

910r. - Założenie opactwa benedyktynów w Cluny we Francji.
  911-913 - Panowanie papieża Anastazego III.

911r. - Śmierć Ludwika Dziecięcia (ur.900r.). Rodzina Karolingów (pochodząca od Karola Wielkiego) wygasła w Niemczech.
  911r. - Księstwo Normandii zostaje uznane przez króla Francji za lenno.

913-914 - Panowanie papieża Landona.
  914-928 - Panowanie papieża Jana X, zdobył tiarę dzięki "układom łóżkowym". Bardziej interesował się rzemiosłem wojennym niż sprawami kościelnymi. Został zamordowany przez Marosię, która udusiła go poduszką, aby osadzić na tronie papieskim swego syna - Jana XI.

919r. - Bułgarzy oblegają Konstantynopol.
919r. - Objęcie tronu w Królestwie Franków Wschodnich (Niemcy) przez dynastię saską.

924-988 - Życie i działalność Dunstana.

928r. - Panowanie papieża Leona VI, zamordowany przez Marosię.
  928-931 - Panowanie papieża Stefana VII, uzyskał tiarę dzięki Marocji i odgrywał rolę "kozła ofiarnego" do momentu, kiedy syn Marocji dorósł i objął tron papieski, jako Jan XI.
  931-935 - Panowanie papieża Jana XI, który był synem Marosi i papieża Sergiusza III. Jest on jednak na wiele lat uwięziony w zamku św. Anioła, a faktyczną władzę sprawuje jego matka Marozja. Jego brat, drugi syn Marosi, Alberyk II, powstaje przeciw matce, ojczymowi i bratu swemu, papieżowi. Schwytaną matkę i papieża osadza w zamku św.Anioła. Papieża otruł jeden z kleru.
  936-939 - Panowanie papieża Leona VII. Wsadzony na tron papieski przez Alberyka II, syna Marosi.

936-973 - Panowanie króla niemieckiego Ottona I Wielkiego, który zostaje cesarzem świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Wskutek opozycji Kościoła niemieckiego papieże otrzymują cios i stopniowo są podporządkowywani pod władzę cesarską. Ich właśni teologowie nauczają, że jest właściwym, ażeby papież był poddany cesarzowi.

939-942 - Panowanie papieża Stefana VIII. Wsadzony na tron papieski przez Alberyka II, syna Marosi.
  942-946 - Panowanie papieża Marynusa II. Wsadzony na tron papieski przez Alberyka II, syna Marosi.
  946-955 - Panowanie papieża Agapita II. Wsadzony na tron papieski przez Alberyka II, syna Marosi.

946-972 - Praca reformacyjna Dunstana w Anglii postępuje naprzód z wielkim błogosławieństwem dla Kościoła, rządu i społeczeństwa świeckiego.

955r.- Pokonanie Węgrów przez Niemców (cesarz Otto I), nad rzeką Lech.

955-964 - Panowanie papieża Jana XII. Syn Alberyka II, syna Marosi. Miał w chwili, gdy został papieżem 17 lat. Papież Jan XII darował swoim kochankom nawet święte przedmioty. Dla historyków stanowi on "najbardziej żałosną i nikczemną postać" w historii Kościoła. Watykan zamienił w burdel, a jego rozwiązłość nie miała granic. Prostytutkom rozdawał święte naczynie, zaś diakonów wyświęcał w stajniach. Został on usunięty z tronu papieskiego za niezliczone nieobyczajne występki, podczas synodu w bazylice św. Piotra, pod przewodnictwem cesarza. Jan XII zbiegł z Rzymu. Został zamordowany przy uczynku cudzołóstwa. Usunięcie papieża z tronu jest niezwykłą rzeczą i stoi w jawnej sprzeczności z zasadą kanoniczną, iż nikt nie może sądzić papieża. Synod usprawiedliwiał się twierdzeniem, że niezwykła rana wymaga niezwykłych środków zaradczych. Papież zmarł na skutek pobicia przez pewnego zdradzanego męża.

955r. - Otton I z dynastii saskiej przybywa na pomoc papieżowi Janowi XII jako władcy świeckiemu. Otton żąda dla siebie korony cesarskiej.
  960-992 - Panowanie w Polsce Mieszka I.
  962r. - Otton I koronowany cesarzem przez papieża w kościele św. Piotra, przez co tworzy się nowa faza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Nowe imperium nosiło oficjalną nazwę "Świętego Cesarstwa Rzymskiego".

962r. - Narodziny Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego

963r. - Zupełne obalenie pornokracji papieskiej przez Kościół i cesarstwo niemieckie. Teologowie papiescy nauczają, że papież ma być prawdziwie poddany cesarzowi.
  963-965 - Panowanie papieża Leona VIII. Świecki człowiek wybrany na papieża przez synod na miejsce usuniętego Jana XII.

964-1451 - Nowe Państwo Majów w Ameryce.

964-966 - Panowanie papieża Benedykta.
  965-972 - Panowanie papieża Jana XIII.

966r. - Polska przyjmuje chrześcijaństwo z Rzymu. Chrzest Mieszka I odbył się prawdopodobnie w dniu 14 IV.
  972r. - Bizancjum po zawarciu sojuszu z Rusią Kijowską opanowuje część państwa bułgarskiego.
  972-976 - Bizancjum odzyskuje od Arabów część utraconych ziem w Azji, po Syrię.
  973r. - Początek chrystianizacji Węgrów.
  973-983 - Panowanie króla niemieckiego Otton II zostaje cesarzem świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego.

973-974 - Panowanie papieża Benedykta VI, został otruty.
  974r. - Panowanie papieża Bonifacego VII, więzi i uśmierca swego poprzednika papieża Benedykta VI. Musi jednak i on uciekać z Rzymu, by uniknąć śmierci z powodu swego okrucieństwa i rozpusty.
  974-983 - Panowanie papieża Benedykta VII.

979-1025 - Panowanie w Bizancjum Bazylego II Bułgarobójcy. Jest to szczyt potęgi Bizancjum w średniowieczu.
  983-1002 - Panowanie króla niemieckiego Ottona III, który zostaje cesarzem świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego. Silne uzależnienie papiestwa od cesarza.

983-984 - Panowanie papieża Jana XIV.
  984-985 - Panowanie papieża Bonifacego VII,(powtórne panowanie) wstąpił na tron po wtrąceniu do więzienia swego poprzednika papieża Jana XIV, którego tam zagłodził na śmierć.
  985r. - Lud Rzymu buntuje się przeciw dyktatorskim rządom papieża Bonifacego VII, zabija go, a zwłoki wleczono po ulicach miasta.
  985-996 - Panowanie papieża Jana XV.

987r. - Umiera Ludwik V, ostatni król z linii Karolingów we Francji. Królem zostaje Hugon Kapet, którego rządy są wielkim błogosławieństwem w reformach, jakie przeprowadzał w ciągu swego życia względem kościoła, kraju i cesarstwa.

988r. - Śmierć Dunstana.

988r. - Ruś Kijowska przyjęła chrześcijaństwo z Bizancjum. W owym czasie Ruś Kijowska to najrozleglejsze państwo w Europie.
  992-1025 - Panowanie w Polsce Bolesława I Chrobrego.

993r. - Papież Jan XIV za wielkie pieniądze na rzekomy "proces" zaczął kanonizować zmarłych.
  996-999 - Panowanie papieża Grzegorza V, koronuje on na cesarza swego 16-letniego kuzyna Ottona III. Ten zaraz po wyjeździe z Rzymu łamie przysięgę wierności, zmusza papieża Grzegorza do ucieczki i czyni nowego papieża Jana XVI (997-998). Papież Grzegorz V został otruty przez księdza.
  997-998 - Panowanie papieża Jana XVI, został osadzony w więzieniu i okrutnie okaleczony, pozbawiono go oczu, nosa, uszu i języka. W takim stanie papież Grzegorz V postawił go przed synodem i pozbawił urzędu. Następnie osadził go w zamknięciu w klasztorze, gdzie po15 latach zmarł.

998-1088 - Życie i działalność Berangera.

999r. - Cesarz Otton III wybiera Rzym na swą stolicę.

999-1003 - Panowanie papieża Sylwestra II. Jeden z najbliższych współpracowników cesarza Ottona III, który wyniósł go na tron papieski. Wybitny intelektualista swoich czasów, miał wielki wpływ na uniwersalistyczną koncepcję państwa Ottona III. Papież Sylwester II wprowadza ascetyczne poglądy kościelne i w podstępny sposób rozpoczyna wyłącznie papieskie naznaczanie biskupów i arcybiskupów przez posyłanie im pierścienia i laski biskupiej. Krok ten jest wystąpieniem przeciw władzy świeckiej w poszczególnych państwach.
  1000r. - Ustanowiono dzień zaduszny i dzień "wszystkich świętych", uznano "czyściec", a ponadto zaczęto chrzcić dzwony kościelne.

1000r. - Islandia w obawie przed narzuceniem siłą nowej religii, decyduje o dobrowolnym przyjęciu chrześcijaństwa.
  1000r. - Cesarz Otton III zwalnia Bolesława Chrobrego z hołdownictwa i usiłuje pozyskać go za swego przyjaciela. Otton III zamierzał utworzyć tzw. monarchię uniwersalną, złożoną z Germanii, Galii i Slawonii.
  1001r. - Węgry przyjmują chrześcijaństwo z Rzymu. Utworzenie Królestwa Węgier z królem Stefanem I Świętym.
  1002-1024 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Henryka II.
  1002-1018 - Ciąg wojen związanych z ekspansją Polski w kierunku Milska, Łużyc i Czech. Wojny z cesarzem Henrykiem II.

1003r. - Panowanie papieża Jana XVII.

1003-1046 - Cesarze zwykle z kooperacją papieży usiłują według ich przewrotnych myśli reformować Kościół. Reformacja ich biegnie w kierunku rzymskiego wyznania.

1004-1009 - Panowanie papieża Jana XVIII.

1009r. - Cesarz Henryk II podbija Włochy.

1009-1012 - Panowanie papieża Sergiusza IV.
  1012-1024 - Panowanie papieża Benedykta VIII. Jednoczesny wybór dwóch papieży.
  1012r. - Panowanie papieża Grzegorza. Jednoczesny wybór dwóch papieży.
  1012r. - Powstaje zakon kamedułów w Camaldoli w Toskanii. Twórcą jest Romuald i Piotr Damiani. Surowe reguły, między innymi bezwzględne milczenie i surowy post. W Polsce Kameduli obecnie (1999r.) znajdują się w Krakowie na Bielanach.

1014r. - Kanut Wielki, król Danii i Norwegii, zostaje królem Anglii i opiera się klerykalizmowi.

1015r. - Księżom zabroniono się żenić.

1015-1078 - Hildebrand, później jako papież nazwany Grzegorzem VII, był przeciwny niemoralności i małżeństwom kleru. Nazywał to wszeteczeństwem. Zmuszał wszystek kler do celibatu i moralności. Celibat kleru uwalniając kapłanów od towarzyskich i w pewnej mierze narodowych związków, wiązał kler mocniej z papieską wszechwładzą, bardziej niż z krajami, w których kler przebywał. Cokolwiek podtrzymywało celibat, podtrzymywało papiestwo.

1017r. - Mahometanie dokonują inwazji Włoch od strony Sycylii, którą Rzymianie pod dowództwem papieża Benedykta VIII, zaczynają odpierać.
  1018r. - Bizancjum podbija całość ziem Bułgarii i narzuca zwierzchność Serbom i Chorwatom.
  1018r. - Wyprawa kijowska Polaków związanych z koniecznością rozerwania sojuszu niemiecko-ruskiego. Polska zajmuje Grody Czerwińskie.

1018r. - Papież Benedykt VIII i cesarz Henryk II na synodzie w Pawii wydają dekret ekskomuniki księży, wstępujących w związki małżeńskie i o ujarzmieniu ich dzieci.

1020r. - Król Francji, Robert, jest strofowany przez papieża Benedykta VIII i cesarza Henryka II za nie sprzyjanie ascetycznym zakonnikom z klasztoru w Cluny we Francji (założony w 910r. z regułą benedyktyńską), którzy twierdzili, że ich prawa są gwałcone przez liberałów.
  1021r. - Papież Benedykt VIII rozkazuje arcybiskupom francuskim pod karą klątwy, ażeby odprawili od siebie liberałów, którzy trzymają się poglądów i praktyk przeciwnych ascetycznym zakonnikom z Cluny.

1024-1039 - Panowanie po śmierci cesarza rzymskiego Henryk II (ostatniego z domu saskiego), Konrada II z Francji na tronie niemieckim.

1024-1033 - Panowanie papieża Jana XX, próbował sprzedać Rzymskie prymasostwo Wschodniemu Kościołowi, lecz sprzedaż się nie powiodła.

1025-1034 - Panowanie w Polsce Mieszka II Lamberta.
  1027r. - Władca niemiecki Konrad II jest radośnie przyjmowany w Rzymie i koronowany przez papieża na cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego.
  1028r. - Polacy najeżdżają na Saksonię w celu wsparcia przeciwników cesarza. Najazd powtarza się także w 1030r.
  1031r. - Odwetowy najazd niemiecki i ruski na Polskę. Utrata Milska, Łużyc i Grodów Czerwińskich. Podział kraju aż do 1034r.

1033-1045 - Panowanie papieża Benedykta IX, miał 12-lat, gdy rodzice kupili mu papieski tron. Otrzymał on tiarę papieską po swoich stryjach, papieżach Benedykcie VIII i Janie XIX. Był on największym potworem, jaki zasiadał kiedykolwiek na papieskim tronie. Papież ten splugawił w najbardziej przykry sposób stolicą apostolską, będąc o wiele gorszym jeszcze od Jana XII. Dopuszczał się wielu morderstw i rabunków, wszystko czynił przedmiotem handlu, zastawił nawet tiarę papieską, którą potem odkupił.

1034-1058 - Panowanie w Polsce Kazimierza I Odnowiciela.
  1037r. - Konrad II prowadzi walkę z buntującym się arcybiskupem mediolańskim, Aribertem. Papież nakłada klątwę przeciw Aribertowi.
  1037-1038 - W Polsce dochodzi do buntu feudałów i wielkiej rewolty ludowej.
  1038r. - W Polsce dochodzi do reakcji pogańskiej na wprowadzanie, często siłą, chrześcijaństwa. Dochodzi do burzenia kościołów.
  1038-1039 - Zamęt w Polsce wykorzystują Czesi, którzy wkraczają do Polski i dochodzą aż do Gniezna i Poznania, wywożąc bogate skarby i relikwie kościoła rzymsko-katolickiego. Polska traci Śląsk z Wrocławiem.
  1039r. - Świat muzułmański jednoczy się i nie dozwala na swoich terytoriach nauczać chrześcijaństwa.
  1039-1056 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Henryka III (cesarz od 1046r.). Opierając się na rycerstwie podporządkował sobie Kościół, a na tron papieski chciał wprowadzić swojego stronnika.
  1039-1041 - Polacy przy pomocy niemieckiej przywracają jedność ziem Małopolski i Wielkopolski. Sojusz z Rusią.

1042r. - Edward Wyznawca zostaje królem Anglii i staje po stronie wolności głoszenia kazań.

1044 - Archiprezbiter Jan Gracjan, przyszły papież Grzegorz VI, odkupił tron papieski od papieża Benedykta IX, który zrzekł się tronu, by się ożenić z pewną szlachcianką. Przez wiele stuleci wszystko w Rzymie było na sprzedaż: biskupstwa i arcybiskupstwa, dyspensy i rozwody, kapelusze kardynalskie i tiary papieskie.

1045r. - Wcielenie Armenii do Bizancjum.

1045-1079 - Ruch reformacyjny przeciw bałwochwalstwu i transubstancji Berangera z Tours we Francji. Pierwszy ruch próbujący pobudzić reformację.

1045r. - Panowanie papieża Sylwestra III.
  1045r. - Panowanie papieża Benedykta IX. (Panuje po raz drugi).

1046-1076 - Pierwszy ruch próbujący pobudzić reformację. Walka kleru longobardzkiego i szlachty z arcybiskupem Milanu, Guido, na czele, przeciwko celibatowi. Po rozlewie wielkiej ilości krwi zwyciężył Rzym.

1045-1046 - Panowanie papieża Grzegorza VI, tiarę zdobył dzięki handlowaniu urzędami kościelnymi. W przeciwieństwie do swych poprzedników troszczył się o dobro kościoła.

1046r. - Cesarz Henryk III na synodzie w Sutri usuwa za złe postępowanie trzech papieży, którzy jednocześnie naraz panowali: Benedykta IX, Sylwestra III i Grzegorza VI. Od tego czasu papieże prowadzą coraz pomyślniejszą walkę przeciw cesarzowi.

1046-1047 - Panowanie papieża Klemensa II.
  1047-1048 - Panowanie papieża Benedykta IX. (Panuje po raz trzeci).

1047r. - Polacy jednoczą ziemie Mazowsza i Pomorza.

1048r. - Panowanie papieża Damazego II.
  1048r. - Biskup Wazo z Leodium w Belgii, jedyny przeciwnik wymuszania wiary przy pomocy tortur, umiera.
  1049-1054 - Panowanie papieża Leona IX. Papież Leon IV zatwierdza pseudoizydorskie dekretalie.

1049r. - Berenger z Tours we Francji, dokonuje pierwszych ataków na błąd o przeistoczeniu chleba i wina w ciało i krew Chrystusa Pana podczas konsekracji.

1050r. - Arcybiskup Canterbury, Lanfranc (założyciel kościoła rzymskiego w Anglii), potępia Berengera z Tours za wygłaszanie kazań i pisanie przeciw nauce o przeistoczeniu.
  1053r. - Wybucha ostatni spór pomiędzy Kościołami rzymskim i greckim.
  1054r. - Ostateczny rozłam w Kościele między Rzymem i Konstantynopolem. W Rzymie zaczęto zamykać kościoły greckie. W odwecie zamknięto kościoły i klasztory łacińskie w Konstantynopolu. Przy próbie podjęcia rozmów mediacyjnych, legaci papiescy obłożyli klątwą patriarchę Konstantynopola. Papież Leon IX ekskomunikuje patriarchę Konstantynopola Michała Cerulariusa. Na wieść o tym Michał Cerularius wyklął papieża Leona IX.
  1054r. - Schizma pomiędzy Wschodnim a Zachodnim Kościołem.
  1054r. - Hildebrand z klasztoru w Cluny sądzi Berengera z Tours na synodzie w Tours, wyrok jest kompromisowy.

1054r. - Czechy uznają przynależność Śląska do Polski.
  1054r. - Podział dzielnicowy Rusi Kijowskiej.
  1055r. - Turcy Seldźucy osiedlają się w Azji Mniejszej.

1055-1057 - Panowanie papieża Wiktora II.

1056-1106 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Henryka IV (cesarza od 1084r.). Dążył on do absolutyzmu.

1057-1058 - Panowanie papieża Stefana IX.
  1058-1059 - Panowanie papieża Benedykta X.

1058-1079 - Panowanie w Polsce Bolesława II Śmiałego. Interwencje w sprawy wewnętrzne Węgier (1060, 1063) i Kijowa (1069r.).

1059-1061 - Panowanie papieża Mikołaja II.
  1059r. - Ustanowiono kult Marii Panny przez odmawianie różańca, itp.
  1059r. - Papież Mikołaj II postanawia kardynałów, aby panowali nad metropolitami. Równocześnie powierza wybór papieża jedynie kardynałom i zakazuje inwestytury świeckiej.
  1061-1073 - Panowanie papieża Aleksandra II. Jednoczesny wybór dwóch papieży.
  1061-1072 - Panowanie papieża Honoriusza. Jednoczesne rządy dwóch papieży.

1063r. - Berenger z Tours ponawia spór we Francji przeciw nauce o przeistoczeniu.

1063r. - Najazd Turków Seldżuckich na Bizancjum i zajęcie przez nich większości Azji Mniejszej.
  1063-1492 - Wyprawa krzyżowa przeciw Maurom. Władcy hiszpańscy prowadzą ze zmiennym szczęściem walki w celu wyparcia muzułmanów z Hiszpanii (rekonkwista).
  1066r. - Podbój Anglii przez księcia Normandii Wilhelma Zdobywcę.

1070r. - Berenger protestuje przeciw nakładaniu na niego kagańca przy krytykowaniu błędu o przeistoczeniu.

1071r. - Cesarstwo bizantyńskie jest zagrożone posuwaniem się Turków Seldżuków i wyniszczone wewnętrznymi buntami.
  1072r. - Normanowie pobijają muzułmanów i zdobywają Palermo na Sycylii.
  1072r. - Turcy zdobywają Jerozolimę i rozpoczynają srogie prześladowania Żydów i chrześcijan, w wyniku czego nastąpiło rozproszenie obu społeczności.

1073-1085 - Panowanie papieża Grzegorz VII. Jest rzecznikiem reformy Kościoła. Prowadził walkę z symonią (sprzedażą godności kościelnych) i nikolaizmem (małżeństwami kleru). Wprowadził zasadę kanonicznego wyboru papieży przez kardynałów (conclave) w celu wyłączenia udziału cesarza i arystokracji świeckiej. Wprowadza papieską wszechwładzę nad władcami świeckimi, hierarchią i klerem. Papież ten rozpoczyna nową papieską politykę rządzenia. Papież Grzegorz VII mógł już twierdzić, że posiada takie samo zwierzchnictwo w państwie, jakie ma w Kościele. Na synodzie w 1075r. zabronił duchownym przyjmować inwestyturę od świeckich. W konflikcie z królem niemieckim, Henrykiem IV, papież Grzegorz VII wezwał Saracenów na pomoc w walce z cesarzem. Arabowie jednak zwracają się przeciwko papieżowi i niszczą dosłownie wszystko w Watykanie. Przykładał on wagę do obrządku całowania stóp i insygniów cesarskich. Ten pan wojny na tronie papieskim rządził według dewizy: "Przeklęty jest ten, kto chroni swój miecz przed splamieniem go krwią."
  Papież Grzegorz VII oświadczył królowi czeskiemu: "Panu Bogu upodobało się i podoba się jeszcze dziś, że Pismo Święte pozostało nieznane, ażeby ludzi do błędów nie przywodziło".
1073r. - Papież Grzegorz VII rozkazał, by papieża nazywano ojcem ojców i mówił: "Bóg uczynił dwa światła wielkie: światło większe, aby rządziło dniem i światło mniejsze, aby rządziło nocą. Oba wielkie światła, ale jedno większe. Na rozpostarciu niebieskim, to znaczy w kościele uniwersalnym Bóg uczynił dwa światła, to jest ustanowił dwa dostojeństwa, którymi są: władza pontyfikalna i władza królewska. Lecz ta, która rządzi dniem, jest duchowa i jest większą; zaś ta, która ma zwierzchność nad rzeczami ziemskimi jest mniejszą. A jak słońce różni się od księżyca, tak papieże różnią się od królów."
  1075r. - Początek sporu o inwestyturę pomiędzy cesarzem a papieżem.
  1075r. - "Dictatus papae" Grzegorza VII: program emancypacji Kościoła spod władzy świeckiej, początek sporu o inwestyturę. Papież Grzegorz VII wydał dekret o zniesieniu świeckiej inwestytury (tj. prawa nadawania godności duchownych). Odtąd nadawanie godności osobom duchownym miało być dokonywane wyłącznie przez papieża. Był to cios dla cesarza, gdyż pozbawiał go potęgi politycznej i finansowej. Biskupi byli, bowiem pomocnikami i wykonawcami woli monarchy, a dobra biskupie i klasztorne były podstawą skarbu królewskiego.

1076r. - Zwołany z inicjatywy władcy niemieckiego Henryka IV synod biskupów i arystokracji niemieckiej w Wormacji, zakwestionował na rozkaz króla, legalność wyboru papieża i wypowiedział mu posłuszeństwo. W odpowiedzi papież Grzegorz VII rzucił na Henryka IV klątwę, zwalniając z przysięgi wierności wszystkich jego poddanych. Tak zaczął się najostrzejszy spór o władzę i zwierzchność między papiestwem a cesarstwem.
1077r. - Król niemiecki Henryk IV, na skutek wrogiej wobec siebie postawy większości wielkich feudałów i duchowieństwa zakonnego, przybył w otoczeniu niewielkiej świty do zamku Canossa w Toskanii, gdzie w szacie pokutniczej błagał przebywającego tam papieża Grzegorza VII o przebaczenie. Uzyskał zdjęcie klątwy. Canossa stała się symbolem największego ukorzenia się władzy świeckiej przed władzą kościelną. Zaczyna się w Niemczech wojna domowa (1077-1080), zakończona zwycięstwem króla Henryka IV.

1077r. - Papież Grzegorz VII ustanawia kościelną klątwę.

1077r. - Turcy Seldżuccy zdobywają Palestynę. Jest to utrudnieniem dostępu do miejsc świętych.
  1079-1102 - Panowanie w Polsce Władysława Hermana.

1079r. - Spór z Berengerem kończy się zmuszeniem go do zaprzestania kontrowersji. Z zakończonym sporem prawowierni tolerują go w odpoczynku i zaciszu.

W ten sposób niepowodzeniem zakończyła się pierwsza próba pobudzenia do życia ruchu reformacyjnego. Zwyciężała papieska wszechwładza i bałwochwalstwo.

1079-1142 - Piotr Aabelard, najzdolniejszy nauczyciel i teolog dwunastego stulecia. Wprowadził on użycie rozumu do tłumaczenia nauk Pisma Świętego i rządu Kościoła. Pobudza on wielu do atakowania wszechwładzy Papiestwa.
  Drugi ruch próbujący pobudzić reformację.

1080r. - Zwołany przez króla niemieckiego Henryka IV synod wrogich papieżowi biskupów w Brixen w Tyrolu, ogłasza papieża Grzegorz VII "za pozbawionego tiary" (korony) i powołał na papieża Klemensa III (arcybiskupa Raweny).

1080-1100 - Panowanie papieża Klemensa III. Jednoczesne rządy dwóch papieży.

1081-1084 - Trzy wyprawy zbrojne króla niemieckiego do Włoch, zakończone w 1084r. opanowaniem Rzymu i intronizacją papieża Klemensa III, który go koronował na cesarza. Papież Grzegorz VII uszedł z Rzymu na południe Włoch, gdzie wkrótce umarł, zlecając swym następcom prowadzenie dalszej bezkompromisowej walki z cesarzem.
  1082r. - Cesarz bizantyński Aleksy Komnen wydaje złotą bullę, przyznającą różne przywileje Wenecjanom, aby pozyskać pomoc ich floty i wojska niezbędną do powstrzymania najazdów Normanów na ziemie cesarstwa.

1084r. - Powstaje zakon kartuzów w Grande Chartreuse koło Grenoble. Twórcą jest Brunon z Kolonii. Surowa reguła życia pustelniczego (milczenie), wypełnionego kontemplacją i pracą.

1085r. - Normanowie pobijają Saracenów i zdobywają Syrakuzy we Włoszech. Hiszpanie pobijają Maurów w Toledo, które odzyskują dla świata chrześcijańskiego.
  1085r. - Powstanie w Bolonii najstarszego uniwersytetu w Europie, słynny ośrodek nauk prawniczych.

1086-1087 - Panowanie papieża Wiktora III. Jednoczesne rządy dwóch papieży.

1088r. - Śmierć Berangera.

1088-1099 - Panowanie papieża Urbana II. Jednoczesne rządy dwóch papieży. Kontynuował walkę o inwestyturę z cesarzem. Zyskał poparcie Anglii i krajów romańskich. Nawiązał stosunki z cesarzem bizantyjskim Aleksym I Komnenem, który prosił go o pomoc w walce z Turkami Seldżuckimi. Na synodzie w Clermont w 1095r. rzucił hasło krucjat przeciw Saracenom.

1090r. - Normanowie kończą podbój Sycylii. Wodzowie muzułmańscy w północnej Afryce pobudzają swoich zwolenników do dalszej wojny przeciw chrześcijaństwu.
  1094r. - Raporty o prześladowaniach pielgrzymów w ziemi świętej pobudzają do walki zachodnie chrześcijaństwo.

1095r. - Na synodzie w Piacenzie papież Urban II podpisuje porozumienie z wysłannikami cesarza bizantyńskiego Aleksego Komnena. Papież ogłasza pierwszą krucjatę, zachęcając księży i rycerstwo do udania się do Grobu Pańskiego i odebrania go niewiernym.
  1095r. -Papież Urban II na soborze w Clermont we Francji, wzywa zachodnie chrześcijaństwo do odbicia ziemi świętej od muzułmanów. Zachęcał do zdobycia Świętego Grobu Pana Jezusa w Jerozolimie z rąk niewierzących Mahometan. Obiecywał za to zupełny odpust. Rozpoczął się wielki ruch po całym chrześcijaństwie, który trwał blisko 200 lat, wciągając w śmierć miliony ludzi, którzy pod sztandarami Krzyża walczyli bronią cielesną, myśląc, że z Saracenami walczą dla Pana. Połączone z zapowiedzią odpuszczenia grzechów wezwanie, znalazło żywy oddźwięk wśród feudalnego rycerstwa. Ustanowiono odpusty.

1096r. - Wyprawa chłopska w celu uwolnienia ziemi świętej i grobu świętego spod muzułmanów. Pochód kilkudziesięciu tysięcy chłopów z północnej Francji przez Europę do Konstantynopola znaczony jest grabieżami i pogromami Żydów. Nauczano krzyżowców, by "świętą wojnę" rozpoczynać od własnego kraju i zniszczenia "wrogów Boga", Żydów. Mord Żydów traktowano jako czyn miły Bogu, gwarantujący odpuszczenie kar za grzechy. Ogółem szacuje się, że zgładzono trzecią część ludności żydowskiej Niemiec i północnej Francji. Wyprawa jest jednak źle zorganizowana i pozbawiona zaopatrzenia, dociera do Konstantynopola, a następnie zostaje rozbita przez Turków.
  1096-1099 - Pierwsza wyprawa krzyżowa rycerstwa francuskiego, włoskiego i niemieckiego, prowadzona przez księcia Gotfryda z Bouillon. W wyprawie tej biorą udział Normanowie.

1097r. - W Polsce wobec groźby buntu Władysław Herman wydziela dzielnice dla swych synów Zbigniewa i Bolesława.

1098r. - Powstanie zakonu cystersów w Citeaux w Burgundii. Założycielem był Robert z Molesmes i Bernard z Clairvaux. Zakon powraca do pierwotnej surowej reguły św. Benedykta. Klasztory utrzymują się z uprawy roli.
  1099-1118 - Panowanie papieża Paschalisa II.

1099r. - Pierwsi krzyżowcy zdobywają Jerozolimę, plądrują miasto i mordują mieszkańców, i ustanawiają chrześcijańskie Królestwo Jerozolimskie. We wschodniej części basenu Morza Śrudziemnego powstają księstwa łacińskie.

1100-1102 - Panowanie papieża Teodoryka. Jednoczesne rządy dwóch papieży.

1100-1200 - Ostatni okres istnienia państwa Tolteków w Ameryce. Wywarli oni wielki wpływ na kulturę Majów na Półwyspie Jukatan. Toltekowie pozostawili po sobie liczne miasta i świątynie, które opuścili i wywędrowali.

1100-1155 - Życie i działalność Arnolda.
  1101r. - Piotr Abelard zakłada dwie szkoły we Francji, w których naucza, jedną w Melun, drugą w Corbeil.

1102r. - Panowanie papieża Alberta. Jednoczesne rządy dwóch papieży.

1102-1138 - Panowanie w Polsce Bolesława III Krzywoustego. Udaje mu się zjednoczyć kraj po długiej wojnie domowej z bratem Zbigniewem dopiero w 1107r.
  1103-1124 - Wojny Polaków o Pomorze. Opanowanie Pomorza Gdańskiego (1119r.) i Pomorza Zachodniego (1124r.).

1105-1111 - Panowanie papieża Sylwestra IV. Jednoczesne rządy dwóch papieży.

1106-1125 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Henryka V (cesarz od 1111r.)

1106-1148 - Piotr z Bruys w Holandii i Henryk z Lausanji w Szwajcarii, zaczynają głosić przeciw hierarchijnej organizacji - rzymskiego Kościoła, jako o korupcji organizacyjnej w Kościele. Atakują Papieską wszechwładzę.

1109r. - Odparcie najazdu na Polskę cesarza Henryka V, który wspiera Zbigniewa przeciw bratu.

1113r. - Abelard rozpoczyna wykładanie teologii w katedrze w Paryżu. Wykłady jego zmierzają do podkopania podległości dla rzymskich zasad i praktyk.

1116r. - Sobór Loterański zatwierdza ustną spowiedź.
  1118-1119 - Panowanie papieża Gelazego II. Jednoczesny wybór dwóch papieży.
  1118-1121 - Panowanie papieża Grzegorza VIII. Jednoczesne panowanie dwóch papieży.
  1118r. - Powstanie francuskiego zakonu rycerskiego templariuszy w Jerozolimie dla obrony pielgrzymów w Ziemi Świętej i walki z niewiernymi. Założycielem był Hugon z Payens. Jest to najstarszy zakon rycerski, od 1187r. we Francji, gdzie stali się potęgą finansową. W 1307r. uwięzieni przez króla Filipa Pięknego, i w 1312r. kasata zakonu.
  1119-1124 - Panowanie papieża Kaliksta II. Jednoczesne rządy dwóch papieży.
  1120r. - Powstanie zakonu norbertanów w Premontre we Francji. Założycielem był Norbert z Xanten. Połączył on życie pustelnicze z wędrowną działalnością kaznodziejską.

1120r. - Powstanie zakonu szpitala św. Jana w Jerozolimie, kawalerowie maltańscy, zwani też joannitami. Założycielem był Gerard Tenque i Rajmond z Puy. Byli to rycerze, opiekunowie pielgrzymów zdążających do Jerozolimy. W 1291r. przenieśli się na Cypr, w 1309r. na Rodos, w 1520r. na Maltę.
  1120-1138 - Saraceni podburzają świat muzułmański do zaatakowania i obalenia chrześcijańskiego królestwa w Jerozolimie.

1121r. - Abelard jest zmuszony do spalenia swego dzieła o trójcy przez sobór w Soissons. Czyni to pod groźbą śmierci.

1122r. - Konkordat wormacki, między cesarzem Henrykiem V a papieżem Kalikstem II. Wprowadzono zasadę wyboru biskupów przez duchowieństwo. Inwestytury, tj. nominacji na dostojnika kościelnego miał udzielać papież. Cesarz nadawał danej godności dobra jako lenno, przez co podkreślał swoje prawa senioralne wobec biskupstwa. Był to kompromisowy układ, chociaż bardziej korzystny dla papieży. Osłabł wpływ władzy cesarskiej na episkopat, zostały zmniejszone wpływy z majątków kościelnych dla cesarza. Nastąpił koniec walki o inwestyturę.

1123r. - Sobór Laterański I. Zwołany z inicjatywy papieża Kaliksta II. Zatwierdzenie konkordatu wormackiego. Potwierdzenie zasady celibatu księży i potępienie symonii.
  1124-1130 - Panowanie papieża Honoriusza II. Jednoczesny wybór dwóch papieży.
  1124r. - Panowanie papieża Celestyna. Jednoczesny wybór dwóch papieży.

1125-1137 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Lotara III Saskiego (cesarz od 1133r.).

1126r. - Spalenie na stosie Piotra z Bruys.

1128r. - Zjednoczenie normańskich państw w południowych Włoszech przez Rogera II.

1130-1143 - Panowanie papieża Innocentego II. Jednoczesne rządy dwóch papieży.
  1130-1138 - Panowanie papieża Anakleta. Jednocześnie rządzi dwóch papieży.

1133r. - Testament Krzywoustego wydziela dzielnice synom, przy zachowaniu zasady senioratu. Daje to podstawę do rozbicia dzielnicowego Polski.

1136-1155 - Arnold z Brescji w Longobardach atakuje papieską wszechwładzę we Włoszech. Doprowadza to znacznego zamieszania, w którym Arnold w 1155r. został uduszony. Reforma została zdławiona. Aebelard został zmuszony do milczenia.

W ten sposób papieska wszechwładza i bałwochwalstwo Rzymu stłumiły drugą próbę pobudzenia do życia ruchu reformacyjnego.

1137-1152 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Konrada III.
  1138-1146 - W Polsce seniorem jest Władysław Wygnaniec.

1138r. - Panowanie papieża Wiktora IV. Jednoczesne rządy dwóch papieży.
  1139r. - Synod Laterański II. Papież Innocenty II zwołuje drugi sobór laterański dla uleczenia ran Kościoła. Zlikwidowanie schizmy związanej z podwójnym wyborem papieża i potępienie niektórych teologów.

1140-1217 - Życie i działalność Waldo.

1140r. - Powstanie uniwersytetu w Montpellier, najstarszego we Francji, na którym była rozwinięta medycyna.
  1140r. - Zachód jest w posiadaniu wszystkich dzieł Arystotelesa z zakresu logiki. Za pośrednictwem tych pism chrześcijaństwo zetknęło się z racjonalistyczną wizją świata, z którego usunięto ideę stworzenia.

1141r. - Synod w Lens we Francji, potępia Abelarda jako heretyka bez jego przesłuchania, śląc swoje potępienie papieżowi, który je potwierdza.

1142r. - Abelard umiera. Arnold z Brescia bierze kierownictwo w oponowaniu hierarchijnych i klerykalnych nadużyć.

1143-1144 - Panowanie papieża Celestyna II.

1143r. - Portugalia uznaje zwierzchnictwo papieża.
  1144r. - W obliczu przewagi tureckiej, Królestwo Jerozolimskie zwraca się do papieża z prośbą o pomoc.

1144-1145 - Panowanie papieża Lucjusza II.
  1145-1153 - Panowanie papieża Eugeniusza III.

1146r. - Najazd na rozbitą dzielnicowo Polskę cesarza Konrada III.
  1146-1173 - W Polsce seniorem jest Bolesław IV Kędzierzawy.
  1146r. - Po upadku łacińskiego królestwa Edessy, Bernard z Clairvaux ogłasza drugą krucjatę.

1146r. - Arnold z Brescia stara się o zreformowanie Kościoła i kraju w kierunku demokratycznym.

1147r. - Wyprawa krzyżowa przeciw Połabianom. Feudałowie niemieccy zaczynają trwające przez długie lata walki z Połabianami. Głosi ją w Niemczech Bernard, jako krucjatę przeciwko poganom północy. Jest to krucjata antysłowiańska.
  1147-1149 - Druga wyprawa krzyżowa prowadzona przez króla francuskiego Ludwika VII i cesarza Konrada III. Została zorganizowana po zdobyciu hrabstwa Edessy przez muzułmanów w 1144r. Armie krzyżowców zostają pobite i powracają.
  1150r. - Powstanie Marchii Branderburskiej.
  1150r. - Powstanie uniwersytetu w Paryżu, zwanego Sorboną.

1150r. - Bernard Abbott de Clairvaux pisze list do papieża:
  "Kim ty jesteś? - Najwyższym Kapłanem, Najprzedniejszym Biskupem, Ty jesteś Księciem Biskupów. Ablem w Prymasostwie, Noem w rządzie, Abrahamem w zacności, Mojżeszem we władzy, Samuelem w urzędzie sędziowskim, Piotrem we władzy, Chrystusem w namaszczeniu. Ty jesteś tym, któremu klucze z nieba są dane, któremu owce są powierzone. Są także i inni klucznicy nieba, lecz tyś jest zacniejszym, ze względu na to, że posiadasz odmienną godność, odziedziczoną przed innymi w tych obydwóch imionach. Władza innych jest ograniczoną przez nakreślone granice, twoja rozciąga się nad tymi, którzy otrzymali władzę nad drugimi. Czy nie jesteś w możności, gdy tego zajdzie potrzeba, zamknąć niebo dla biskupa, odsunąć go od biskupiego urzędu i oddać go Szatanowi - przeto przywilej twój jest niezmienny, jak również tobie dane są klucze i twej pieczy powierzone są owce."

1152-1190 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Fryderyka I Rudobrodego (Barbarossy). Okrutny, ambitny i zręczny polityk.

1153-1154 - Panowanie papieża Anastazego IV.

1153-1155 - Arnold z Brescia, usiłował utworzyć republikę rzymską i pozbawić papieża władzy świeckiej. Cesarz Fryderyk I, stając po stronie papieża Hadriana IV, stłumił powstanie.

1153r. - Muzułmanie zdobywają Jerozolimę. Powstaje wielkie państwo tureckie, obejmujące Egipt, Syrię i Mezopotamię.

1154-1159 - Panowanie papieża Hadriana IV.

1155r. - Spalenie Arnolda z Brescia.

1157r. - Najazd cesarza Fryderyka I na rozbitą dzielnicowo Polskę. Polska zhołdowana lennie cesarzowi.
  1158r. - Początek walk Fryderyka I Barbarossy z papieżem i miastami włoskimi.

1159-1181 - Panowanie papieża Aleksandra III. Jednoczesny wybór dwóch papieży. Zabronił wszystkim klerykom studiowania fizyki.
  1159-1164 - Panowanie papieża Wiktora. Jednocześnie panuje dwóch papieży.
  1164-1168 - Panowanie papieża Paschalisa III. Jednocześnie panuje dwóch papieży.

1167r. - Powstanie uniwersytetu w Oksfordzie, najstarszego w Anglii.

1167r. - Synod katarów w Saint-Felix de Caraman organizuje kościoły katarów we własną strukturę.

1168-1178 - Panowanie papieża Kaliksta III. Jednocześnie panuje dwóch papieży.

1170r. - Piotr Waldo rozpoczyna badanie Pisma Świętego.

1171r. - W Konstantynopolu dochodzi do złupienia dzielnicy weneckiej przez podburzoną ludność. Nieudana próba zerwania zależności Bizancjum od Wenecji. Rośnie uzależnienie gospodarcze i polityczne Bizancjum od zachodu.
  1173-1177 - W Polsce seniorem jest Mieszko III Stary.

1173-1217 - Trzeci ruch próbujący pobudzić reformację uczyniony przez Piotra Waldo, któremu dopomagali bracia z Francji i Włoch.

Był to moment ożywienia ruchu reformacyjnego w chrześcijaństwie. Wierni we Francji poparli reformę przeciw papieskiej wszechwładzy, a wierni we Włoszech przeciwko papieskiemu bałwochwalstwu. W ten sposób, stopniowo, ruch ten rozszerzył się na całą Europę. Ruchu tego nie zdławiła papieska inkwizycja pod kierownictwem papieża Inocentego III, i reforma ta żyje do dzisiaj w jednym z najstarszych ruchów protestanckich. Od tej pory protestująca partia przeciw papiestwu uznawała wiernych Pańskich za mówcze narzędzia Boże.

1173r. - Waldo rozdaje swoją majętność ubogim.
  1175-1253 - Życie i działalność Grosseteste.
  1177r. - Waldo i inni formują grupę do nauczania Prawdy biblijnej.

1177-1194 - W Polsce seniorem jest Kazimierz II Sprawiedliwy.

1179r. - Sobór Laterański III. Trzeci sobór laterański odmawia Waldensom przywileju głoszenia Ewangelii. Ustalenie zasady wyboru papieża na konklawe większością 2 / 3 głosów, i wzmocnienie karności duchowieństwa.
  1179-1180 - Panowanie papieża Innocentego III. Jednocześnie rządzi dwóch papieży. Papież Innocenty III oświadczył: "Papież zajmuje miejsce prawdziwego Boga", a prawo kanoniczne, komentując, nazywa papieża - "nasz Pan Bóg".

1180-1204 - Religią panującą (państwową) w Bośni są Bogomilcy. Kładli nacisk na walkę dobra ze złem, zwalczali cześć świętych i kult krzyża, odrzucali sakramenty (z wyjątkiem chrztu) i rolę duchowieństwa. Byli prześladowani przez władców. Wpłynęli na powstanie kataryzmu.

1180r. - W Polsce pierwsze przywileje stanowe dostaje kościół rzymsko-katolicki.
  1180-1189 - Wyprawa Polaków na Ruś.

1181-1185 - Panowanie papieża Lucjusza III.

1182r. - W Konstantynopolu dochodzi do masakry wszystkich łacienników.
  1183r. - Rozruchy ludowe w Bizancjum przeciwko obecności "łacinników" (głównie Wenecjan) i próbom unii kościelnej z Rzymem.

1184r. - Arcybiskup Lyonu zakazuje nie upoważnionym świeckim głoszenia kazań. Papież Lucjusz III potwierdza ten nakaz.
  1184r. - Papież zakazuje Waldensom głoszenia Ewangelii, bo głoszą bez upoważnienia papieskiego. Papież kładzie na nich klątwę papieską.
  1184r. - Cesarz i papież powołują do życia inkwizycję biskupią jako środek walki z herezjami. Biskup ma przekazywać winnych herezji władzy świeckiej.
  1185-1187 - Panowanie papieża Urbana III.
  1187r. - Panowanie papieża Grzegorza VIII.

1187r. - Saladyn ponownie zajmuje Jerozolimę. Papież Grzegorz VIII zaczyna ogłaszać trzecią krucjatę.

1187-1191 - Panowanie papieża Klemensa III.

1189r. - Powstanie pierwszej papierni (Francja). Dzięki temu rozszerza się obieg wiadomości, dzięki możliwości zastąpienia bardzo drogiego pergaminu materiałem znacznie tańszym.
  1189-1192 -Trzecia wyprawa krzyżowa, z udziałem cesarza Fryderyka I Barbarossy, króla francuskiego Filipa II Augusta i króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce. Została przygotowana po klęsce rycerstwa chrześcijańskiego pod Hittin w 1187r. Najistotniejszym jej sukcesem było zdobycie wyspy Cypr oraz zawarcie korzystnego pokoju dającego dostęp do miejsc świętych i demilitaryzację Jerozolimy.
  1189r. - Cesarz bizantyński Izaak Angelos, nie mogąc dać sobie radę z Normanami, którzy oblekli Saloniki, prosi flotę wenecką o pomoc i wypłaca odszkodowania za zajścia z 1171r.
  1190r. - Założenie w Syrii niemieckiego bractwa szpitalnego, przekształconego w 1197r. w zakon rycerski Najświętszej Marii Panny (Krzyżowcy).

1191-1198 - Panowanie papieża Celestyna III.

1191-1197 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Henryka VI. Po jego śmierci wybuchła w Niemczech wojna domowa o władzę, co spowodowało osłabienie i upadek władzy cesarskiej.
  1194-1202 - Okres wojny domowej w Polsce między Leszkiem Białym a Mieszkiem Starym.
  1197r. - Powstanie zakonu szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, zwanego Krzyżakami. Założyciel jest nieznany mieszczanin z Lubeki. Był to zakon rycerski, w 1211r. przeniósł się na pogranicze Siedmiogrodu, a w 1226r. do Polski.

1198-1216 - Panowanie papieża Innocentego III, który stał się zwierzchnikiem całego chrześcijaństwa. Wysyła misjonarzy do nawrócenia Albigensów, Waldensów i innych przeciwników papieskich. Papież wykorzystał osłabienie cesarstwa dla utrwalenia przewagi papiestwa nad cesarstwem. Szczyt politycznej potęgi papiestwa. Podkreślał prawo papieży do swobodnego dysponowania koroną królewską. Odnowił zwierzchność nad Węgrami, Polską, Aragonią, Portugalią i Norwegią. Włączył się w spory króla Anglii z poddanymi, i w 1213r. odebrał od niego hołd lenny. W 1215r. zwołał IV Sobór Laterański. Papież Innocenty III protegował swoją rodzinę i jednego z krewnych mianował kardynałem.
  Papież Innocenty III proponował kamieniować tych, którzy Biblię czytają, aby odstarszyć innych i zapobiec rozszerzaniu się idei Słowa Bożego.

1202r. - Utworzenie w Inflantach rycerskiego zakonu kawalerów mieczowych.
  od 1202r. - Wyprawa krzyżowa przeciw poganom nad Bałtykiem. Biskupi inflanccy, krzyżacy, książęta polscy rozszerzają zasięg chrześcijaństwa i podbijają ziemie Prus i Inflant.
  1202-1227 - W Polsce seniorem jest Leszek I Biały.
  1202-1204 - Czwarta wyprawa krzyżowa, w trakcie której Krzyżowcy, na skutek intryg Wenecjan zmienili cel krucjaty i zdobyli Konstantynopol (1203r.) i założyli w południowej części Półwyspu Bałkańskiego tzw. Cesarstwo Łacińskie, istniało do 1261r. W Bizancjum panują "łaciennicy" (głównie Wenecjanie). Bizancjum zachowuje swoją niezależność w dwóch cesarstwach: ze stolicą w Trapezuncie i w Nicei.

1203r. - Papież Innocenty III wysyła swego legata Piotra z Castelnau, ażeby wytracił Albigensów.

1204r. - Złupienie Konstantynopola przez krzyżowców. Powstanie Cesarstwa Łacińskiego.

1204r. - Papież Innocenty III wprowadza Inkwizycję (Sanctum Officium), celem tępienia innowierców mieczem i ogniem. Była to instytucja utworzona do wykrywania i sądzenia heretyków oraz zwalczania ruchów antykościelnych. Sądy inkwizycji sprawowali głównie dominikanie i franciszkanie. Szczególną bezwzględnością odznaczała się inkwizycja hiszpańska, podległa królowi - Tomasz Torquemada jako inkwizytor hiszpański wysłał na śmierć około 9 tysięcy ludzi. W XIII w. Inkwizycję zniesiono w większości krajów europejskich. Najdłużej, bo do 1859r. utrzymała się we Włoszech.
  1205r. - Papież wbrew prawu angielskiemu mianuje własnego arcybiskupa kantuaryjskiego. Rozgniewało to króla Jana, który po oskarżeniu zakonników o zdradę przeciwko królowi, wygnał ich z kraju, zabrał dobra biskupie i otwarcie sprzeciwił się papieżowi. W odpowiedzi pada klątwa papieska rzucona na cały kraj, mocą której nie wolno było duchowieństwu odprawiać nabożeństw i udzielać sakramentów. Król został wyklęty, a poddani jego zwolnieni przez papieża od przysięgi wierności królowi. Zarządzono krucjatę przeciw Anglii, którą miał wykonać król Francji Filip August. W 1213r. król Anglii, Jan, poddał się bezwarunkowo papieżowi, otrzymując swoje królestwo z powrotem, lecz już jako hołdownik papieża.

1205r. - Polacy odpierają najazd Rusinów.
  1206r. - Temudżyn zostaje wybrany Czyngis-chanem, czyli władcą świata. Jednoczy Mongołów i rozpoczyna swe wielkie podboje.

1206r. - Papież Innocenty III wyznacza Dominika do nawracania katarów na południu Francji.

1208r. - Znaczna część ludności Prowansji wyznaje kataryzm. Katarzy głoszą walkę dobrego boga ze złym, wędrówkę dusz, odrzucali dogmaty katolickie, mieli surowe wymagania moralne, wrodzy przeciw duchowieństwu i władzy świeckiej.
  1208-1229 - Wyprawa krzyżowa przeciw Albigensom. Papież ogłosił krucjatę przeciw heretykom i ofiarował tym wszystkim, którzy wezmą udział w krucjacie, zupełne odpuszczenie grzechów i natychmiastową przepustkę do nieba, bez zatrzymania się w czyśćcu. Pół miliona ludzi - Francuzów, Niemców i Włochów - zgromadziło się pod sztandarami krzyża, w zamiarze bronienia katolicyzmu i zniszczenia herezji. Nastąpiły liczne bitwy i oblężenia miast trwające po 20 lat. Przykładowo oblężono miasto Beziers i zdobyto je w 1209r., mieszkańców w liczbie 60 tysięcy wycięto mieczem. W tym jednym dniu zginęło w sumie 100 tysięcy Albigensów, ciała ich ułożono w stosach i spalono. Kler katolicki dziękował Bogu za to dzieło zniszczenia i na pamiątkę tego śpiewano hymny chwalące Boga. W końcu Albigensi zostali pokonani. Papież Innocenty III przy okazji wyprawy krzyżowej przeciw Albigensom i Katarom wypowiedział wojnę Żydom, w trakcie której wielu z nich uśmiercono.
  1208-1212 - Pierwsza krucjata przeciwko albigensom, kończy się wewnętrznymi sporami i walkami.

  1209r. - Powstanie uniwersytetu w Cambridge w Anglii, który zawsze rywalizował z Oksfordem.
  1210r. - Potępienie filozofii przyrody Arystotelesa i zakaz jej nauczania.
  1211r. - Czyngis-chan rozpoczyna podbój Chin.
  1212r. - Decydujący moment w hiszpańskiej rekonkwiście, bitwa pod Las Navas de Tolosa.
  1212-1250 - Panowanie cesarza świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego Fryderyka II Hohensztaufa. Doszedł do władzy cesarskiej dzięki poparciu papieża Innocentego III. Zobowiązał się za to zorganizować wyprawę krzyżową.
  1212r. - Wyprawa krzyżowa dzieci z Francji i Niemiecki. Dzieci, przewiezione przez nieuczciwych właścicieli okrętów do Aleksandrii, zostały sprzedane w niewolę.
  1214r. - Wzrost roli Kapetyngów po zwycięstwie króla Francji Filipa Augusta nad koalicją niemiecko-flamandzką.

1215r. - Synod Laterański IV. Papież Innocenty III na czwartym soborze laterańskim ponawia klątwę przeciw Waldensom i Albigensom. Ustalenie nauki o sakramentach, zasad kanonicznego wyboru biskupów i obowiązków księży w parafiach. Wprowadzenie obowiązku corocznej spowiedzi wielkanocnej. Wprowadzono również cały arsenał środków kościelnych przeciwko heretykom.

1215r. - Ogłoszenie Wielkiej Karty Swobód przez króla Anglii Jana.
  1215r. - Zatarg króla angielskiego Jana z papieżem Inocentym III o nominację arcybiskupa Canterbury. Papież kładzie klątwę na królu Anglii, co zmusza go do upokorzenia się i uznania się lennikiem papieża.
  1215r. - Postępy Muzułmanów skłaniają papieża Innocentego III do ogłoszenia piątej krucjaty, która kieruje się ku Damietcie w Egipcie z zamiarem osłabienia południowej flanki muzułmańskiej.

1216-1227 - Panowanie papieża Honoriusza III.

1216r. - Gwałtowna reakcja pogańska w Prusach.
  1216r. - Powstanie w Prouille we Francji zakonu kaznodziejów, nazwanego od imienia założyciela Dominika Guzmana dominikanami. Zakon miał przy pomocy kazań i perswazji zwalczać Albigensów. Znaczenie dominikanów, także polityczne, wzrosło, gdy przekazano im sprawowanie sądów inkwizycyjnych, do procedury których już w 1252r. (pontyfikat papieża Innocentego IV) wprowadzono oficjalnie torturowanie podejrzanego o herezję, świętokradztwo i bluźnierstwo.
  1217-1219 - Piąta wyprawa krzyżowa, zorganizowana przez króla węgierskiego Andrzeja II, skierowała się na Egipt. Po negocjacjach krzyżowcy wycofali się z Egiptu i zawarli rozejm na osiem lat.

1217r. - Piotr Waldo umiera.

1218r. - Ustanowienie wystawnych nabożeństw.

1218-1219 - Klęska drugiej krucjaty przeciwko albigensom.
  1219-1224 - Mongołowie podbijają Chorezm i pustoszą Samarkandę oraz Bucharę.
  1221r. - Mongołowie rozbijają Pieczyngów w południowo-wschodniej Europie. Mongołowie to pasterze i koczownicy ze stepów Azji Środkowo-Wschodniej, zorganizowani przez Czyngis-chana.

  1222r. - Powstanie uniwersytetu w Padwie, najważniejszego uniwersytetu włoskiego.
  1222-1254 - W Nicei cesarz bizantyński Jan III Watatzes konsoliduje swoje państwo.
  1223r. - Zwycięstwo Mongołów nad zjednoczonymi armiami Rusinów nad rzeką Kałką.

  1223r. - Powstanie zakonu franciszkanów w Asyżu we Włoszech. Założycielem był Franciszek z Asyżu. Szeroka działalność duszpasterska, zwłaszcza wśród osób niewykształconych. Gałę żeńska to klaryski (Klara żyła w latach 1194-1253).
  1224r. - Prawo cesarskie wprowadza oficjalnie karę ognia (spalenie na stosie) dla heretyków. Jest to milcząco przyjęte przez papieża Honoriusza III.
  1224r. - Cesarz Fryderyk II zakłada w Neapolu uniwersytet.
  1225-1229 - Trzecia krucjata przeciwko albigensom, kierowana przez króla francuskiego Ludwika VIII, zapewnia Kapetyngom supremację na południu Francji.
  1226r. - Krzyżacy sprowadzają się do Polski. Sprowadza ich do Polski Konrad Mazowiecki.
  1226r. - Powstanie zakonu karmelitów na górze Karmel w Palestynie. Założycielem był Bertold z Kalabrii. Byli to eremici z Europy, którzy udali się za krzyżowcami do Palestyny. Kładli nacisk na życie pustelnicze i duszpasterstwo.

1227-1241 - Panowanie papieża Grzegorza IX. Zasiadał on na tronie papieskim po swoim stryju papieżu Innocentym III. Zakazał on laikatowi posiadania Pisma Świętego pod groźbą najsurowszych kar.

1227-1238 - W Polsce seniorem jest Henryk I Brodaty.
  1228-1229 - Szósta wyprawa krzyżowa pod dowództwem ekskomunikowanego cesarza Fryderyka II. Udało się odzyskać Jerozolimę, ale ponownie została zajęta przez Turków. Papiestwo potępiło tą akcję dyplomatyczną.
  1229r. - Muzułmanie ostatecznie zajmują Jerozolimę.
  1229r. - Francja wprowadza represje herezji włącznie z karą śmierci. Jest to potwierdzone na synodzie w Tuluzie.

1229r. - Sobór w Tuluzie wydaje pierwszy zakaz posiadania i czytania Starego i Nowego Testamentu przez laikat. "Dekret wydany w Tuluzie ustanowił trybunał inkwizycyjny wymierzony przeciwko wszystkim tym, którzy czytać będą Biblię w języku pospólstwa. Był to edykt ognia, rozlewu krwi i zniszczenia. W rozdziałach 3 do 6 nakazywał całkowite zniszczenie domów, miejsc schronienia, a nawet podziemnych kryjówek ludzi, co do których panowało przekonanie, że posiadali Pismo Święte. Ci zaś, którzy ich ukrywali będą surowo ukarani".
  1230r. - Bulla papieska nakazująca krucjatę północną, w której aktywny udział biorą Krzyżacy.

1230r. - W Polsce Krzyżacy dostają ziemię chełmińską i stamtąd walczą przeciwko Prusom.

1231r. - Konstytucja papieża Grzegorza IX zaostrza dotychczasowe prawodawstwo i tworzy inkwizycję papieską, którą papież powierza specjalnym sędziom (najczęściej dominikanom). Papież Grzegorz IX oficjalnie uznaje karę spalenia na stosie dla heretyków.
  1231-1238 - Inkwizytorzy wprowadzają rządy terroru przeciwko wszystkim herezjom.
  1231r. - Papież Grzegorz IX domaga się przestudiowania i poprawienia dzieł moralnych Arystotelesa.

1231r. - Waldensowie poddają cesarstwo i papiestwo pod badanie i krytykę i starają się o ich uleczenie. Robert Grossetete z Lincoln w Anglii, pozbywa się nadmiernych dochodów z dóbr kościelnych.

1231-1234 - Mongołowie podbijają północne Chiny.

1232r. - Inkwizycja nabiera na sile za papieża Grzegorza IX.
  1232-1233 - Bulle papieża Grzegorza IX potępiające sekty demoniczne.
  1234r. - Synod w Tarragonie zakazuje Pismo Święte i nakzuje surowo karać jej posiadaczy z laikatu.

1235r. - Grossetete zostaje biskupem w Lincoln w Anglii, i zabiera się do reform kleru.

1235r. - Powstaje autokefaliczny kościół bułgarski.
  1236r. - Wielka armia Mongołów (około 120 tysięcy wojowników) uderza na Europę.
  1237r. - Mongołowie zdobywają Moskwę i Nowogrod.
  1237r. - Zakony krzyżacki i kawalerów mieczowych zakładają niemieckie państwo zakonne w Prusach, o charakterze kolonialnym, oparte na pracy ludów podbitych i ciągnące duże zyski z handlu na Bałtyku. Krzyżacy prowadzą wojnę eksterminacyjną.
  1238-1241 - W Polsce seniorem jest Henryk II Pobożny.

1238r. - Papież Grzegorz IX ogłasza dekret zapowiadający ułaskawienie heretyków. W tym czasie cesarz zaostrza rządy terroru.

1239r. - Mongołowie rozbijają Połowców.
  1240r. - Zdobycie i zniszczenie Kijowa przez Mongołów.

1241r. - Panowanie papieża Celestyna IV.

1241r. - Największy zasięg najazdów mongolskich w Europie. Mongołowie atakują Polskę i Węgry, docierają nad Adriatyk i pustoszą Bułgarię.
  1241r. - Najazd mongolski na Polskę dokonany w celach prewencji przez Czyngis-chana podczas próby podboju Węgier. Zniszczenie Lublina, Sandomierza, Krakowa i Wrocławia.
  1241-1243 - Wojna domowa w Polsce o władzę.

1243-1254 - Panowanie papieża Innocentego IV. W obawie przed cesarzem opuścił Włochy, rzucił klątwę na Fryderyka II, ogłosił detronizację cesarza i odsunięcie od tronu jego rodziny. Wezwał książęta Rzeszy Niemieckiej do wyboru nowego władcy. Wybuchła wojna domowa we Włoszech i Niemczech i długi okres bezkrólewia w Niemczech, trwający do 1273r.
  1243r. - Synod w Narbonne kodyfikuje procedurę sądów inkwizycji i gwarantuje oskarżonym prawo do obrony.

1243-1279 - W Polsce seniorem jest Bolesław V Wstydliwy.
  1244r. - Ostateczna utrata Jerozolimy przez krzyżowców.
  1244r. - Upadek Montsegur, ostatniej twierdzy kataryzmu.

1244r. - Papież Innocenty IV nakazuje spalenie Talmudu.
1245r. - Synod Lyoński I. Detronizacja cesarza Fryderyka II. Rozmowy o zagrożeniu mongolskim i muzułmańskim.

1248-1250 - Siódma wyprawa krzyżowa dowodzona przez króla francuskiego Ludwika IX Świętego kieruje się na Egipt, lecz zostaje rozbitą, kapituluje i po zapłaceniu okupu powraca do kraju.

1250r. - Pojawienie się odpustów za zmarłych.

1250r. - Śmierć Fryderyka II i początek wielkiego bezkrólewia w Niemczech.
  1251-1273 - Powstania w Prusach tłumione z okrucieństwem przez Krzyżaków.

1252r. - Grossetete podnosi protest przeciw papieskiemu wkraczaniu w cudzy rząd w Anglii.
  1253r. - Grossetete podnosi ostatni najbardziej wymagający i skuteczny protest przeciw papieżowi, który podstępnie wprowadził swego wnuka na urząd kanoniczny w katedrze Grosseteta. W tym też roku Grossetete umiera.

1254-1261 - Panowanie papieża Aleksandra IV. Zasiadał na tronie papieskim dzięki swemu stryjowi papieżowi Grzegorzowi IX.
  1256r. - Powstanie zakonu augustian we Włoszech. Założycielem był papież Aleksander IV. Był to pierwotnie zakon misyjny.

1259r. - Najazd mongolski niszczy ziemie polskie od Lublina, przez Sandomierz i Kraków aż do Bytomia.
  1259-1619 - Zaczyna się w Anglii potyczka z Papiestwem.

W 1259r. rozpoczęła się wielka potyczka wiernych Pańskich ze zwolennikami wszechwałdzy papieskiej i bałwochwalstwa rzymskiego. Potyczka ta trwała od 1259r. do 1619r.

1261r. - Cesarz bizantyński z Nicei odzyskuje Konstantynopol z pomocą Genueńczyków. Odbudowa cesarstwa bizantyjskiego pod panowaniem dynastii Paleologów.

1261-1264 - Panowanie papieża Urbana IV.
  1261r. - Dodatkowe pseudoizydorskie dekretalie są wręczone papieżowi Urbanowi IV, który natychmiast orzeka, iż są prawdziwe.

1262r. - Najazd Litwinów na Polskę pustoszy Mazowsze.

1265-1268 - Panowanie papieża Klemensa IV.
  1264r. - Ustanowiono komunię pod jedną postacią.

1264r. - Bizancjum krótkotrwale uznaje prymat papieża.
  1264r. - Pierwsze zgromadzenie stanowe w Anglii.

1268r. - Papiestwo wychodzi zwycięsko w przeszło 150-letniej walce o panowanie nad światem z cesarstwem.

1269r. - Król Francji, Ludwik IX Święty, ustanawia galikańskie wolności Kościoła we Francji. Zmierzało to do zmniejszenia zależności od władzy papieskiej.

1270-1343 - Życie i działalność Marsyliusza.

1270r. - Ósma krucjata, poprowadzona przez Ludwika IX Świętego, której kres kładzie epidemia dżumy i śmierć króla pod murami Kartaginy.
  1271-1295 - Marco Polo odbywa podróż z Wenecji do Chin.
  1271-1368 - Mongołowie panują w Chinach jako cesarzowie chińscy.

1271r. - Panowanie papieża Grzegorza X.
  1272-1276 - Panowanie papieża Grzegorza X. (Ponownie).

1273-1291 - Panowanie króla niemieckiego Rudolfa I Habsburga, który zapoczątkował przyszłą potęgę rodziny Habsburgów. W tym momencie skończyło się wielkie bezkrólewie w Niemczech.

1274r. - Sobór Lyoński II. Czternasty sobór powszechny w Lyonie, układa na zlecenie papieża warunki pokoju pomiędzy papieżem a cesarzem. Nieudana próba unii z kościołem wschodnim. Zniesiono wiele nowo powstałych zakonów.
  1276r. - Panowanie papieża Innocentego V.
  1276r. - Panowanie papieża Hadriana V. Był on bratankiem papieża Innocentego IV.
  1276-1277 - Panowanie papieża Jana XXI, bardzo wykształcony w zakresie leczenia. Zginął, gdy zawalił się na niego sufit w gabinecie.
  1277-1280 - Panowanie papieża Mikołaja III.
  1278r. - Zaprowadzenie konkordatu pomiędzy papieżem Mikołajem III, a królem niemieckim Rudolfem, legalizującym zwycięstwo papieża nad cesarstwem w przeszło 150-letniej walce.

1279-1288 - W Polsce seniorem jest Leszek II Czarny.

1281-1285 - Panowanie papieża Marcina IV.

1283r. - W Polsce pojawia się zagrożenie ze strony Krzyżaków, którzy podbili Prusy.

1285r. - Marsyliusz z Padwy rozpoczyna badanie o pokrewieństwie papieża do władzy świeckiej.

1285-1287 - Panowanie papieża Honoriusza IV. Otrzymał tiarę papieską dzięki staraniom stryja papieża Honoriusza III.

1285-1314 - Król Francji, Filip IV, spiera się z papieżem Bonifacym VIII (1294-1303). Bonifacjusz w wielu bullach atakował Filipa IV, ponieważ ten chciał zabrać pewne cła papieżowi. W bullach papież żądał władzy nad Kościołem i Państwem, twierdząc, że panujący powinni być poddani papieżowi w rzeczach doczesnych, i że są jego przedstawicielami w urzędzie, i dlatego muszą być posłuszni papieżowi. Kler francuski pod wodzą teologa dominikańskiego Jana z Paryża uznał wolności kościelne, zaś szlachta pod wodzą Piotra Dubois szukała w prawie argumentów do podtrzymania tej wolności. Papież poniósł porażkę, a tym samym Papiestwo, które wtenczas stało na najwyższej skale władzy na ziemi, zaczęło słabnąć. Papiestwo utrzymywało swoją władzę we Włoszech i Niemczech.
  1287r. - Polacy odpierają najazd mongolski.

1288-1292 - Panowanie papieża Mikołaja IV.

1288-1290 - W Polsce seniorem jest Henryk IV Probus.
  1290-1296 - W Polsce seniorem jest Przemysł II. Zostaje on zamordowany przez Brandenburczyków.

1290r. - Dodatki do pseudoizydorskich dekrotalii zostają ogólnie przyjęte przez Kościół Zachodni.

1291r. - Najazd na Polskę Wacława II Czeskiego.
  1291-1305 - W Polsce panuje król czeski Wacław II Czeski.
  1291r. - Turcy zdobyli Akkę, ostatnią twierdzę krzyżowców w Palestynie. Koniec państw łacińskich na Wschodzie.

1294r. - Panowanie papieża Celestyna V. Po dwóch latach bez papieża, kardynałowie wybrali papieża Celestyna V. Jeszcze tego samego dnia ustąpił z urzędu, a ten, który go do tego nakłonił został następnym papieżem. Celestyn V został następnie zabity w więzieniu.
  1294-1303 - Panowaniem papieża Bonifacjusza VIII. Papież Bonifacy VIII nazwał Chrystusa "obłudnikiem". Głosił on, że był ateistą i zaprzeczał, aby było jakieś życie po śmierci. Był mordercą i zboczeńcem płciowym. Miał powiedzieć, że "rozkoszować się i spółkować z niewiastami lub chłopcami nie jest większym grzechem od zacierania rąk". Nawiasem mówiąc, napisał on także słynną bullę "Unam Sanctum" głoszącą urzędowo, że Kościół Rzymsko-Katolicki jest jedynym "prawdziwym" Kościołem. Nie znał on granic w miłości do pieniędzy i do swych krewnych, zasypywał ich darami i dobrami, tak, że jego rodzina stała się jedną z najbogatszych w państwie kościelnym. Za jego panowania papiestwo przyszło do najwyższego szczytu, od którego zaczęło ubywać. Od tego momentu zaczęło się zabijanie papiestwa. Rozpoczął się ten proces objawem świeckim w 1295r. przez prawdy odnoszące się do rzeczy ziemskich, a szczególnie do spraw Kościoła i Państwa w sporach między królem francuskim Filipem Pięknym a papieżem Bonifacym VIII. Od tego czasu teorie papieskie o świeckim prawie do władzy zaczęły być zbijane tak mocno, że papieskie pretensje straciły mocy i nie wywierały wpływu na ludzi w świeckim poddaniu się papieżowi, a to umożliwiło stopniowe pozbawianie go takiej władzy. Bonifacy VIII wydał dekret, który dotąd jest obowiązującym prawem: "Oświadczamy, mówimy, określamy i ogłaszamy, że każdemu człowiekowi, do jego zbawienia jest niezbędnym poddanie się Rzymskiemu Arcykapłanowi."

1295r. - Zaczyna się opozycja władzy świeckiej przeciw papiestwu.

1295r. - Powstaje spór pomiędzy papieżem Bonifacym VIII i królem Francji Filipem IV. Filip IV wstrzymuje wszystkie kościelne datki.
  1296r. - Powrót Marco Polo z podróży do Chin.

1297r. - Papież Bonifacy VIII po egzaminacji królewskich argumentów i wskutek reakcji powstałej we Francji względem nich, jest zmuszony do ustąpienia królowi Francji Filipowi IV.

1298-1308 - Panowanie króla niemieckiego Albrechta I Habsburga. Usiłował on wzmocnić władzę królewską i ograniczyć samodzielność książąt Rzeszy. Po jego krótkim panowaniu elektorowie wybrali cesarzem Henryka z Luksemburga.

1300-1361 - Życie i działalność Taulera.

1300r. - Papież Bonifacy VIII wprowadził tradycję lat jubileuszowych. Postanowiono obchodzić każdy setny rok jako jubileuszowy. Ustanowiono "Święto Bożego Ciała". Następnie bulla papieska "Antiquorum habet fidem" daje zupełny odpust za odbycie pielgrzymki do bazyliki św. Piotra i Pawła w Rzymie. Rezultat jest nie do opisania. Codziennie 200 tysięcy pokutników oblega Rzym i stara się dostać do miasta. Interesy kwitną, a wielkie wpływy zasilają papieski skarbiec. Papież Bonifacy VIII w roku jubileuszowym ubierał się w szaty cesarskie i powtarzał: "Jestem Cezarem, jestem Imperatorem...". Zażądał on: "dla zbawienia ludzkości jest konieczne, żeby każda istota ludzka była poddana papieżowi".

1301r. - Wygaśnięcie dynastii Arpadów na Węgrzech. Andegaweni obejmują tron węgierski.

1301r. - Papież Bonifacy VIII wysyła przez posłańca bullę papieską Ausculta fili (słuchaj synu), grożącą królowi Francji Filipowi IV za jego wtrącanie się do ogólnych spraw Kościoła. Filip IV wydziera bullę z ręki posłańca i pali ją publicznie.

1302r. - Król Francji Filip IV, zwołuje trzy stany generalne Francji, które poparte przez cały kraj, pochwalają Filipowe odrzucenie bulli papieskiej, i zwołują wielką radę do wysłuchania oskarżeń przeciw papieżowi. Są to pierwsze stany generalne we Francji.
  1303r. - Zwycięstwo króla Francji Filipa IV w konflikcie z papieżem Bonifacym VIII o opodatkowanie duchowieństwa i uzależnienie go od władzy królewskiej.

W owym czasie nie było jeszcze dostępnej powszechnie Biblii, i partia protestująca przeciwko papieskiej wszechwładzy i bałwochwalstwu ponosiła liczne porażki. Kler, adwokaci i szlachta, na polecenie francuskiego króla, od dawna już szukali argumentów w cywilnych prawach, na których poparcia brakowało im nauk biblijnych. Jednakże partia protestująca przez cały czas ukrywała wiernych Pańskich, określanych przez papieskich prześladowców jako "heretycy".

1303r. - Zwolennicy zamordowanego papieża Celestyna V, dokonują zamachu stanu i uwięzili papieża Bonifacego VIII.
  1303r. - Papież Bonifacy VIII podnosi silny protest przeciw postawie króla Francji, domagając się sądu na niego, lecz wkrótce umiera obłąkany. Z nim upadło górujące stanowisko papiestwa jako władzy zwierzchniej nad wszystkimi władcami świata. Papież ten wydał ową słynną bullę "Unam Sanctum", przypisującą sobie uniwersalną władzę świecką i kościelną, oraz poddanie państwa kościołowi (tj. papieżowi).
  1303-1304 - Panowanie papieża Benedykta XI.
  1305r. - Początek "niewoli awiniońskiej" - zależność papieży od królów Francji. Nowo obrany papież Klemens V, pod przymusem króla Francji Filipa IV, pozostaje w Francji.

Od tego momentu papiestwo, które wówczas stało na najwyższej skale władzy na świecie, zaczęło słabnąć.

1305-1314 - Panowanie papieża Klemensa V, wiążą się z nim tortury, morderstwa i zabójstwa. Całkowicie uległy królowi Francji, Filipowi Pięknemu. Pozwolił on na prześladowania zakonu templariuszy. W 1307r. uwięziono i torturowano 2 tysiące templariuszy. Głównym jego błędem było bezgraniczne obsypywanie krewnych urzędami i nadaniami. W testamencie zapisał im ogromny skarb miliona talarów w złocie, zebrany w ciągu kilku lat dzięki pełnej nadużyć gospodarce skarbowej, a przeznaczony na wyprawę krzyżową.

1305-1333 - Panowanie w Polsce Władysława Łokietka. Jednoczy on ziemie polskie.
  1306r. - Wygaśnięcie w Czechach dynastii Przemyślidów, od 1310r. królem zostaje Jan Luksemburski.
  1307-1312 - Proces zakonu templariuszy we Francji, zakończony rozwiązaniem zakonu, skazaniem na śmierć wielkiego mistrza i kapituły, oraz konfiskatą dóbr na rzecz państwa.
  1308r. - Przeniesienie stolicy Wielkiego Księstwa z Włodzimierza nad Klaźmą do Moskwy.
  1308r. - W Polsce Brandenburczycy zajmują Gdańsk. Wezwani na pomoc Krzyżacy podstępnie zajmują całe Pomorze Gdańskie.

 

--------------------------------------------------

    CIĄG DALSZY HISTORII KOŚCIOŁA: 1309-1479 - Okres Sardeski

 

 

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon