PÓŹNIEJSZY  OKRES  NAUCZANIA  -  Jezus Chrystus
          -  Narodziny i dzieciństwo
          -  Początek działalności
          -  W toku pełnej działalności
           - Późniejszy okres nauczania
          -  Śmierć ofiarnicza
          -  Zmartwychwstanie  -  Chrystus ... żywot na jaśnie
                  wywiódł i nieśmiertelność
                        przez Ewangelię
                                  - Marek 7:24-37  -  Poszukiwanie bogactwa
                                      - Łuk. 12:21  -  Dwa ważne pytania
                                      - Mat. 16:13-27
  -  "Na tej opoce zbuduję kościół
                          mój, a bramy piekielne nie
                          przemogą go" - Mat. 16:18
  -  Pójście za Jezusem - Mat. 16:24
  -  Uczniowie Jezusa - Mat. 16:24
  -  Wizja chwały Królestwa
                                      - Mat. 16:27-17:9


  -  Ogień Boskiej Gehenny
                                      - Mar. 9:44
  -  Biblijna reguła łagodzenia
               nieporozumień - Mat. 18:15-17
  -  Niemiłosierny sługa
                                      - Mat. 18:23-35
  -  "Obleczcie go w oną przednią
                         szatę" - Łuk. 15:11-24  -  Słudzy nieużyteczni jesteśmy
                                      - Łuk. 17:1-16
  -  "Niewdzięczni, niepobożni"
                                      - Łuk. 17:11-19
  -  Lekcje płynące z przypowieści o
                       dobrym Samarytaninie
                                      - Łuk. 10:25-37


  -  Modlitwa     - Łuk. 18:1
  -  Jezus przyjacielem grzeszników
                                       - Łuk. 18:9-14
  -  Wielki przywilej prawdziwej
                                   służby - Mat. 20:28

  -  "Błogosławiony, który idzie!"
                                      - Mat. 21:1-17
  -  Hosanna! Hosanna! Synowi
                         Dawidowemu! - Mat. 21:9

  -  "Jeśliby ziarno pszeniczne nie
                            obumarło - Jan 12:24
 
  -  Zupełna Ewangelia - Jan 12:32
  -  Pierwsze przykazanie
                                      - Marek 12:30
  -  Przykazanie drugie
                                      - Marek 12:31  -  Wojny i wieści o wojnach
                                      - Mat. 24:6
  -  Trzęsienia ziemi w proroctwie
                                      - Łuk. 21:11
  -  Dlaczego ludzie boją się
                   drugiego przyjścia Chrystusa?
                                      - Łuk. 21:25-27
  -  Powolne samobójstwo skutkiem
                   nadmiernego i nieodpowiedniego
                              jedzenia - Łuk. 21:34


 

 

    Redakcja nie twierdzi, że podany tutaj czas i kolejność wydarzeń jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń, ale wierzymy, że to co podajemy, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa.

 

------------------------------------------------------------

------ TYR I SYDON ------

- Jezus udaje się do Tyru i Sydonu - Mat. 15:21; Marek 7:24;
            - uzdrowienie opętanej córki poganki - Mat. 15:22-28; Marek 7:25-30.

------------------------------------------------------------

------ POWRÓT DO GALILEI ------

- Jezus poprzez Dekapolis wraca nad Jezioro Galilejskie - Marek 7:31;
                                                             Mat. 15:29-31;
            - uzdrowienie głuchoniemego - Marek 7:32-37.

- drugie rozmnożenie chleba - Marek 8:1-9; Mat. 15:32-38;
            - Jezus odpływa w granice Magedan - Mat. 15:39; Marek 8:10;
            - faryzeusze żądają od Jezusa znaku - Marek 8:11,12; Mat. 16:1-4;
                                                             Łuk. 12:54-59;
            - Jezus odpływa na drugą stronę jeziora - Marek 8:13;
            - Jezus ostrzega uczniów przed kwasem faryzeuszów i saduceuszów
                                                        - Marek 8:14-21; Mat. 16:5-12; Łuk. 12:1-3;
            - męstwo w ucisku - Łuk. 12:4-12;
            - ostrzeżenie przed chciwością - Łuk. 12:13-21;

- uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie - Marek 8:22-26.

- dobre wyznania wiary Piotra, w Cezarei Filipowej
                                                        - Marek 8:27-30; Mat. 16:13-20; Łuk. 9:18-21;
            - pierwsza zapowiedź męki - Mat. 16:21; Łuk. 9:22; Marek 8:31;
            - Piotr próbuje odwieść Jezusa od tego zamiaru
                                                        - Mat. 16:22,23; Marek 8:32,33;
            - Jezus mówi o warunkach naśladownictwa Jego
                                                        - Mat. 16:24-28; Łuk. 9:23-27;
                                                             Marek 8:34-38; 9:1.

- przemienienie na Górze Tabor - Marek 9:2-8; Łuk. 9:28-36; Mat. 17:1-8;
            - mowa Jezusa o przyjściu Eliasza - Marek 9:9-13; Mat. 17:9-13;
            - uzdrowienie epileptyka, którego uczniowie nie potrafili uleczyć
                                                        - Mat. 17:14-18; Łuk. 9:37-42; Marek 9:14-27;
            - Jezus mówi do uczniów o wierze - Mat. 17:19-21; Marek 9:28,29;
                                                             Łuk. 17:5,6;
            - służyć z pokorą - Łuk. 17:7-10.

- podczas podróży po Galilei, druga zapowiedź męki
                                                        - Marek 9:30-32; Łuk. 9:43-45; Mat. 17:22,23.

- w Kafarnaum poborcy podatku na Świątynię rozmawiają z Piotrem
                                                        - Mat. 17:24,25;
            - Jezus wysyła Piotra by złowił rybę i zapłacił należny podatek
                                                        - Mat. 17:25-27;
            - spór pomiędzy Apostołami o pierwszeństwo (stańcie się jako dzieci)
                                                        - Mat. 18:1-5; Łuk. 9:46-48; Marek 9:33-37;
            - sprawa uzdrawiania w imię Jezusa - Łuk. 9:49,50; Marek 9:38-41;
            - mowa o zgorszeniu - Mat. 18:6-11; Marek 9:42-49; Łuk. 17:1,2;
            - przykład zagubionej owcy - Mat. 18:12-14; Łuk. 15:1-7;
            - przykład zgubionej drahmy - Łuk. 15:8-10;
            - reguła postępowania przy sporach - Mat. 18:15-17;
            - prawo dane Apostołom - Mat. 18:18;
            - obietnica obecności Pańskiej przy uczniach - Mat. 18:19,20;
            - mowa o przebaczaniu - Mat. 18:21,22; Łuk. 17:3,4;
            - przykład nielitościwego dłużnika - Mat. 18:23-35;
            - przypowieść o synu marnotrawnym - Łuk. 15:11-32.

------------------------------------------------------------

------ OSTATNIA PODRÓŻ DO JEROZOLIMY ------

- Jezus opuszcza Galileę i udaje się w ostatnią podróż do Jerozolimy - Łuk. 9:51;
            - niegościnność Samarytan - Łuk. 9:52-56;
            - trzej naśladowcy Jezusa - Łuk. 9:57-62;
            - uzdrowienie dziesięciu trędowatych w Samarii - Łuk. 17:11-19.

- odrzucenie Żydów - Łuk. 13:22-30;
            - groźba Heroda - Łuk. 13:31-33.

- przypowieść o roztropnym rządcy - Łuk. 16:1-8;
            - mowa o dobrym użytku z pieniądza - Łuk. 16:9-13;
            - faryzejska świętość - Łuk. 16:14,15;
            - początek głoszenie o Królestwie Bożym - Łuk. 16:16,17;
            - przypowieść o bogaczu i ubogim Łazarzu - Łuk. 16:19-31.

------------------------------------------------------------

------ WYSŁANIE 70 UCZNIÓW ------

- naznaczenie 70 uczniów i wysłanie ich przed sobą - Łuk. 10:1;
            - mowa misyjna - Łuk. 10:2-16;
            - powrót uczniów - Łuk. 10:17-20;
            - radość Jezusa, że prawda została dana małym i prostaczkom
                                                        - Łuk. 10:21,22;
            - wielki przywilej uczniów - Łuk. 10:23,24;
            - dyskusja z nauczonymi w Piśmie o sposobie osiągnięcia życia wiecznego
                                                        - Łuk. 10:25-29;
            - przypowieść o Samarytaninie - Łuk. 10:29-37.

- Jezus spożywa posiłek w domu faryzeusza - Łuk. 14:1;
            - uzdrowienie chorego na wodną puchlinę - Łuk. 14:2;
            - rozmowa u uzdrawianiu w szabat - Łuk. 14:3-6;
            - mowa o skromności - Łuk. 14:7-11;
            - kogo zapraszać na ucztę - Łuk. 14:12-14;
            - przypowieść o uczcie - Łuk. 14:15-24;
            - obowiązki uczniów Jezusa - Łuk. 14:25-35.

------------------------------------------------------------

------ ŁAZARZ ------

- wskrzeszenie Łazarza w Betanii - Jan 11:1-44;
            - Najwyższa Rada żydowska zastanawia się nad zabiciem Jezusa
                                                        - Jan 11:45-53;
            - przykład postępowania Marii i Marty podczas gościny w Betanii
                                                        - Łuk. 10:38-42.

        - Jezus udaje się do Efraim - Jan 11:54;
            - opinie krążące wśród Żydów o Jezusie - Jan 11:55-57.

------------------------------------------------------------

------ NAD JORDANEM ------

- Jezus udaje się nad Jordan - Mat. 19:1,2; Marek 10:1;
            - mowa do faryzeuszów i uczniów o nierozerwalności małżeństwa
                                                        - Mat. 19:3-9; Marek 10:2-12; Łuk. 16:18;
            - mowa do uczniów o dobrowolnej bezżenności - Mat. 19:10-12;
            - moc wytrwałej modlitwy - Łuk. 18:1-8;
            - przypowieść o faryzeuszu i celniku - Łuk. 18:9-14;
            - Jezus błogosławi dzieci - Mat. 19:13-15; Marek 10:13-16; Łuk. 18:15-17;
            - rozmowa Jezusa z bogatym młodzieńcem
                                                        - Mat. 19:16-22; Marek 10:17-22;
                                                             Łuk. 18:18-23;
            - mowa do uczniów o niebezpieczeństwie bogactw
                                                        - Mat. 19:23-26; Marek 10:23-27;
                                                             Łuk. 18:24-27;
            - nagroda za dobrowolne ofiary - Mat. 19:27-30; Marek 10:28-31;
                                                             Łuk. 18:28-30;
            - przypowieść o robotnikach w winnicy - Mat. 20:1-16.

- trzecia zapowiedź męki - Mat. 20:17-19; Marek 10:32-34; Łuk. 18:31-34;
            - sprawa synów Zebedeusza - Mat. 20:20-23; Marek 10:35-40;
            - Jezus tłumaczy uczniom, że przełożeństwo jest służbą
                                                        - Mat. 20:24-28; Marek 10:41-45.

------------------------------------------------------------

------ JERYCHO ------

- uzdrowienie dwóch niewidomych w Jerycho
                                                        - Mat. 20:29-34; Marek 10:46-52;
                                                             Łuk. 18:35-43;
            - spotkanie z Zacheuszem, zwierzchnikiem celników w Jerycho
                                                        - Łuk. 19:1-10;
            - przypowieść o minach - Łuk. 19:11-27;
            - Jezus rusza w stronę Jerozolimy - Łuk. 19:28.

------------------------------------------------------------

------ BETANIA ------

- Jezus przybywa do Betanii - Jan 12:1,2;
            - Maria namaszcza Jezusowi nogi i wyciera je własnymi włosami - Jan 12:3;
            - reakcje uczniów na czyn Marii - Jan 12:4-8;
            - arcykapłani postanawiają zabić Łazarza - Jan 12:9-11.
    W okresie 9 Nisan 33r. - czerwiec 36r. odbyło się pierwsze przesiewanie Żniwa Wieku Żydowskiego. Było ono w zaparciu się Okupu przez Judasza, Żydowską hierarchię, itd.
                                                        
(Jan 12:1-8; Mat. 26:6-16; Łuk. 22:31).

------------------------------------------------------------

------ JEROZOLIMA ------

- uroczysty wjazd do Jerozolimy
                                                        - Mat. 21:1-11; Marek 11:1-10; Jan 12:12-19;
                                                             Łuk. 19:29-40;
    10 Nissan 33r. - Nasz Pan Jezus Chrystus wjeżdżając triumfalnie do Jerozolimy, oświadczył Izraelowi, że dom ich pozostanie pusty, i że jako naród zostaną zaślepieni do wtórego przyjścia Pana. Jako naród utracili łaskę Bożą, przestali być mówczym narzędziem Boga, ich kapłaństwo i ofiary przestały być już ważne, obietnice Zakonu przestały do nich narodowo należeć a spadło na nich karanie, przyszedł na nich gniew i karanie, nie mogli już wejrzeć w postępującą Prawdę, Pan przestał się nimi opiekować i zupełnie odwrócił od nich łaskę. Od tego momentu Izrael otrzymywał gniew przez cały Wiek Ewangelii.
            - zapowiedź upadku Jerozolimy - Łuk. 19:41-44;
            - poganie pragną spotkać się z Jezusem - Jan 12:20-22;
            - Jezus oświadcza, że nadeszła godzina Syna Człowieczego - Jan 12:23-27;
            - głos z nieba jest słyszany - Jan 12:28-30;
            - Jezus mówi o nadchodzącej swojej śmierci - Jan 12:31-33;
            - Jezus tłumaczy tłumowi, kto jest Synem Człowieczym - Jan 12:34-36;
            - niedowiarstwo Żydów - Jan 12:37-43;
            - mowa Jezusa o wierze w Niego - Jan 12:44-50.

- Jezus wyrzuca przekupniów ze Świątyni
                                                        - Mat. 21:12,13; Marek 11:15-19;
                                                             Łuk. 19:45,46;
            - uzdrowienia chorych - Mat. 21:14;
            - dyskusja z arcykapłanami - Mat. 21:15,16; Łuk. 19:47,48.

- Jezus opuszcza Jerozolimę i udaje się na spoczynek do Betanii
                                                        - Mat. 21:17; Marek 11:11.

- Jezus rano wraca do Jerozolimy - Mat. 21:18;
            - nieurodzajne drzewo figowe - Mat. 21:19,10; Marek 11:12-14;
            - mowa do uczniów o wierze - Mat. 21:21,22; Marek 11:20-25;
            - spór w Świątyni z przeciwnikami - Mat. 21:23;
            - dyskusja o władzy posiadanej przez Jezusa
                                                        - Mat. 21:24-27; Marek 11:27-33; Łuk. 20:1-8;
            - przypowieść o dwóch synach - Mat 21:28-32;
            - przypowieść o przewrotnych rolnikach
                                                        - Mat. 21:33-44; Marek 12:1-11; Łuk. 20:9-18;
            - arcykapłani i faryzeusze chcą aresztować Jezusa
                                                        - Mat. 21:45,46; Marek 12:12; Łuk. 20:19;
            - przypowieść o uczcie królewskiej - Mat. 22:1-14;
            - sprawa podatku - Mat. 22:15-22; Marek 12:13-17; Łuk. 20:20-26;
            - sprawa zmartwychwstania - Mat. 22:23-33; Marek 12:18-27;
                                                             Łuk. 20:27-40;
            - największe Boże przykazanie - Mat. 22:34-40; Marek 12:28-34;
            - rozmowa o Ojcu Mesjasza - Mat. 22:41-46; Marek 12:35-37;
                                                             Łuk. 20:41-44;
            - Jezus ostrzega tłum przed nauczonymi w Piśmie
                                                        - Mat. 23:1-12; Marek 12:38-40; Łuk. 20:45-47;
            - Jezus potępia nauczonych w Piśmie i faryzeuszy - Mat. 23:13-36;
            - Jezus potępia Jerozolimę - Mat. 23:37-39; Łuk. 13:34,35;
            - grosz wdowi - Marek 12:41-44; Łuk. 21:1-4.

- Jezus wychodzi ze Świątyni - Mat. 24:1; Marek 13:1;
            - Jezus zapowiada zniszczenie Świątyni - Mat. 24:2; Marek 13:2;
                                                             Łuk. 21:5-7;
            - mowa o czasie wtórego przyjścia - Mat. 24:3-14; Marek 13:3-13;
                                                             Łuk. 21:8-19;
            - przyjście Królestwa Bożego - Łuk. 17:20,21;
            - znaki zapowiadające zburzenie Jerozolimy
                                                        - Mat. 24:15-22; Marek 13:14-23;
                                                             Łuk. 17:22-37; 21:20-24;
            - znaki zapowiadające wtóre przyjście Chrystusa
                                                        - Mat. 24:23-31; Marek 13:24-27;
                                                             Łuk. 21:25-28;
            - przykład z drzewa figowego - Mat. 24:32-35; Marek 13:28,29;
                                                             Łuk. 21:29-33;
            - czas przyjścia Chrystusa - Mat. 24:36-41; Marek 13:30-32;
            - potrzeba czujności - Mat. 24:42-44; Marek 13:33-37; Łuk. 21:34-36;
            - gotowość na przyjście Pana - Łuk. 12:35-40;
            - przypowieść o słudze wiernym i niewiernym
                                                        - Mat. 24:45-51; Łuk. 12:41-48;
            - decyzja o pójściu za Jezusem lub przeciw Niemu - Łuk. 12:49-53;
            - przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych - Mat. 25:1-13;
            - przypowieść o talentach - Mat. 25:14-30;
            - przypowieść o sądzie ostatecznym - Mat. 25:31-46;
            - ostatnia zapowiedź męki - Mat. 26:1,2;
            - Wysoka Rada żydowska postanawia zabić Jezusa
                                                        - Mat. 26:3-5; Marek 14:1,2;
            - ostatnie dni Jezusa - Łuk. 21:37,38.

- namaszczenie Jezusa w Betanii - Mat. 26:6,7; Marek 14:3;
            - reakcja uczniów i odpowiedź Jezusa - Mat. 26:8-13; Marek 14:4-9;
            - zdrada Judasza - Mat. 26:14-16; Marek 14:10,11; Łuk. 22:1-6.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

            -  Śmierć ofiarnicza na Golgocie

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2005 by Gedeon