W  TOKU  PEŁNEJ  DZIAŁALNOŚCI  -  Jezus Chrystus
          -  Narodziny i dzieciństwo
          -  Początek działalności
           - W toku pełnej działalności
          -  Późniejszy okres nauczania
          -  Śmierć ofiarnicza
          -  Zmartwychwstanie  -  Błogosławieństwa - Mat. 5:1-12
  -  Błogosławieństwa Jezusa
                                      - Mat. 5:1-12
  -  Czystość serca podstawą
                        oglądania Boga - Mat. 5:8
  -  Modlitwa wielkim przywilejem
                                      - Mat. 6:1-18
  -  Nadchodzące Królestwo
                                      - Mat. 6:10
  -  Gdy pościcie - Mat. 6:16
  -  Gromadzenie skarbów
                                      - Mat. 6:19,20
  -  Którzy są prawdziwymi
                   chrześcijanami - Mat. 7:21-29
  -  Instrukcje Jezusa dotyczące
                           modlitwy - Łuk. 11:1-13
  -  Proście, a będzie wam dano
                                      - Łuk. 11:9
  -  Kontrola nad językiem konieczna
                                      - Mat. 12:36
  -  Święto Kuczek - Łuk. 11:28

  -  Wiedza zwiększa
              odpowiedzialność - Mat. 11:20-30
  -  Chlubię się w krzyżu
                         Chrystusowym - Mat. 10:38
  -  Żniwo wielkie - robotników mało
                             - Mat. 9:35
  -  Kosztowne transakcje
                             - Mat. 14:1-12
  -  Niedocenianie sumienia
                             - Marek 6:14-29
  -  "Nie szukam woli mojej, ale woli
                                    Ojca" - Jan 5:30  -  "Wnet się gorszy" - Mat 13:21  -  Jezus na święcie Kuczek - Jan 7
  -  Święto Namiotów - Jan 7:37-46

  -  "Droga, prawda, życie"
                                      - Jan 8:31,32
  -  Prawdziwie wolnymi będziecie
                                      - Jan 8:32
  -  "Pierwej niż Abracham był,
                             jam jest" - Jan 8:58
  -  "Będąc ślepym, teraz widzę"
                                      - Jan 9
  -  Pasterz owiec - Jan 10:4,14
  -  Inne owce, nie z tej owczarni
                                      - Jan 10:16
  -  "Chleba naszego powszedniego
                  daj nam dzisiaj" - Jan 6:5-14
  -  Nakarmienie głodnych
                                      - Mar. 6:30-44
  -  Prorok taki jak Mojżesz
                                      - Jan 6:14
  -  Chleb z nieba - Jan 6:51,53
  -  Jedzenie ciała Jezusowego i
                        picie Jego krwi - Jan 6:53,54
  -  Błogosławieństwa chybione z
               powodu uprzedzenia - Jan 6:66-69
  -  "Ty masz słowa żywota
                          wiecznego"- Jan 6:66-69
  -  Do kogóż pójdziemy? - Jan 6:68
  -  Jezus odrzuca tradycję
                       starszych - Marek 7:1-5


 

 

    Redakcja nie twierdzi, że podany tutaj czas i kolejność wydarzeń jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń, ale wierzymy, że to co podajemy, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa.


------------------------------------------------------------

------ APOSTOŁOWIE ------

- wybór Dwunastu Apostołów - Łuk. 6:12-16; Marek 3:20,21;
            - Jezus naucza lud i uzdrawia chorych - Łuk. 6:17-19;
            - mowa na Górze Błogosławieństw
                                              - Łuk. 6:20-49; Mat. 5-7; Łuk. 11:1-13;33-36;
                                                   12:22-34;
            - wizyta na obiedzie u faryzeusza i mowa o czystości - Łuk. 11:37-44;
            - napiętnowanie uczonych w Prawie - Łuk. 11:45-54.

------------------------------------------------------------

------ DZIAŁALNOŚĆ W GALILEI ------

- Jezus powraca do Kafarnaum - Łuk. 7:1; Marek 3:20,21;
            - uzdrowienie sługi setnika - Mat. 8:5-13; Łuk. 7:2-10;
            - uzdrowienie opętanego niewidomego niemowę - Mat. 12:22,23;
                                                   Łuk. 11:14,15;
            - mowa Jezusa przeciwko oszczerstwom faryzeuszy
                                              - Mat. 12:24-30; Marek 3:22-27; Łuk. 11:16-23;
            - mowa Jezusa o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu
                                              - Marek 3:28-30; Mat. 12:31,32;
            - mowa Jezusa o owocach i dobrych słowach - Mat. 12:33-37;
            - żądanie faryzeuszów okazania znaku przez Jezusa (znak Jonasza)
                                              - Mat. 12:38-42; Łuk. 11:29-32;
            - mowa Jezusa o stanie tych, co wracają do grzechu
                                              - Mat. 12:43-45; Łuk. 11:24-26;
            - mowa Jezusa o świetle - Łuk. 11:33-36.

- prawdziwi krewni Jezusa Chrystusa
                                              - Mat. 12:46-50; Marek 3:31-35; Łuk. 8:19-21;
                                                   11:27,28.

- towarzysze wędrówki Chrystusa - Łuk. 8:1-3.

- wskrzeszenie młodzieńca, syna wdowy w Nain - Łuk. 7:11-17.

- Jezus przybywa do Nazaretu i naucza, lecz nie przyjmują Jego słowa
                                              - Marek 6:1-6; Mat. 13:54-58.

- Jan Chrzciciel wysyła swoich uczniów z pytaniem do Jezusa - Mat. 11:2-6;
                                                   Łuk. 7:18-23;
            - Jezus daje świadectwo o Janie Chrzcicielu - Łuk. 7:24-30; Mat. 11:7-15;
            - Jezus daje sąd o współczesnych mu ludziach - Mat. 11:16-19;
                                                   Łuk. 7:31-35;
            - Jezus daje sąd nad niepokutującymi miastami - Mat. 11:20-24;
            - mowa Jezusa o dawaniu prawdy małym i prostaczkom - Mat. 11:25-27;
            - wezwanie do spracowanych i utrudzonych, by przyszli do Jezusa odpocząć
                                              - Mat. 11:28-30.

- Jezus wysyła Dwunastu Apostołów z misją - Mat. 10:5-42; Marek 6:7-13;
                                                   Łuk. 9:1-6;
            - Jezus naucza i uzdrawia lud - Mat. 11:1.

- Herod ścina Jana Chrzciciela - Marek 6:14-29; Mat. 14:1-12; Łuk. 9:7-9.

- powrót Apostołów z misji - Marek 6:30-33;
            - Jezus z Apostołami udają się do Betsaidy - Łuk. 9:10,11.

------------------------------------------------------------

------ JEROZOLIMA ------

- Jezus obchodzi święto w Jerozolimie - Jan 5:1;
            - uzdrowienie chromego w sadzawce Betesda - Jan 5:2-9;
            - Żydzi zaczynają prześladować Jezusa za uzdrawianie w szabat
                                              - Jan 5:10-18;
            - odpowiedź Jezusa na stawiane mu zarzuty - Jan 5:19-47.

------------------------------------------------------------

------ NAUCZANIE NAD JEZIOREM GALILEJSKIM ------

- Jezus naucza nad Jeziorem Galilejskim - Marek 4:1,2; Łuk. 5:1-3; Marek 3:7-12;
            - przypowieść o siewcy - Mat. 13:1-9; Łuk. 8:4-15; Marek 4:3-9;
            - przypowieść o lampie - Łuk. 8:16-18; Marek 4:21-23;
            - Jezus wyjaśnia uczniom cel nauczania w przypowieściach
                                              - Mat. 13:10-17; Marek 4:10-13;
            - Jezus wyjaśnia uczniom przypowieść o siewcy - Mat. 13:18-23;
                                                   Marek 4:14-20;
            - przypowieść o chwaście - Mat. 13:24-30; Marek 4:24-29;
            - wezwanie do nawrócenia - Łuk. 13:1-5;
            - nieurodzajne drzewo figowe - Łuk. 13:6-9;
            - przypowieść o ziarnku gorczycy i zaczynie
                                              - Mat. 13:31-33; Marek 4:30-32; Łuk. 13:18-21;
            - Jezus naucza lud w przypowieściach - Mat. 13:34,35; Marek 4:33,34;
            - w domu objaśnia uczniom przypowieść o chwaście - Mat. 13:36-43;
            - przypowieść o skarbie i perle - Mat. 13:44-46;
            - przypowieść o sieci - Mat. 13:47-51;
            - przypowieść o ojcu rodziny, który wyciąga ze skarbca rzeczy stare i nowe
                                              - Mat. 13:52,53.

- działalność Jezusa w Galilei - Jan 7:1;
            - bracia rozmawiają z Jezusem o udaniu się na święto do Jerozolimy
                                              - Jan 7:2-9;
            - Jezus pokryjomu udaje się do Jerozolimy - Jan 7:10;
            - opinie o Jezusie krążące wśród Żydów - Jan 7:11-13.

- uzdrowienie kobiety w szabat w synagodze - Łuk. 13:10-17.

------------------------------------------------------------

------ SPORY W JEROZOLIMIE ------

- działalność Jezusa w Jerozolimie podczas Święta Namiotów - Jan 7:14;
            - mowa Jezusa o nauczaniu i przestrzeganiu Prawa - Jan 7:15-19;
            - tłum oskarża Jezusa o opętanie - Jan 7:20;
            - mowa Jezusa o uzdrawianiu w szabat - Jan 7:21-24;
            - opinie o Jezusie krążące wśród mieszkańców Jerozolimy - Jan 7:25-27;
            - Jezus oświadcza, że został posłany przez Boga - Jan 7:28,29;
            - rozbieżne reakcje Żydów na słowa Jezusa - Jan 7:30,31;
            - postawa faryzeuszów i kapłanów - Jan 7:32;
            - spory w czasie święta - Jan 7:33-36;
            - mowa Jezusa o źródle wody żywej - Jan 7:37-39;
            - reakcja tłumu na słowa Jezusa - Jan 7:40-53;
            - Jezus naucza podczas świąt - Jan 8:1,2;
            - sprawa cudzołożnej niewiasty - Jan 8:3-11;
            - spór z faryzeuszami o dawanie świadectw - Jan 8:13-18;
            - mowa, gdzie jest Ojciec Jezusa - Jan 8:19,20;
            - inne spory - Jan 8:21-29;
            - mowa Jezusa o trwaniu w Jego nauce - Jan 8:30-32;
            - kolejne nauki i spory - Jan 8:33-59;
            - uzdrowienie niewidomego i spory wokół tego - Jan 9:1-41;
            - mowa Jezusa o dobrym pasterzu - Jan 10:1-21.

- podczas wizyty u faryzeusza, nawrócona grzesznica namaszcza stopy Jezusa
                         olejkiem i obciera je włosami - Łuk. 7:36-50.

- Jezus w Jerozolimie podczas Święta Chanuka - Jan 10:22,23;
            - mowa Jezusa o wierze w Niego, jako Mesjasza - Jan 10:24-30;
            - spór o kamieniowanie - Jan 10:31-39;
            - Jezus opuszcza Jerozolimę i udaje się za Jordan - Jan 10:40-42.

------------------------------------------------------------

------ GALILEA ------

- Jezus obchodzi Paschę nad Jeziorem Galilejskim - Mat. 14:13,14;
            - pierwsze rozmnożenie chleba
                                              - Jan 6:1-13; Marek 6:34-44; Mat. 14:15-21;
                                                   Łuk. 9:12-17;
            - lud chce uczynić z Jezusa króla, lecz ten uchodzi - Jan 6:14,15;
            - Jezus wyprawia uczniów łodzią na drugą stronę jeziora i przychodzi do
                         nich, idąc po wodzie - Jan 6:16-21; Marek 6:45-52; Mat. 14:22-33;
            - lud podąża za Jezusem - Jan 6:22-25;
            - mowa Jezusa o chlebie jest zgorszeniem dla wielu - Jan 6:26-59;
            - reakcje uczniów i Apostołów - Jan 6:60-69;
            - Jezus mówi o zdrajcy wśród Apostołów - Jan 6:70,71;
            - uzdrowienia w ziemi Genezaret - Mat. 14:34-36; Marek 6:53-56;
            - spór z faryzeuszami o przestrzeganie tradycji żydowskiej
                                              - Marek 7:1-13; Mat. 15:1-9;
            - mowa Jezusa o prawdziwej czystości i nieczystości
                                              - Marek 7:14-23; Mat. 15:10-20.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

            -  Późniejszy okres nauczania

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2005 by Gedeon